Spanska, a3 med didaktisk inriktning inom lärarprogrammet

Spanska, A3 med didaktisk
inriktning inom lärarprogrammet
Spanish A3 with an Introduction to the Teaching of Spanish
Poäng: 30
Kurskod: 6SA004
Ansvarig institution: Språkstudier
Huvudområde: Spanska
Nivå: Grundnivå
Fördjupning i förhållande till examensfordringarna: Högskoleexamensnivå
Betygsgrader: Underkänd, Godkänd, Väl godkänd
Utbildningsområde: Undervisning/Humanistiskt
Kursen läses inom lärarprogrammet.
1. Beslut om fastställande
Kursen är inrättad av Fakultetsnämnden för lärarutbildning vid Umeå universitet och
kursplanen har fastställts 2007-05-18 att gälla från 2007-07-01. Litteraturlista reviderad maj
2008.
2. Innehåll

Muntlig och skriftlig produktion, kontrastiv grammatik, allmän och spansk fonetik, Spaniens
och Spanskamerikas realia, modern spansk och latinamerikansk skönlitteratur samt
språkinlärning och språkundervisning.
Kursen omfattar följande moment:
Moment 1: Skriftlig språkfärdighet Moment 2: Muntlig språkfärdighet Moment 3: Spanskspråkig litteratur Moment 4: Spaniens och Latinamerikas realia Moment 5: Aprender y enseñar el español Innehållet i de olika momenten beskrivs närmare under 5. Undervisningens uppläggning. 3. Förväntade studieresultat
kunna beskriva de spanska språkljuden och spansk prosodi samt kunna tillämpa dessa kunskaper på ett sådant sätt att missförstånd ej uppstår; kunna urskilja de huvudsakliga skillnaderna mellan de spanska och svenska språkljuden samt tolka och tillämpa grundläggande fonetisk transkription; kunna identifiera den allmänna grammatikens centrala begrepp och terminologi; kunna uppvisa en fördjupad kunskap om centrala morfologiska, syntaktiska och idiomatiska drag i spanska i förhållande till gymnasieskolans steg 3. kunna urskilja och tillämpa ett antal viktiga morfologiska och syntaktiska skillnader kunna uppvisa en muntlig färdighet med relativt hög korrekthet; kunna visa på grundläggande kunskaper inom spansk och spanskamerikansk historia, kunna genomföra en strukturell analys på de lästa texterna på spanska; kunna uppvisa grundläggande kunskaper om språkdidaktisk forskning om lärande och språkutveckling i grund- och gymnasieskolan; kunna värdera det regelverk som styr språkundervisningen i grundskola och kunna analysera visst undervisningsmaterial som förekommer i spanskundervisning i 4. Förkunskapskrav
Gy: Svenska kurs B/Svenska som andraspråk kurs B samt Spanska lägst C-språk kurs B/steg
3 eller Univ.: Spanska, Kvalifikationskurs eller motsvarande.
.
5. Undervisningens uppläggning
Undervisning ges i form av föreläsningar, lektioner och gruppövningar samt handledning i
samband med verksamhetsförlagd utbildning (VFU).
Närvaro är obligatorisk i de moment som ej har avslutande skriftligt prov. Detta innebär att
den studerande är skyldig att närvara om ej särskilda skäl för frånvaro föreligger. Vid sådan
frånvaro skall den studerande själv kontakta undervisande lärare för instruktioner. Studerande
som ej deltagit i föreskriven undervisning åläggs normalt kompletterande redovisning
I en kurs, Spanskspråkig litteratur, krävs såväl aktiv närvaro som deltagande i avslutande
skriftligt prov.
I alla moment ingår träning av språkfärdigheten. Vid läsning av texter, även de skönlitterära, bör även språket beaktas genom att ordförråd, fraseologi och grammatiska strukturer kontinuerligt noteras. Moment 1. Skriftlig språkfärdighet, 6 högskolepoäng
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras den spanska grammatikens huvuddrag. De inhämtade kunskaperna tillämpas i form av grammatik- och översättningsövningar samt i övningar i fri skriftlig produktion. Samtidigt övas vokabulär, fraseologi, idiomatiska uttryck, synonymik och stilistik. Lektioner i grammatik och enklare översättning. Examination Skriftligt prov i vokabulär, grammatik och översättning (6 hp). Moment 2. Muntlig språkfärdighet, 7,5 högskolepoäng
Utifrån ett kontrastivt perspektiv studeras allmänna fonetiska grundbegrepp med särskild inriktning mot den spanska fonetikens begreppsfält. Dessa kunskaper tillämpas genom riktade uttalsövningar. Vidare ingår såväl konversations- som hörförståelseövningar. Undervisning

Undervisningen består av
a) föreläsningar i allmän och spansk fonetik
b) gruppvisa och individuella övningar i uttal och intonation samt hörförståelse
c) gruppövningar i konversation och hörförståelse
Examination

Examinationen utgörs av
a) skriftligt prov i allmän och spansk fonetik (3 hp);
b) individuellt muntligt prov i uttal och intonation (1,5 hp);
c) fortlöpande examination av konversation och hörförståelse: obligatorisk närvaro och
aktivt deltagande i konversationsövningarna
(3 hp).
Moment 3. Spanskspråkig litteratur, 6 högskolepoäng
Utifrån ett litteraturvetenskapligt perspektiv studeras ett antal representativa verk från den
moderna spanskspråkiga litteraturen. I någon mån behandlas även motsvarande
litteraturhistoriska epoker/genrer.

Undervisning

Lektioner med genomgång av de i kursen ingående prosaverken och presentation av några
viktiga spanskspråkiga författare. Gruppövningar i litterär text, vilka genomförs på spanska.

Examination

Skriftligt prov på de lästa prosaverken och den behandlade litteraturhistorien; provet kan, efter överenskommelse mellan lärare och studerande, bytas ut mot fortlöpande examination,
examinatorier, vilka förutsätter obligatorisk närvaro och aktivt deltagande såväl vid
lektionerna kring litterär text som i diskussionerna av de lästa verken
(6 hp).
Moment 4. Spaniens och Latinamerikas realia, 7,5 högskolepoäng
Utifrån ett historiskt perspektiv studeras dagens geografiska och kulturella situation i de spanskspråkiga länderna.
Undervisning

Föreläsningar och gruppövningar.

Examination

Examinationen utgörs av
a) ett skriftligt prov i Spaniens realia (3 hp);
b) ett skriftligt prov i Latinamerikas realia (4,5 hp).

Moment 5.

Aprender y enseñar el español, 3 högskolepoäng

Innehåll
Studier av viss språkdidaktisk forskning om lärande och språkutveckling i grund- och
gymnasieskolan samt det regelverk som styr språkundervisningen i grundskola och
gymnasieskola (styrdokumenten).
Analys av visst undervisningsmaterial som förekommer i spanskundervisning i grund- och
gymnasieskolan.
VFU är en obligatorisk del av kursen som är skolförlagd och omfattar heltidsstudier.
Studenten skall under vfu-perioden följa läraren i hans/hennes uppgifter. Den studerande
planerar tillsammans med examinerande universitetslärare samt lokal lärarutbildare den
verksamhetsförlagda perioden så att alla ingående moment, t.ex. auskultation, egen
undervisning, deltagande i seminarier och övrigt lärararbete samt vfu-uppgifter, sammantaget
utgör heltidsstudier.
Undervisning
Seminarieövningar i nära anslutning till de verksamhetsförlagda delarna.
Examination

Fortlöpande examination av den lästa litteraturen samt bedömning av skriftlig rapport på 3-5 sidor där vunna erfarenheter från den verksamhetsförlagda delen analyseras. 6. Examination
Varje prov bedöms med något av betygen Väl godkänd, Godkänd eller Underkänd. För
betyget Väl godkänd på delkursen Aprender y enseñar el español läggs särskild vikt vid den
studerandes förmåga att analysera innehållet i den verksamhetsförlagda delen ur ett
språkdidaktiskt perspektiv.
Den som godkänts i prov får inte undergå förnyad prövning för högre betyg. För att få betyget
Väl godkänd på hela kursen krävs att den studerande uppnått Väl godkänd på tillsammans
lägst 15 högskolepoäng i vilka skall ingå provet i grammatik, vokabulär och översättning
För studerande som underkänts i prov anordnas ytterligare provtillfälle efter någon tid.
Studerande som två gånger har underkänts i prov har rätt att få en annan examinator utsedd
om inte särskilda skäl talar mot det. Begäran om detta lämnas till ansvarig fakultetsnämnd.
Student har rätt att prövas på samma kursplan som vid ordinarie prov vid minst två tillfällen
upp till två år efter första registreringstillfället.
7. Tillgodoräknande
Ansökan om tillgodoräknande görs på särskild blankett och ställs till berörd fakultetsnämnd. Blanketten skickas till Umeå Universitet, Registraturen, 901 87 Umeå. Prövning görs alltid individuellt. Regler för tillgodoräknande återfinns i Tillgodoräknandeordning vid Umeå Universitet (Dnr 545-3317-02) 8. Kurslitteratur
Ordböcker och andra hjälpmedel

Alvar, Manuel & Miró, Aurora. 1983. Diccionario de siglas y abreviaturas. Madrid:
Collins Spanish Dictionary. 1992. London: Collins.
Norstedts svensk-spanska ordbok. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts
Norstedts spansk-svenska ordbok. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts
VOX Diccionario para la enseñanza de la lengua española. Senaste upplagan. Alcalá de
Norstedts spanska idiombok. Senaste upplagan. Stockholm: Norstedts. Pequeño Larousse ilustrado. Senaste upplagan. Madrid: Larousse.
MOMENT 1.

Skriftlig språkfärdighet, 6 hp

Obligatorisk kurslitteratur

Falk, Johan, Fant, Lars & Merila, Urpo. Kurs i spansk grammatik, Övningshäfte till kurs i spansk grammatik + facit (tillhandahålls av institutionen). Fält, Gunnar. 2000. Spansk grammatik för universitet och högskolor. Lund: Studentlitteratur.

Referenslitteratur

Falk, Johan, Sjölin, Kerstin & Lerate, Luis. 1994. Modern spansk grammatik. Stockholm:
Jonsson, Catrine. Allmän grammatik (kompendium som tillhandahålls av institutionen). Olsson, Hugo. 1999. Språket – så fungerar det: lärobok i allmän grammatik och lingvistik. Xuriguera, Joan Baptista. 1989. Los verbos conjugados. Barcelona: Editorial Claret. Clave, Diccionario de uso del español actual. 1996. Madrid: Ediciones SM. Diccionario panhispánico de dudas (Real Academia Española, Asociación de Academias de la Lengua Española). 2006. Madrid: S.L. För den som inte har svenska som modersmål rekommenderas: Ballardini, Kerstin, Stjärnlöf, Sune & Wiberg, Åke. 1986. Svensk grammatik: svensk grammatik på svenska. Stockholm: Natur och kultur.


MOMENT 2.

Muntlig språkfärdighet, 7,5 hp

Obligatorisk kurslitteratur

Aronsson, Berit. 2007. Sammanfattande kompendium i spansk fonetik. (Tillhandahålls av
Engstrand, Olle. 2007. Fonetik light. Lund: Studentlitteratur
Esquivel, María Denis. Hablemos. Kompendium (Tillhandahålls av institutionen)
Quilis, Antonio. 1997. Principios de fonología y fonética españolas. Madrid: Arco Libros.

MOMENT 3.

Spanskspråkig litteratur, 6 hp

Obligatorisk kurslitteratur

Allende, Isabel. 2002. La ciudad de las Bestias. Montena: Serie Infinita.
Esquivel, Laura. 1994. Como agua para chocolate. Barcelona: Mondadori.
Etxebarría, Lucía. 1999. Amor, curiosidad, prozac y dudas. Barcelona: Plaza & Janés.
Iglesias, Alberto. Kompendium i modern litteraturhistoria (tillhandahålls av institutionen)
Jonsson, Catrine & Aronsson, Berit. Övningskompendium i litterär text (tillhandahålls av
Sepúlveda. Luis. 1997. Historia de la gaviota y del gato que le enseñó a volar. Madrid: Colección
Referenslitteratur
Correa, Pedro. 1987. Historia de la Literatura Española. Madrid: EDi-6 S.A.
Villar Raso, Manuel. 1987. Historia de la Literatura Hispanoamericana. Madrid: EDi-6 S.A.
MOMENT 4.
Spaniens och Latinamerikas realia, 7,5 hp


Obligatorisk kurslitteratur

Álvarez-Solar, Maria C. & Fonseca, Elisabeth (eds.). 2006. Sociedad y cultura en América
Esquivel, María & Gamboa, José. Textkompendium om Latinamerikas realia (tillhandahålls Jonsson, Catrine. Textkompendium om Spaniens realia (tillhandahålls av institutionen)
Lerate, Luis. Historia de España (tillhandahålls av institutionen).
Referenslitteratur
Atlas enciclopédico, Países de América. 1994. Madrid: Everest.
Berezán, Eduardo. 2005 Nya vindar över Latinamerika. 2005. Stockholm: Utrikespolitiska
Bongcam, Carlos. 1992. Latinoamérica 500 años. Spånga: Círculo de estudios Gustavsson, Thomas. 2001. Spanien Sol och skugga. Stockholm: Carlsson Bokförlag. Lindqvist, Herman. 1991. Historien om Spanien. Stockholm: Norstedts. Masoliver, Joaquín. 1995. América Latina. Fredriksberg: Samfundslitteratur. Mörner, Magnus. 1969. Latinamerikas historia. Stockholm: Natur & Kultur. Soledad, Miguel. 1997. España – historia, literatura y arte, Lund: Studentlitteratur. Söhrman, Ingmar: Aspectos de España (video som utlånas av institutionen). Vázquez, Germán & Martínez Díaz, Nelson. 1998. Historia de América Latina. Madrid:
Moment 5.
Aprender y enseñar el español, 3 hp

Obligatorisk kurslitteratur
Ferm, Rolf & Malmberg, Per (red.). 2001. Språkboken. (Skolverket). Stockholm: Liber.
Läroplaner, kursplaner och betygskriterier för grundskolan och gymnasiet, spanska
(kompendium som
Umeå Universitet, Institutionen för språkstudier, 901 87 Umeå Telefon: 090-786 56 36. Telefax: 090-786 60 23

Source: http://www.mos.umu.se/spanska/spanskaweb/upload/kursplaner/201.pdf

Project

Opinion Commentary 4 A newspaper with issues LETTERS TO THE EDITOR PUBLISHER Send comments to [email protected] David Pisarra Send comments to [email protected] No endorsement here EDITOR IN CHIEF Recently representatives from the Santa Monica He’s favoring the MANAGING EDITOR Red Cross chapter had the opportunity to meet withthe proponents of Proposition T, known a

chiropraktik-zuerich-enge.ch

MERKBLATT „Methoden, Wirkungen und Nebenwirkungen der Hiermit möchten wir Ihnen eine kurze Übersicht geben über die Wirkungen und Nebenwirkungen der bei uns in der Praxis angebotenen Behandlungsmethoden und Therapien. Die Basis aller erfolgreichen Behandlungen beruhen auf einer fundierten Diagnose. Ärzte und Chiropraktoren, stellen als Medizinalpersonen, die relevanten Diagnosen bei Be

Copyright ©2010-2018 Medical Science