C:datasysinternet-sivujen ai

Suom en Ym päristö oik eustieteen Seura ry:n julkaisusarjassa ilm estyneet: Vesioik eudellisia tutk ielm ia. 19 81. 61 s. 6:-
Soravarojen k äytö stä päättäm inen vesioik eudellisena k ysym yk senä Vesilain 2 luvun 4 § :stä uittosäännö nvaraisen rak entam isen sääntelijänä Kustannus-h yö tyanalyysin sisältö ja m erk itys vesiensuojelussa Yleisestä tarpeesta vesioik eudellisen yritysluvan edellytyk senä Ym päristö alan tutk ielm ia 19 81. 182 s. 6:-
Ek osysteem in suojelu - ek ologinen näk ö k ulm a tulevaisuuden ym päris-tö ö n M aanh ank innan oh jausjärjestelm ä m aanh ank intaoik euslain m uk aan Seutuk aavasta erityisesti rak entam isen säätelijänä Ym päristö alan tutk ielm ia 19 82. 265 s. 14:-
Valtion k ansainvälinen vastuu yk sityisen toim innan aih euttam astak ansainvälisestä ym päristö vah ingosta R ak ennussuojelutoim innan k eh ittäm isestä Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 83. 227 s. 14:-
Vesijätö n jak am isesta ja lunastam isesta O jitus- ja järjestelyh ak em usten k äsittely H elsingin vesipiirissä Vesioik eudellisista ym päristö m ak suista erityisesti lainvalm istelun jaoik eusk äytännö n valossa, Osa I Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 84. 183 s. 16:-
M e tsästysoik eudesta ja m etsästyk seen liittyvistä alueellisistak ysym yk sistä Ilm a- ja m eluim m issioita k osk evasta lainsäädännö stä Kari Kuusiniem i: R ak entam iseen tarvittavien lupien k esk inäisistä suh teista. 184 s.
16:-

Vesioik eudellisia tutk ielm ia 19 85. 216 s. 12:-
Vedensiirtoh ank k een veden laatua k osk evista edellytyk sistä Voim atalousrak entam isen edellytyk sistä vesilain m uk aan Kalank asvatus oik eusk äytännö n valossa Virallisperiaatteen soveltam isesta eräisiin k orvausoik eudellisiinvesih ak em usasioih in Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 86. 180 s. (painos loppunut)
Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 87. 29 4 s. 14:-
Asem a- ja rak ennusk aavapäätö k sen vah vistam atta jättäm isen perusteet R antak aavan m erk ityk sestä itsenäisenä k aavam uotona No 10 Kansainvälinen ym päristö oik eus. 19 88. 234 s. 2. painos. 9 :-
H olger R otk irch
Kansainvälisen ym päristö oik euden k eh itysvaih eet ja periaatteet Suom enk annalta Katsaus k ansainväliseen työ h ö n ilm an epäpuh tauk sien ja niiden h ait-tojen väh entäm isek si Kansainvälisen ym päristö oik euden ala ja teh tävät Ym päristö nsuojelualan k ansainvälinen yh teistyö Lyh ennelm ä alustuk sesta työ ryh m ässä “Uusiutuvien luonnonvarojensuojelu ja ym päristö nsuojelu (m eriym päristö ja rajavesistö t)” Valtion k orvausvastuu k ansainvälisissä ym päristö vah ingoissa Itäm eren ja Poh jois-Am erik an Suurtenjärvien suojelusopim uk set Ilm ansuojelulainsäädännö n pääk oh dat R uotsin, Sveitsin, USA:n jaSuom en ratk aisut Ydinvoim an tuotanto ja k ansainvälinen ym päristö oik eus H arald Velner - Terttu M e lvasalo -Tuom as Kuok k anen Itäm eren suojelusopim us - suojelutyö tä k äytännö ssä Kansainvälisen oik euden perusteista k ansainvälisten ym päristö k ysym ys-ten näk ö k ulm asta Ym päristö oik eustieteen näk ö k ulm a Brundtlandin k om ission raporttiin -Suom en ym päristö n- ja luonnonsuojeluun liittyvät k ansainväliset sopi-m uk set No 11 Ym päristö ja yh teisk unta. 19 88. 238 s. 14:-
Peter von Boguslaw sk y
Ym päristö n ja k eh ityk sen m aailm ank om issio yh teinen tulevaisuutem m e Ym päristö rik ok sen k äsitteestä ja sitä k osk evasta lainsäädännö stä R angaistusvastuun k oh entam inen ym päristö rik osasioissa Vastuu ym päristö stä - vastuu vesistäm m e M aa-aineslak i h arjujen k auneuden turvana Yk silöllisen ja k ollek tiivisen h yö dyn ristiriita ym päristö nsuojelun perus-ongelm ana No 12 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 88. 253 s. 14:-
Erk k i J. H ollo
Turvetuotannon oik eudellisia k ysym yk siä Avoh ak k uun toteuttam inen yk sityism etsälain m uk aan Erityisk ysym yk siä jäteh uoltolainsäädännö n alalta No 13 M aaseutuoik eus. 19 89 . 178 s. 9 :-
M arianne Båsk
KH O :n ratk aisuja m aanh ank intaoik euslupa-asioissa erityisesti m etsä-m aan oston k annalta k atsottuna Syytingin tarpeellisuudesta, sisällön m uuttum isesta ja sisällön m uut-tum iseen joh taneista syistä M aaseutuoik euden tieteellisestä asem asta M aaseudun elink einorak enteen m onipuolistam isesta M aatilalain tark oitusperien toteuttam isesta m aanh ank intaoik euslaink einoin No 14 Tim o Turunen: Kaavah ierark ia ja m aank äytö n oh jaus. 19 89 . 142 s. (painos loppunut)
No 15 Keh ittyvä vesioik eus. 19 9 0. 127 s. 20:-/10:-
E.J. M anner
Vuoden 19 61 vesilainsäädännö n valm istelun vaih eista O nk o m ah dollista nopeuttaa lupah ak em uk sen k äsittelyä vesioik eudessa? Vesih ank k een vaik utusalueen asuk k aiden ja h eitä edustavien yh teis ö jenasem asta vesiasioissa Tärk eä linjanm uutos vesioik eudellisen rak entam isluvan pysyvyys-suojaan Vesilainsäädäntö ja ym päristö lupauudistus Vesilain 16:30:ssä säädetyn valm istum isilm oituk sen m erk ityk sestäerityisesti vesirak ennush ank k eiden jälkivalvonnan k annalta Vesilain m uutok sen vaik utuk sista h ak em usasiain k äsittelyyn vesioik eu-dessa ja k atselm ustoim ituk sessa Vesioik eudelliset riidat - vaink o siviiliprosessia? No 16 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia. 19 9 1. 19 8 s. 18:-/9 :-
Ville Vuolle
M aansisäisen rak entam isen oik eudelliset ongelm at Kosk iensuojelulain k orvausperusteet ja soveltam isala Aseellisissa selkk auk sissa sovellettavan k ansainvälisen ym päristö oik eu-den säännö sten noudattam isen valvonnasta No 17 Nordisk a m iljö rättsliga uppsatser. 19 9 1. 82 s. 18:-/10:-
Inge Lorange Back er
Nye norsk e regler om k onsek vensutredninger - Frem m er de m iljø sik -k erh eten? Den svensk a m iljö sk adelagen och det finländsk a lagfö rslaget M iljø rettens fø dsel - Nogle personlige reflexioner Erstatningsansvaret for m iljø sk ader - Tsjernobyl og andre ulyk k er, sam tvisse sjø rettspø rsm al Um w eltsch utz und W asserrech t in Finnland und Sch w eden EES-synvink eln i styrningen av m iljö vården No 18 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia. O sa 2. 19 9 1. 204 s. 18:-/9 :-
Eero Ah ola
Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 9 2. 269 s. 20:-/10:-
M aria Elisabeth R e h binder Lupam ääräyk sen asettam isperusteesta naapuruussuh delain ja terveyden- h oitolain nojalla ym päristö lupam enettelyssä Teiden suolauk sen aih euttam ien ym päristö vah ink ojen k orvaam inen Taaja-asutusk iellosta ja rantak aavan tarpeellisuussäännö k sestä joh tuvienosittam israjoitusten soveltam inen No 20 Euroopan Yh teisö n ym päristö oik eus. 19 9 2. 247 s. 20:-/10:-
Ari Ek roos
Yleisestä Euroopan Yh teis ö n ym päristö oik eudesta EY:n ym päristö nsuojelutoim enpiteet ja oik eusperusteen valinta O ik eussuojateistä Euroopan Yh teis ö n ym päristö oik eudessa EY:n vesiensuojelusäännö k set EY-oik euden järjestelm än, ETA-sopim uk sen sek ä Suom en oik euden k eh ittäm isen k annalta Ym päristö vaik utusten arviointi EY:ssä ja Suom essa Ym päristö luvat eurooppalaisessa ym päristö oik eudessa M ik si biotek niik k aa olisi säänneltävä? No 21 M atti Vilander: Ym päristö vaik utusten arviointi päätö k senteon perustana. Ym päristö -
oik eudellinen tark astelu. 19 9 3. 126 s. 20:-/10:-
No 22 Ym päristö oik euden joh tavat periaatteet. 19 9 3. 121 s. 20:-/10:-
Erk k i J. H ollo
Sietäm isperiaate ym päristö vah ink ojen k orvaam isessa.
Paras k äyttö k elpoinen tek niik k a, BAT - näk ö k oh tia periaatteentulkinnasta No 23 Kansainvälinen ym päristö oik eus. 19 9 4. 606 s. 51:-/26:-
Erk k i J. H ollo -
Juh ani Park k ari
Joh datus k ansainväliseen ym päristö oik euteen M itä k ansainvälinen ym päristö oik eus on? Yh distyneiden k ansak untien ym päristö - ja k eh itysk onferenssin tulok set Yleisten oik eusperiaatteiden m erk itys k ansainvälisen ym päristö oik eudenläh teenä Kansainvälisen ym päristö oik euden periaatteista, etenk in k estävästäk eh ityk sestä Kulttuuriperinnö n suojelua k osk evat k ansainväliset sopim uk set jasuosituk set Ym päristö n pilaantum inen k ansainvälisessä oik eudessa YK:n ilm astom uutosta k osk eva puitesopim us Kalastusta k osk evat Suom en k annalta m erk ityk selliset k ansainväliset sopim usjärjestelyt M e tsäsopim usperiaatteet YKn ym päristö - ja k eh itysk onferenssissa jasen jälkeen Kansainvälinen luonnonsuojeluoik eus ja m aank äyttö Eteläm antereen luonnonvarojen sääntely Rem ote sensing of earth resources via artificial earth satellites Euroopan Unionin ym päristö politiik k a Yleisestä Euroopan Yh teis ö n ja Euroopan Unionin ym päristö oik eudesta Kansainvälisten ym päristö riitojen rauh anom aisesta selvittäm isestä Vastuu yk sityisen vaarallisen toim innan aih euttam ista k ansainvälisistäym päristö vah ingoista Kansainvälinen ydinvastuujärjestelm ä ja Itä-euroopan valtiot Luonnononnettom uuk sien vaik utuk sista ja niiden vaatim istapelastustoim ista Ym päristö nsuojelu aseellisissa selkk auk sissa sovellettavassak ansainvälisessä oik eudessa No 24 Kari M arttinen: Ym päristö poliittinen toim ivalta ja k ansallinen ym päristö sääntely Eu-
roopan Unionissa. 19 9 4. 239 s. 24:-/12:-
No 25 North European Environm ental Law . 19 9 5. 559 s. 59 :-/26:-
Peter Eh lers
Th e 19 9 2 H elsink i Convention - an Effective Basis for Environm entalCo-operation in th e Baltic Sea Area Individuals and Transboundary Pollutiuon; Liability for Dam age to th e Environm ent in Sw edish Law Introduction to Danish Environm ental Law Solid W aste M anagem ent - Public Pow er and Monolopy or PrivateM ark et? Estonian Environm ental Protection Situation and Legislation Finnish Environm ental Law - an O verview Finnish Legislation Concerning Landscape and Tow nscape Recent Developm ents in Environm ental R uling and Participation inFinnish Environm ental Law Environm ental Standards and Pollution Control Law Facing th e Meth odological Ch allenge - Reform ing W ater ProtectionLaw in th e Å land Islands Retreat from Environm ental Protection in Germ an Procedural Law “Tak ings” and Environm ental Law in Germ any Th e Recreational Entrance Righ t (Betretungsrech t) in Germ any Environm ental Law of th e Republic of Latvia and its Role in th eProtection of th e Baltic Sea Area Norw egian Environm ental Law - an O verview Jerzy Stelm asiak -R obert W aszk iew icz Th e Integrated Form s of Environm ental Protection of Natural andCultural Property Developm ent and Present Stage of th e Russian Environm entalLegislation Sw edish Environm ental Law - as Good as its International Reputation? No 26 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 9 6. 337 s. 24:-/12:-
Kari Kuusiniem i
Joint im plem entation - oik eudelliset toteuttam ism ek anism it Sietäm isvelvollisuudesta erityisesti ym päristö vah ink olain preventiivisenm erk ityk sen k annalta Kiinteistö vero ja ranta-alueiden m aank äytö n suunnittelu No 27 Global Biodiversity. 3. k ansainvälisen ym päristö oik euden päivät. 19 9 7. 239 s. 17:-/12:-
Erja Fagerlund
H ow to Adjust Requirem ents of International Trade and th eEnvironm ent W ater-related Eco-conflicts - Ch allenges for th e Future Th e variety of Th eoretical Bases of Responsibility for Environm entalDam age Introduction Kansainvälisen ym päristö oik euden k eh ityslinjat Tuk h olm asta R io deJaneiroon Desibeli on poliittinen, byrok raattinen ja taloudellinen suure Ym päristö vaik utusten arviointim enettely k ansainvälisissä sopim uk sissa Kestävää k eh itystä edistävät toim enpiteet k ansainvälisessä teollistatoim intaa k osk evassa yh teistyö ssä Ch allenges of th e Finnish Energy Politics in th e Near Future Kestävään k eh ityk seen liittyviä m etsäalan k ansainvälisiä sopim uk sia janiih in liittyviä prosesseja YVA-sääntelyn k ansainväliset k eh itysvaih eet k oh ti k ansallista sääntelyä Biologista m onim uotoisuutta k osk evan sopim uk sen pääsisältö No 28 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 9 7. 329 s. 24:-/12:-
Jari Salila
Konfisk aatio ym päristö rik osten seuraam uk sena Euroopan unionin h abitaattidirek tiivi ja sen m erk itysluonnonsuojelusäädö k senä Nitraattidirek tiivin täytäntö ö npano Suom essa Th ird International Conference on European Union Environm ental Law . 19 9 8. 131 s.
18:-/9 :-

Environm ental Protection w ith in th e Internal M ark et Th e Merits and Th reats of Environm ental Self-regulation No 30 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 19 9 8. 307 s. 26:-/13:-
Kari Kuusiniem i
Perusoik eudet ja biodiversiteetin suojelu M e tsien k äytö n sääntely ja biologinen m onim uotoisuus R antak iinteistö n k orvattavuus luonnonsuojelussa No 31 Lena Granvik : Th e Treaty-m ak ing Com petence of th e European Com m unity in th e
Field of International Environm ental Conventions. 19 9 9 . 136 s. 22:-/11:-
No 32 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia I 19 9 9 . 29 5 s. 28:-/15:-
R itva Sch iestl
O ik eusturvasta rak ennusvalvonnan pak k ok einom enettelyssä Biotek niik an ym päristö vaik utusten oik eudellinen sääntely No 32 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia I 19 9 9 . 29 5 s. 28:-/15:-
R itva Sch iestl
O ik eusturvasta rak ennusvalvonnan pak k ok einom enettelyssä Biotek niik an ym päristö vaik utusten oik eudellinen sääntely No 33 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia II 19 9 9 . 232 s. 28:-/15:-
Kim m o Reina
Tuottajavastuusta erityisesti pak k ausjätteiden jäteh uollossa Jätelain jätelupam enettely ja sen soveltam is- ja tulkintaongelm at energian-tuotannon näk ö k ulm asta No 34 Ym päristö oik eudellisia tutk ielm ia 2001. 237 s. 28:-/14:-
Erk k i J. H ollo - Jari Salila Vesipolitiik an puitedirek tiivin (2000/60/EY) im plem entointi Suom en lain-
Kustannusten k attam isen periaate vesienk äytö n sääntelyssä Kustannusten k attam isen periaatteen toteutum inen Suom en vesilainsäädän-nössä No 35 Vertaileva vesioik eus. 485 s. 30:-/50:-
Erk k i J. H ollo - M ich ael
M e h ling - Tuire Taina
Vesiensuojelun puitedirek tiivin, eräiden tytärdirek tiivien ja titaanidiok sidi-teollisuuden jätteistä annettujen direk tiivien täytäntö ö npano Suom essa k es-tävän k äytö n näk ö k ulm asta Tilauk set Suom en Ym päristö oik eustieteen Seuran osoitteella.

Source: http://www.sysry.fi/pdf/Julkaisuluettelo.pdf

Microsoft word - focus test update october 2009.doc

October 2009 TEST UPDATES This summary of test updates includes details and effective dates for new tests, changes to existing tests, and discontinued tests . For questions or additional information, please contact the Focus Diagnostics Client Services Department at (800) 445-4032. Visit our web site at www.focusdx.com. TABLE OF CONTENTS NEW TESTS Test Code Test Name

Microsoft word - advice to patients on angioplasty.doc

Advice to patients having an angioplasty What is an angioplasty? An angioplasty is an x ray procedure to open a narrowed or blocked artery in order to improve blood flow. It involves inserting a long tube (a catheter) into the artery under x- ray control. The catheter has a small ‘balloon’ at the end, which is inflated inside the blocked or narrowed part of the artery to open it up. I

Copyright ©2010-2018 Medical Science