Xn--fnstermontering-8sb.eu

SBUF INFORMERAR
Montage av fönster i fasad
Tidigare studier av hur fönster monteras i vägg Resultat
visar på omfattande problem med att regn­ En lösning som har visat sig vara lämplig är att utföra montaget vatten kan rinna in. I detta projekt ges förslag med ett andra steg, en sekundär tätning. Metodiken har bland till montage av fönster som ger beständigare annat utvecklats i Nordamerika och används där vid fönster­ och säkrare lösningar. Olika väggkonstruktioner montage i putsade enstegstätade träväggar. Lösningen innebär finns beskrivna. Projektet tar inte ställning till att anslutningen mellan fönster och fasad får en tvåstegstätning oavsett väggens konstruktion och risken för läckage reduceras funktion och lämplighet hos de olika konstruk­ tionerna utan behandlar möjliga montage av fönster oavsett konstruktion av vägg.
Med hänvisning till de erfarenheter som erhållits i projektet ges följande råd vid montage: Bakgrund
• Anslutningen vid fönstrets insida skall ha mycket god luft- och Erfarenheter från fuktundersökningar av skadade byggnader visar • Fönstrets drevning bör vara minst 50 mm djup, lämpligen upp att det är svårt att utföra anslutningar mot fönster på ett säkert sätt. I många skadeutredningar har läckage av regnvatten vid • Under fönstret görs en sekundär tätning som sträcker sig in un­ fönster varit en primär skadeorsak. Skadorna har lett till att de der fönstret till ca halva fönstrets djup. Den sekundära tätningen som vistas i byggnaden klagar på att det luktar unket eller att man ansluts även mot de vertikala reglarna bredvid fönstret, minst har besvär med ohälsa. I en del fall förekommer det synliga fukt­ 100 mm. Sekundära tätningen har en lutning mot fasadens genomslag på ytterväggens insida vilket ger en tydlig signal om utsida och mynnar ut under fönsterblecket.
att konstruktionen inte fungerar som avsett. Även i de senare • Regeln under fönstret klyvs eller fasas så att en anpassad fallen förekommer det att personer klagar på unken lukt och lutning erhålls. Alternativt skapas det lutande planet med en isolering av styv kvalitet som anpassas. På det lutande planet appliceras ett tätskikt.
Syfte och genomförande
• En tät anslutning mellan fönster och vindskydd skapas efter sidostycke och överstycke på fönster. Vid trä/aluminiumfönster Syftet med projektet har varit att ta fram montageprinciper och där aluminiumet är monterat med luftning skall den täta anslut­ vägledning för nya lösningar. Projektet har genomförts vid SP i ningen göras mot trädelen i fönsterkarmen.
samarbete med företrädare från fönsterbranschen, Plåtslagerier­nas Riksförbund, materialleverantörer och entreprenörer och är ett följdprojekt från projektet ”Putsade regelväggar” (SBUF 11973) SP Rapport 2009:16.
Olika lösningar har utsatts för regntäthetsprovning vid SP i Borås. Provningen går till så att väggen byggs upp med olika fönster­montage. Därefter utsätts den för regn och samtidig stegrad lufttrycksskillnad. I väggkonstruktionen finns givare för mätning av var och när vatten tränger in och efter att provningen avslutats • Överkantsbleck bör monteras så att det leder ut vatten från öppnas väggen och detaljerna kontrolleras okulärt. Man noterar fasaden och minskar vattenbelastningen mot fönstret. Blecket var det har läckt och diskuterar fram hur man skall kunna förbättra skall om möjligt anslutas bakom vindskyddet detaljen. På så sätt har man successivt kommit fram till bra kon­ • Fönsterbleckets skruvkant och gavel viks upp 30 mm. Fönster­ blecket bör ha en lutning på 25°, dock minst 14°.
Utformning av detaljlösningar har dels studerats i internationell litteratur som beskriver hur fönster skall monteras och dels disku­terats fram i samråd med projektgruppen.
SVENSKA BYGGBRANSCHENS UTVECKLINGSFOND
The Development Fund of the Swedish Construction Industry Internet: www.sbuf.se, Email: [email protected] Slutsatser
Vår bedömning är att den föreslagna principen för montage kan
användas i de flesta förekommande väggkonstruktioner. För att
detta arbete skall få genomslag på marknaden krävs att samtliga
inblandade parter bidrar till att sprida kunskapen. En viktig, men
ibland bortglömd, part i detta sammanhang är den etablerade
bygghandeln, där ofta kunskap hämtas och lämpliga produkter för
montage tillhandahålls.
Sekundär tätning under fönster. Regel under fönster snett kluven. Sekundär tätning av vattenavstötande material appliceras. Ytterligare information
Kontaktpersoner:
Börje Gustavsson
, SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut,
tel 0105165000, e­post: [email protected].
Litteratur:
Fönstermontage SP Rapport 2009:35 av Börje Gustavsson.
56 sidor. Rapporten kan hämtas som pdf-fil från www.sp.se
Internet:

Source: http://www.xn--fnstermontering-8sb.eu/SBUF%2010-10%20-%2012135.pdf

Drogas25ago

ANTI CO LI N É RG I CO S Plantas: Datura, Lírio, Trombeta, Em 1866, um médico da Bahia descreve o seguinte quadro em dois escravos: Fui chamado a visitar estes doentes no dia seguinte às 8 horas da manhã. Já podiam caminhar, mas estavam ainda trôpegos e hallucinados, vendo objetos himaginários, phantasmas, ratos a passear pela camara etc., de que procuravam fugir dirigindo-se par

goabroad.org.pk

75 years old - Highly Trusted, Public Funded (Govt.) College (Glasgow, Scotland, U.K) Together with the establishment of links with the University of Strathclyde, the University of the West of Scotland and the Glasgow Caledonian University, Stow College offers the ideal learning environment for the students of today. 2 years- Full Time- Higher National Diploma (H.N.D)

Copyright ©2010-2018 Medical Science