Bijsluiter: informatie voor de gebruik(st)er

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Gasvormige medische zuurstof Vivisol, 100 %, inhalatiegas
Vloeibare medische zuurstof Vivisol, 100 %, inhalatiegas
Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.
Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u gasvormige
medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisol zorgvuldig gebruiken om een
goed resultaat te bereiken.
-
Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
Raadpleeg een arts, als uw verschijnselen verergeren of niet verbeteren.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedtdie niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisol enwaarvoor wordt het gebruikt Wat u moet weten voordat u gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibaremedische zuurstof Vivisol gebruikt Hoe wordt gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisolgebruikt Hoe bewaart u gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstofVivisol WAT IS GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL EN VLOEIBARE
MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL EN WAARVOOR WORDT HET
GEBRUIKT

De inhalatie van zuurstof heeft effecten op het cardiovasculair systeem, hetademhalingssysteem, en het celmetabolisme.
De therapeutische indicaties zijn:Korte zuurstofbehandeling onder normale druk- Voorkomen van operatief en postoperatief zuurstoftekort Chemische letsels (koolstofmonoxide, koolstofdioxide, irriterende gassen) Fysieke letsels (aangezichts- en ribtrauma, oedeem van het stemapparaat, vreemdvoorwerp, verdrinking, duikongeval) Complicaties van medische aandoeningen van de longen Zuurstofbehandeling onder normale druk op lange termijn Behandeling van ademhalingsinsufficiëntie door: verbetering van de hematose,voorkomen van het chronisch cor pulmonale en vermindering van een teveel aan rodebloedlichaampjes ingeleid door een chronisch zuurstoftekort in het bloed, verbetering vanangstgevoel, depressie, intellectuele functies alsook van de kwaliteit van de slaap ‘snachts.
Zuurstofbehandeling onder verhoogde druk- Koolmonoxide- of cyanidevergiftiging of vergiftiging door inademing van rook Traumatische acute belemmering van de bloedtoevoer(ledematenverbrijzelingssyndroom) Afsterven van weefsel gepaard gaande met gasvorming Infectie van de weke weefsels gepaard met afsterving WAT U MOET WETEN VOORDAT U GASVORMIGE MEDISCHE
ZUURSTOF VIVISOL EN VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL
GEBRUIKT

Gebruik gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisol
niet

· bij patiënten met een verhoogde arteriële druk van koolstofdioxide,· bij vergiftiging door ademhalingsremmende stoffen,· bij verstoorde ademhalingscontrole ter hoogte van het centraal zenuwstelsel.
Wees extra voorzichtig met gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische
zuurstof Vivisol

Bij het toedienen van zuurstof aan prematuren onder een tent of couveuse, dienen devolgende voorzorgsmaatregelen te worden genomen:- de zuurstofconcentratie controleren en afstellen op 30 à 40%,- de zuurstof bevochtigen,- de temperatuur van de couveuse regelen zodat de lichaamstemperatuur van het kind - de pasgeborene in een thoracale hyperlordose leggen.
Bij de zuigeling die een FiO2 groter dan 30% nodig heeft, dient regelmatig gecontroleerdte worden dat de PaO2 niet groter is dan 100 mm Hg (hetzij 13,3 kPa), omwille van hetrisico van bindweefselvorming achter de ooglens.
Zuurstofbehandeling onder verhoogde druk: om de risico’s op drukletsels te vermijden inde lichaamsholtes die lucht bevatten en die in contact zijn met de omgeving, dient decompressie en de decompressie langzaam te gebeuren.
Het gebruik van zuurstof in geval van obstructief longlijden vereist een controle van dearteriële zuurstofdruk.
In onderstaande gevallen moet een zuurstofbehandeling met de nodige omzichtigheidworden uitgevoerd:- bij - in geval van zwaarlijvigheid,- bij een gelijktijdige behandeling met het adenocorticotroop hormoon,- bij koorts.
Bij bepaalde ernstige zuurstoftekorten ligt de therapeutische dosis dicht bij de toxischedrempel. Zodoende kan een long- en neurologische toxiciteit optreden na 6 uurblootstelling aan een zuurstofconcentratie (FiO2) van 100% of na 24 uur blootstelling aaneen zuurstofconcentratie (FiO2) groter dan 70%.
Aanzienlijke concentraties moeten zo kort mogelijk gebruikt worden en gecontroleerdworden door arteriële bloedgasanalyse, op hetzelfde moment dat de geïnhaleerdezuurstofconcentratie zal gemeten worden; het volstaat de PaO2 te houden op 50-60 mmHg (hetzij 5,65 – 7,96 kPa) en bij een blootstelling langer dan 24 uur, erop toe te zien deFiO2 in de mate van het mogelijke kleiner te houden dan 45 %.
Bij gebruik van zuurstof dient een arteriële zuurstofdruk hoger dan 70 mmHg te worden
vermeden omwille van een verhoogd risico op letsels van het netvlies.
Gebruik met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft
gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Er bestaat een ernstige, mogelijks fatale toxiciteit bij patiënten onderbleomycinebehandeling die een normale concentratie zuurstof krijgen gedurende deanesthesie.
In geval van ademnoodsyndroom bij de volwassene (ARDS) onderbleomycinebehandeling, kan dit verminderd worden door de toediening van lagehoeveelheden zuurstof (22-30 %).
Als een toxiciteit met bleomycine wordt vermoed tijdens het zuurstofgebruik bijconcentraties groter of gelijk aan 30 %, kan profylactisch een snelle toediening vancorticosteroïden uitgevoerd worden.
Zuurstof (onder verhoogde druk) en acetazolamide, barbituraten et narcotica· Het is reeds opgeworpen, maar niet bevestigd, dat bij een toename van hetkooldioxideniveau, er een toename is van de gevoeligheid voor convulsies veroorzaaktdoor zuurstofbehandeling. Zodoende zijn geneesmiddelen zoals acetazolamide, diecarboxydehydrase remmen, tegenaangewezen.
Geen zuurstof toedienen aan patiënten die ontwennen van barbituraten of narcotica en ditomwille van het feit dat de convulsiedrempel bij deze patiënten sterk verlaagd is.
Gebruik van gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof
Vivisol met voedsel en drank
Niet van toepassing.
Zwangerschap en borstvoeding
Zelfs bij willekeurig gebruik heeft zuurstof tijdens de zwangerschap of borstvoeding geen enkel
nadelig gevolg.
Vraag uw arts of uw apotheker om advies vooraleer u een geneesmiddel inneemt.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Voorzichtigheid is aangewezen gezien de behandelde therapeutische indicaties.
Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van gasvormige medische zuurstof
Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisol
Niet van toepassing.
HOE WORDT GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL EN
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstofVivisol nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.
Bij een zuurstofbehandeling ademt de patiënt zuivere zuurstof of zuurstof in een hogeconcentratie in. De zuurstof kan met behulp van een neussonde, een gezichtsmasker, eenkatheter via de luchtpijp of een zuurstoftent worden toegediend. Voor de therapie onderverhoogde druk worden speciale hogedrukkamers gebruikt. De zuurstofbehandeling kanongeacht de leeftijd van de patiënt worden toegepast.
Afhankelijk van de indicatie, wordt de posologie door drie parameters beheerst:· Korte zuurstofbehandeling onder normale drukGebruik van zuurstof onder atmosferische druk met een wisselend debiet, vaak hoog,afhankelijk van het type van indicaties. Het maximumdebiet dat wordt gebruikt, bedraagt 12L/min. Deze therapie is van korte duur.
Zuurstofbehandeling onder normale druk op lange termijnGebruik van zuurstof onder atmosferische druk met een gering debiet. Het gemiddeldzuurstofdebiet bedraagt 1 à 3 L/min afhankelijk van de PaO2 en de PaCO2. De duur van debehandeling moet per dag minimum 15 uren bedragen om een aanzienlijke overlevingskans teverwachten. Een behandelingsduur van minstens 18 uren is wenselijk met de kortst mogelijketherapeutische onderbrekingen.
Zuurstofbehandeling onder verhoogde drukZuurstoftoediening onder een druk van 3 à 5 bar.
Wat u moet doen als u meer van gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare
medische zuurstof Vivisol heeft gebruikt dan u zou mogen
Wanneer u te veel zuurstof heeft gebruikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts,
apotheker of het Antigifcentrum (070/245.245).
De toxiciteit van zuurstof is afhankelijk van de ingeademde druk (afhankelijk van de
concentratie en de barometerdruk) en van de toedieningsduur.
De toedieningsduur is omgekeerd evenredig met de druk.
Zuurstof kan leiden tot celtoxiciteit door remming van de metabole celreacties. Dit uit zich in
een verstoord gluciden metabolisme met remming van de pyruvaatoxidatie.
In geval teveel zuurstof wordt toegediend, vermindert de affiniteit van bloed voor
koolstofdioxidetransport en zou koolstofdioxide zich in de cellen ophopen wat zou leiden tot
hyperoxisch zuurstofgebrek van de weefsels met diverse letsels tot gevolg, meer bepaald in het
zenuwstelsel.
Bij zuigelingen en prematuren met een arteriële zuurstofdruk van meer dan 70 mmHg kwam
vorming van bindweefsel achter de ooglens voor.
In geval van een chronisch te hoog koolzuurgehalte zouden de centra koolzuurongevoelig
kunnen worden door een stijging van het bicarbonaatgehalte die de reactie van de
ademhalingscentra kan onderdrukken. In die omstandigheid is onvoldoende zuurstofgehalte
van het bloed de enige uitweg voor de stimulatie van die centra en de ventilatie. Er kan zich
dus een uitgesproken hypoventilatie voordoen bij de inhalatie van zuurstof, een toegenomen
koolzuurretentie, apnoe, convulsie, coma en dood. Dat heet dan zuurstofintoxicatie onder
hypoventilatie.
Er dient te worden opgemerkt dat zuurstofbehandeling bij verhoogde druk bij volwassenensoms tot letsels van het netvlies leidt.
Als toxiciteitsymptomen optreden, dient de behandeling meteen te worden aangepast.
Er bestaat geen enkel tegengif voor zuurstof.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten gasvormige medische zuurstof Vivisol en
vloeibare medische zuurstof Vivisol te gebruiken
Niet van toepassing.
Als u stopt met het gebruik van gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare
medische zuurstof Vivisol
Niet van toepassing.
Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan uw arts of apotheker.
4. MOGELIJKE
BIJWERKINGEN
Zoals alle geneesmiddelen kan gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medischezuurstof Vivisol bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.
Bij personen met chronische ademhalingsmoeilijkheden in het bijzonder, bestaat demogelijkheid van plotse ademstilstand door een ademhalingsdepressie verbonden aan eenplotse onderdrukking van de hypoxisch stimulerende factor door de bruuske toenamevan de partiële zuurstofdruk ter hoogte van de chemoreceptoren in de hoofdslagader ende aorta.
De inhalatie van hoge concentraties zuurstof kan aan de basis liggen van het ontbrekenvan de ontplooiing van de longblaasjes tengevolge van de afname van stikstof in delongblaasjes en het effect van zuurstof op het oppervlak. De inhalatie van zuiverezuurstof kan de intrapulmonaire shunts met 20 tot 30% verhogen door het ontbreken vande ontplooiing van de longblaasjes volgend op de denitrogenatie van de slechtgeventileerde zones en door herverdeling van de longcirculatie door vaatvernauwingvolgend op de verhoging van de PO2.
Zuurstofbehandeling onder verhoogde druk kan aan de basis liggen van een drukletseldoor overdruk op de wanden van de gesloten holtes, zoals het binnenoor (met risico opscheuren van het trommelvlies), de sinussen, de longen (met risico op pneumothorax ofop luchtembolie). Zij kan een zuurstoftoxiciteit met zich meebrengen (toxiciteit terhoogte van het centraal zenuwstelsel of longtoxiciteit) en omkeerbare wijzigingen vanhet zicht.
Convulsieve crises zijn gerapporteerd geweest na een zuurstofbehandeling met 100%zuurstof (FiO2) gedurende meer dan 6 uur, in het bijzonder bij toediening onderverhoogde druk.
Longletsels kunnen voorkomen ingevolge de toediening van concentraties zuurstof(FiO2) groter dan 80 %.
Bij zuigelingen, en vooral bij prematuren, blootgesteld aan hoge concentraties zuurstof(FiO2 > 40 %; PaO2 > 80 mm Hg (hetzij 10,64 kPa) of langdurig blootgesteld (meer dan10 dagen aan een FiO2 > 30 %), is er een risico op een netvliesaandoening met vormingvan bindweefsel achter de ooglens, optredend na 3 tot 6 weken, die kan afnemen ofomgekeerd het loskomen van het netvlies met zich kan meebrengen, mogelijks metblijvende blindheid als gevolg.
Patiënten onderworpen aan een zuurstofbehandeling onder verhoogde druk in eendrukkamer kunnen claustrofobische crises doormaken.
Bij een druk lager dan 2 atmosfeer (absoluut), treedt de toxiciteit ter hoogte van delongen vóór de toxiciteit ter hoogte van het centraal zenuwstelsel in. Bij hoge druk grijpthet tegenovergestelde plaats.
Longtoxiciteit onderscheidt zich door daling van de vitale capaciteit, hoest, pijn onderhet borstbeen en later gehele of gedeeltelijke luchtarmoede van de longblaasjes.
Toxiciteit ter hoogte van het centraal zenuwstelsel uit zich in symptomen alsmisselijkheid, humeurigheid, duizeligheid, tics, stuipen en bewusteloosheid.
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt dieniet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
HOE BEWAART U GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL EN
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL

Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOLDe gascilinders moeten in een goed verlucht lokaal, beschermd tegen schokken (omvallen) enbovendien verwijderd van ontvlambare producten of stoffen worden opgeslagen. Niet aan lichtblootstellen of in de nabijheid van een warmtebron bewaren.
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOLBij kamertemperatuur (15°C-25°C) in een goed verlucht lokaal en ver van warmtebronnen, olieen vet bewaren.
De cryogene vaten tegen schokken beschermen. Vermijden dat deze in de nabijheid vanbrandbare producten of stoffen opgeslagen wordt.
Uiterste gebruiksdatum
Zuurstof is houdbaar tot 5 jaar na de fabricagedatum.
Zuurstof mag gebruikt worden tot op de datum vermeld na de letters EXP (maand-jaar) op het
etiket, de twee eerste cijfers vermelden de maand en de vier laatste cijfers het jaar waarna het
product niet langer mag worden gebruikt. De vervaldatum is de laatste dag van de aangeduide
maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijkafval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Dezemaatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE
INFORMATIE
Wat bevat gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisol
-
Hoe ziet gasvormige medische zuurstof Vivisol en vloeibare medische zuurstof Vivisol er
uit en wat is de inhoud van de verpakking

GASVORMIGE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL: Gascilinders van : 0,212 m3/ 0,425 m3/1,125 m3/ 2,12 m3/ 4,33 m3/ 6,37 m3/ 10,61 m3.
Er bestaan gascilinders met traditionele kranen of met geïntegreerde ontspanner.
VLOEIBARE MEDISCHE ZUURSTOF VIVISOL: Cryogene vaten.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
B.T.G. b.v.b.a.
Zoning Ouest, 15
B - 7860 LESSEN
BELGIË
Fabrikant:
B.T.G. b.v.b.a.
Zoning Ouest, 15
B - 7860 LESSEN
BELGIË
Registratienummers:
België:
BE 198861 : Gasvormige medische zuurstof Vivisol, gascilinders met traditionele kranen
BE 351005: Gasvormige medische zuurstof Vivisol., gascilinders met geïntegreerde
ontspanner
BE 198877: Vloeibare medische zuurstof Vivisol, cryogene vaten.
Luxemburg :1262/01/04/0024 : Gasvormige medische zuurstof Vivisol1262/01/07/0033 : Vloeibare medische zuurstof Vivisol Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op met uw arts ofapotheker. Desgewenst kunt u ook contact opnemen met de contactpersoon van deregistratiehouder.
Vivisol BZoning Ouest, 14B - 7860 LESSEN(: 068/270.640.
Dit geneesmiddel is vrij verkrijgbaar.
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 10/2009
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- De volgende informatie is alleen bestemd voor artsen of andere beroepsbeoefenaren in degezondheidszorg: Instructies voor het gebruik, de manipulatie en de eliminatie
Bevestiging van de zuurstofontspanner op de gascilinder 1. Verwijder eerst de thermoplastische verzegeling van de gascilinder, waardoor de kraan 2. Draai de kraan lichtjes open alvorens u de ontspanner aanbrengt op de gascilinder, 3. Draai de kraan onmiddellijk dicht. Deze handeling heeft als enig doel de stofdeeltjes, die zich in de kraan bevinden te verwijderen.
4. Vergewis u ervan dat wanneer u de ontspanner bevestigt, het debiet op de “0” positie staat afgesteld (GEEN uitgaand debiet).
5. Draai vervolgens de ontspanner tot het einde op de kraan, evenwel zonder te forceren, noch een sleutel of tang te gebruiken.
6. Sluit vervolgens op de uitgang van de ontspanner ofwel de bevochtiger aan indien nodig (speciaal aansluitstuk is voorzien) ofwel een zuurstofslang.
Wat te doen in geval van lekken aan de aansluiting van de ontspanner ? 1. Nooit met kracht of met een tang of andere hulpmiddelen proberen de aansluiting
2. Onmiddellijk de kraan van de gascilinder sluiten.
3. De ontspanner losdraaien en de dichtingsring van de ontspanner vervangen. Gebruik nooit een andere dichtingsring dan diegene die origineel op de ontspanner is bevestigd.
4. Begin opnieuw met het aansluiten van de ontspanner, zoals hierboven is beschreven.
1. Kraan van de gascilinder dichtdraaien.
2. Druk ontspanner aflaten door debietregelaar te openen en te wachten tot het restant zuurstof is weggevloeid en nadien terug op “0” positie te brengen.
3. Schroef de ontspanner met de hand los.
4. Controleer de staat van de dichtingsring. Vervang deze indien nodig.
5. Berg de ontspanner in een propere en droge ruimte op.
Indien u de ontspanner niet kunt losdraaien, is het waarschijnlijk dat er nog druk in deontspanner aanwezig is. Indien dit het geval is, controleer dan of de kraan van degascilinder goed dicht is gedraaid. Draai de debietregelaar weer open, totdat het restantzuurstof uit de ontspanner is weggevloeid. Zet daarna de debietregelaar terug in de “0”positie en vervolgens moet u zonder moeilijkheden de ontspanner kunnen losdraaien.
1. Vul de bevochtiger met gepurifieerd water tot aan de toegelaten maximale hoogte op het recipiënt. Overschrijd in geen geval deze hoogte ! 2. Schroef de bevochtiger verticaal vast op de uitgang van de ontspanner. Voor Aquapak bevochtigers wordt een speciaal tussenstukje meegeleverd.
3. Bevestig op de uitgang van de bevochtiger de zuurstofslang, het masker of de 1. Open de kraan van de gascilinder traag en progressief.
2. Controleer of de druk op de manometer stijgt.
3. Blijf gedurende deze handeling naast de gascilinder staan en niet recht ervoor ! Stel de debietregelaar voorzichtig in op het gewenste liter per minuut voorgeschreven dooruw arts.
1. Draai de kraan van de gascilinder dicht en laat de debietregelaar open.
2. Wacht enkele momenten.
3. Stel de debietregelaar terug op “0” positie.
4. Kijk na of de druk op de manometer op “0” bar staat.
5. Nu kunt u de bevochtiger verwijderen.
6. Maak de ontspanner los.
7. Controleer de staat van de dichtingsring en vervang deze indien nodig.
8. Berg het apparaat op in een propere en droge ruimte.
Bij het manipuleren van de gascilinders en het gebruik van zuurstof dienen onderstaandeveiligheidsvoorschriften te worden nageleefd: Een gascilinder altijd buiten bereik van kinderen houden.
De gascilinders uitsluitend in goed verluchte ruimtes bewaren en gebruiken.
Vermijden dat mengsels van zuurstof en ontvlambare stoffen worden gevormd.
Door de aanwezigheid van hoge zuurstofconcentraties nabij ontvlambare productenkan zelfontbranding ontstaan; het is derhalve raadzaam zuurstof in een goed verluchtlokaal en van ontvlambare producten verwijderd, op te slaan.
Elk contact met olie, vet of een andere ontvlambare stof vermijden.
De koppelstukken voor zuurstof niet vastnemen met handen of handschoenen diebevuild zijn met olie of vet.
De toestellen die voor het gebruik van zuurstof zijn bestemd of ermee in aanrakingkomen, mogen in geen geval geolied of ingevet zijn.
Niet roken en geen open vuur gebruiken in een lokaal waar zuurstof wordt toegediendnoch in een lokaal met verhoogde zuurstofconcentraties.
De gascilinders voorzichtig behandelen. Mechanische schokken en stoten moeten zoveel mogelijk vermeden worden.
Het openen van de kranen van de gascilinders moet steeds geleidelijk aan gebeuren.
Nooit gascilinders laten staan voor deuren, liften of op andere plaatsen waar zegemakkelijk kunnen worden omgestoten.
Na elk gebruik, systematisch de kraan sluiten.
De kranen van de gascilinders moeten steeds gesloten zijn, zelfs indien de gascilindersleeg zijn.
In geval van brand is water de aangewezen persoonlijke bescherming.
ogen : bril met zijdelingse bescherming of veiligheidsvizier huid : lederen of uit een dikke stof vervaardigde handschoenen ademhaling : geen bijzondere veiligheidsvoorzorgen vereist manipulatie : veiligheidsschoeisel voor het verplaatsen van de cryogene vaten.
Bijzondere voorzorgen: contact met olie, vet of andere brandbare stoffen vermijden.
Bij aanraking met de huid: onmiddellijk de verontreinigde kleren uitdoen. De aangetaste huidmet water spoelen. Vermijden dat de aangetaste opperhuid aan een directe warmtebron wordtblootgesteld. De aangetaste huid met steriel gaas afschermen en voorkomen dat eencirculatiestilstand ontstaat. Onmiddellijk een dokter raadplegen als symptomen van bevriezingof uitgebreide letsels optreden.
Bij aanraking met de ogen : de oogleden openhouden en de ogen overvloedig met waterspoelen. Onmiddellijk een dokter raadplegen.
In geval van lekken of uitlopen: ingrijpen indien dit geen gevaar inhoudt en mits de gepasteveiligheidsmaatregelen worden genomen. Het lokaal op een geschikte manier verluchten. Alshet lek zich voordoet op een mobiel cryogeen vat en als het niet gedicht kan worden, hetcryogeen vat in open lucht zetten op een geïsoleerde plaats en vrij laten verdampen. Ingeval devloeistof uitloopt, het verlies met zand of aarde inperken.
In geval van brand: de zone lokaliseren. De cryogene vaten die aan het vuur blootstaan metwaterstralen afkoelen. De voor het type brand geschikte blusapparaten en middelen tegenbrand gebruiken. Water is het meest doeltreffend om brandende kleren te blussen.

Source: http://www.vivisol.be/assets/uploads/services/Bijsluiter_PT_NL.pdf

Microsoft word - demand for low-cost.docx

      Demand for low-cost generic drugs sparks building boom on LI June 21, 2013 By JAMES T. MADORE Consumers' greater use of low-cost generic drugs to combat ever-higher medical bil s has sparked a building boom that is creating more than 2,000 jobs at pharmaceutical manufacturers on Long Island. Since 2010, 12 drug companies have announced expansion plans, totaling $387 mil i

Resultate bjc 2012 dornbirn

BUNDESJUNIORCUP 2012 Vorstieg: Österreichische Meisterschaft für Kinder und Jugend Klassen: Dornbirn 12./13. Mai 2012 Kinder weiblich Qualifikation 1/2 Finale Rg. Name Vorname Sektion/Land 1.Dg 1.Pk Rg.1 2.Dg 2.Pk Rg.2 Gp. RQ Fin Kl_Zeit 1 Winkler Julia 2 Kruckenhauser Lisa 3 Lettner Sandra ** 4 Lammer Laura 5 Wittauer Christina 6 Scho

Copyright ©2010-2018 Medical Science