Thomasmore.be

RTC Project: Chemie op Maat Bachelor in de Chemie – Life Sciences Thomas More – campus Geel Programma 5: Chromatografie (TLC & HPLC/GC)
Maximale
groepsgrootte
TLC bepaling van de kleurstoffen in een mengsel De samenstelling van een mengsel kleurstoffen dient achterhaald te worden. Hiertoe wordt dit mengsel samen met een reeks mogelijk aanwezige kleurstoffen aangebracht op een TLC-plaat. Na ontwikkeling van deze plaat kan de identificatie gebeuren aan de hand van de kleuren en Rf-waardes van de diverse spots. HPLC bepaling van cafeïne in cola’s, Red Bull, koffie… Uitgaande van een standaardoplossing cafeïne wordt een kalibratiereeks aangemaakt. Op basis van etiketgegevens of andere beschikbare informatie wordt een geschikte verdunning gemaakt van de te onderzoeken monsters. De kalibratie-oplossingen worden met een HPLC toestel (C18 kolom, UV detectie) gemeten. Met de oppervlaktes van de bekomen chromatogrammen wordt met Excel een kalibratierechte opgesteld. De monsteroplossingen worden gemeten en de oppervlaktes van de cafeïnepieken in de chromatogrammen worden gebruikt om a.h.v. de kalibratierechte de cafeïnegehaltes in de gemeten oplossingen te bepalen. Deze worden ten slotte omgerekend naar de cafeïnegehaltes in de oorspronkelijke dranken en vergeleken met elkaar en met vermelde etiketwaarden. Bepaling van ethanol in jenever met GC Uitgaande van een standaardoplossing van ethanol en aceton wordt een kalibratiereeks opgesteld van ethanol, met aceton als interne standaard. Van de monsteroplossing wordt op basis van de etiketgegevens een geschikte verdunning gemaakt die eveneens aceton bevat. Al deze oplossingen worden gemeten met een gaschromatograaf met gepakte kolom (FID detectie). De verhouding van de oppervlaktes van de ethanolpieken en de acetonpieken van de standaardoplossingen worden gebruikt om met Excel een kalibratierechte op te stellen. Aan de hand van het bekomen chromatogram van de monsteroplossing en de opgestelde kalibratierechte wordt het ethanolgehalte in de verdunde jeneveroplossing bepaald. Ten slotte wordt dit gehalte omgerekend naar het ethanolgehalte in de oorspronkelijke jenever en vergeleken met de waarde op het etiket. Activiteit van Voor de TLC-proef worden alle handelingen uitgevoerd door de
de leerlingen
leerlingen: de bereiding van het loopmiddel, het klaarmaken van de chromatotank, het spotten op de TLC-plaat, het laten ontwikkelen van de plaat, de berekening van de Rf-waardes (na droging plaat en meting van de afstanden) en de uiteindelijke identificatie. Al e nodige solventen en oplossingen worden ter beschikking gesteld. In de tijd nodig voor het ontwikkelen van de TLC-plaat (2u) wordt een instrumentele chromatografische analyse uitgevoerd (HPLC of GC). Voor de HPLC- en de GC-proef wordt de oorspronkelijke standaardoplossing eveneens ter beschikking gesteld. De leerlingen dienen, na de nodige uitleg en aan de hand van een gedetail eerd uitgewerkte werkwijze, zelf de kalibratie- en monsteroplossingen te bereiden. (gebruik van volumetrisch glaswerk, pipetteren, …) Het meetprincipe en de werking van het te gebruiken meettoestel wordt eveneens uitgebreid toegelicht. Na demonstratie van een meting mogen de leerlingen de metingen van de eigen oplossingen zelf uitvoeren. De leerlingen stellen zelf een kalibratierechte op met Excel en berekenen de gevraagde waardes van de diverse monsters. Indien het gebruik van Excel nog niet voldoende gekend is, wordt hierbij de nodige ondersteuning gegeven. Didactisch
Een bundel met de nodige informatie omtrent de proeven is voor al e hulpmateriaal deelnemende leerlingen en leerkrachten ter beschikking.
Deze informatie omvat: - de basisprincipes van de te gebruiken meetmethodes; - inleidende informatie omtrent de te bepalen stoffen; - een gedetail eerd uitgewerkte werkwijze; - invultabellen voor meetresultaten en resultaten van berekeningen; - tips voor de verwerking van de gegevens. Bijkomende
De proeven worden uitgevoerd in kleine groepjes. (2 à 3 leerlingen) opmerkingen In deze opzet kunnen groepen van maximaal 12 leerlingen per halve
dag deelnemen. Wel kan de TLC proef ook bijkomend gecombineerd worden met andere instrumentele, spectrometrische methoden (AAS en fluorimetrie, zie project 4), waardoor de capaciteit verhoogd kan worden tot 24 indien gewerkt wordt in groepjes van 3 leerlingen (16 bij groepjes van 2 leerlingen). Indien gewenst mogen de leerlingen zelf monsters meebrengen.

Source: http://www.thomasmore.be/sites/www.thomasmore.be/files/media/programma5_chromatografie.pdf

How to help a suicidal person

What You Need to Know if Your Child or Teen May Need Antidepressants If your child may need antidepressants, you need to know the following: 1. 2% to 3% of children who take antidepressants will experience an increase in suicidal thoughts and behavior 2. In US, Prozac is the only antidepressant approved by the FDA (Food and Drug Administration) for use by children and teens, al

Bula varicell

queratina + sene + enxofre sublimado + bitartarato de potássio Antivaricoso FORMA FARMACÊUTICA E APRESENTAÇÃO: Drágea, caixa contendo 48 drágeas. USO ADULTO. VIA ORAL. COMPOSIÇÃO : Cada drágea contém: queratina parcialmente hidrolisada . 200 mg pó de folha de sene (cassia acutifolia) . 20 mg enxofre sublimado lavado . 20mg bitartarato de potássio . 20mg Excipiente: ca

Copyright ©2010-2018 Medical Science