Sffa höstmeddelande 2003

SVENSKA FÖRENINGEN FÖR ALLERGOLOGI
Svenska Läkaresällskapets sektion för allergiforskning
Swedish Association for Allergology
Vintermeddelande mars 2005
Kära vänner och föreningsmedlemmar! Vintermeddelandet innehåller information om följande: - Från ordförande - Aktuell information om specifik immunterapi - Förslag om sammanslagning av SFFA och SSA - Adressändringar - Årsmötet 2005 - Vårmötet - Allergidagen 2005 - Läkarstämman - Allergistämman - referat - Inbjudan vårmötet - Dagordning årsmötet - Kommande kurser och kongresser - EAACI 2007 - Förslag till nya stadgar för SFFA Från ordförande
Kära Vänner!
Det nya året har redan hunnit en bit på väg och som vanligt finns många frågor som berör alla
allergiengagerade att arbeta med. Vårens stora begivenhet för alla medlemmar i SFFA är förstås det
årliga Vårmötet som i år äger rum i Stockholm torsdagen 7 april. På eftermiddagen kommer SFFAs
årsmöte att hållas och en av huvudpunkterna är förslaget om en sammanslagning av SFFA och SSA
(Svensk Specialitetsförening för Allergisjukdomar). Den sistnämnda föreningen är som de flesta av
er säkert vet specialitetsföreningen för specialister i vuxenallergologi. Dessa föreningar är av
förklarliga skäl något olika till sin karaktär. SFFA är en paraplyorganisation för alla som är
professionellt allergiintresserade i Sverige, medan SSA är en separat organisation för enbart
specialister och blivande specialister i Allergisjukdomar (vuxenallergologi) och handhar frågor som
specifikt berör denna specialitet t.ex. specialistutbildningsfrågor. Vi som suttit i den gemensamma
arbetsgruppen från SFFA/SSA är, liksom SFFAs styrelse, övertygade om att sammanslagningen är
till fördel för och kommer att stärka allergologins sak i Sverige. Arbetsgruppens förslag till nya
stadgar för SFFA bifogas utskicket och kommer även att läggas ut på hemsidan, så att alla
medlemmar i god tid innan årsmötet har möjlighet att ta del av dem. Mer om den föreslagna
sammanslagningen nedan. Varmt välkomna till Stockholm 7 april.
Bästa Vårhälsningar
Monica Arvidsson
Aktuell information om specifik immunterapi
En hel del medlemmar har hört av sig till mig för att höra hur det går med frågan om föreslagen
underhållsdos av Alutard timotej i samband med specifik immunterapi (SIT). Ni som deltog i
medlemsmötet vid Riksstämman i Göteborg i november minns att Läkemedelsverket (LMV) efter
samråd med professionen planerade att komma ut med rekommendation om individuell
underhållsdos på Alutard timotej upp till 100,000 SQ. Handläggningen av frågan har dragit ut lite
tidsmässigt, men just i dagarna har frågan slutbehandlats på LMV. Information finns nu tillgänglig
på LMVs hemsida (www.mpa.se) och vi planerar även att lägga ut länk till denna information från
SFFAs hemsida. I den nya rekommendationen avseende Alutard timotej framhålls att
underhållsdosen ska vara individuell, dock högst 100,000 SQ. Ett vägledande förslag på 15 veckors
uppdoseringsschema ges även.
En mångårig kliniker på området kan måhända ta sig friheten att komma med en kommentar till
detta. I många verksamheter, med lång erfarenhet av specifik immunterapi, används sedan länge
också andra väl beprövade varianter på uppdoseringsscheman för pollen utan komplikationer. Det
förefaller därför rimligt att varje enhet som bedriver SIT noggrant granskar sin egen verksamhet
och med utgångspunkt från detta gör en bedömning av vilket uppdoseringsschema som bör
användas inom verksamheten för olika extrakt. Enligt min egen och andras erfarenhet kan även
uppdoseringsscheman behöva anpassas individuellt likaväl som underhållsdos. Liksom tidigare är
det förstås viktigt att vi alla som håller på med SIT är observanta och rapporterar relevanta
biverkningar till LMV. Det verkar dock som antalet biverkningsrapporter har planat ut under
senaste halvåret, vilket väl får tolkas positivt och som ett tecken på att vi har läget under kontroll.
Ett särskilt formulär som underlättar enhetlig rapportering kommer att tillhandahållas av ALK.
De SIT-kurser i SFFAs regi som nu i början av året hållits eller ska hållas i Stockholm, Skåne och
Göteborg har haft många deltagare och fler kurser planeras till hösten. Detta får också ses som en
viktig del av kvalitetssäkringen av SIT-verksamheten i Sverige. De som efterfrågat att den svenska
konsensusrapporten om SIT (Specifik immunterapi. Rekommendationer för läkare och
sjuksköterskor) ska läggas ut på nätet kan jag glädja med att den inom kort kommer att finnas
tillgänglig via SFFAs hemsida som pdf-fil. Arbetet med ett nationellt kvalitetsregister för SIT i
professionens regi planeras också att återupptagas under året, likaså arbetet med en revidering av
konsensusdokumentet.
Monica Arvidsson

Förslag om sammanslagning av SFFA och SSA (Svensk
Specialitetsförening för Allergisjukdomar).
SSA är specialitetsföreningen för vuxenallergologer och länkad till Sveriges läkarförbund. Denna
förening handlägger alltså frågor som specifikt berör vuxenallergologin t.ex. specialistutbildningen
för vuxenallergologer. Motsvarande specialitetsförening för barnallergologer är knuten till
läkarförbundet via barnläkarföreningen. De av oss som har ett engagemang i både SFFA och SSA
ser dock att väldigt många frågor är gemensamma t.ex. frågor som kommer på remiss från
Läkarsällskapet respektive Läkarförbundet. Det blir därför mycket onödigt dubbelarbete. Samtidigt
är det viktigt att se att föreningarna har olika karaktär. SFFA är och ska förbli en bred
paraplyorganisation där alla representanter för svensk allergiforskning och allergisjukvård ska
kunna vara representerade. Detta gäller både läkare från olika berörda specialiteter likväl som andra
yrkeskategorier som deltager i allergivård och allergiforskning. Det är också viktigt att för
vuxenallergologin specifika frågor som specialistutbildningen inte kommer bort i hanteringen och
att dessa frågor kommer att handläggas av dem som närmast berörs.
En gemensam arbetsgrupp har sedan förra året arbetat med att ta fram stadgar för en sammanslagen
förening. Denna kommer även fortsättningsvis att heta SFFA. De gemensamma stadgarna bygger på
SFFAs nuvarande stadgar, men vissa förslag till ändringar har gjorts. Dessa förändringar har
tillkommet för att garantera såväl SFFAs karaktär av paraplyorganisation som för att tillförsäkra att
för specialiteten Allergisjukdomar specifika frågor handlägges av vuxenallergologer. Alla för
allergologisk verksamhet relevanta specialiteter garanteras en plats i styrelsen. I SFFAs styrelse
kommer frågor som är specifika för specialiteten Allergisjukdomar att handläggs av en därtill
utsedd vuxenallergolog och dessutom kommer ett från styrelsen fristående råd av vuxenallergologer
att inrättas. Läs och begrunda förslaget till nya stadgar som bifogas utskicket. Stadgeförslaget har
för övrigt vunnit gillande av såväl Svenska Läkarsällskapet som Sveriges Läkarförbund.
Monica Arvidsson
Adressändringar

Många byter e-postadress utan att meddela Eva Hallner (e-postadress: [email protected]). Detta
innebär i många fall att e-posten kommer i retur. För att underlätta för sekretariatet och undvika
merarbete påminner vi som vanligt att det är viktigt att Du meddelar till Eva Hallner om Du byter e-
postadress. Observera att även Eva Hallner har bytt e-postadress.

Årsmöte 2005

SFFAs årsmöte äger rum i samband med vårmötet torsdagen den 7 april i Stockholm. Inbjudan har
tidigare skickats till samtliga medlemmar. Årsmötet börjar kl 13.30. Dagordning för årsmötet
bifogas och finns även att läsa på hemsidan www.sffa.nu. Inbjudan till vårmötet och program
bifogas utskicket.
Vårmötet

SFFA:s årliga vårmöte är i år torsdagen 7 april och förlagt till Stockholm, närmare bestämt
Kongresscentret Tegen centralt i Solna. För programmet, som bifogas detta utskick, har Gunilla
Hedlin och Magnus Wickman stått. Traditionsenligt har förmiddagen en pediatrisk profil, i år
intressanta rapporter från stora epidemiologiska undersökningar samt senaste nytt om kväveoxid
som diagnostikum. Efter lunch hålls SFFA:s årsmöte som vi hoppas blir välbesökt, inte minst för att
viktiga stadgefrågor kommer att tas upp. Eftermiddagen ägnas åt presentation av Ga2len, ett
europeiskt allerginätverk vars existens förhoppningsvis kommer att bli märkbar oavsett om vi
arbetar på forskningslab, universitetsklinik eller ute i primärvård. Huvudsponsorn GlaxoSmithKline
har hjälpt oss att kunna göra mötet givande och med en lättare förtäring direkt efter mötet. Vi tackar
också övriga utställare. Betala anmälningsavgiften i god tid - platsantalet är begränsat!
Allergidagen

Även om hösten ännu är avlägsen ska ni boka av fredag 7 oktober redan nu! Vi är övertygande om
att temat för årets Allergidag, ”Anafylaxi”, föreslaget av fjolårets deltagare, kommer att attrahera
alla allergiintresserade. Ämnet kommer att belysas ur vitt skilda aspekter, från molekylärbiologi till
mottagningssituation. Vi vill redan nu förannonsera att världsledande föreläsare kommer till mötet!
Läkarstämman
Årets Läkarstämma i Stockholmsmässan onsdag 30 november – fredag 2 december har temat
”Psykisk hälsa”. Vi hoppas kunna sätta samman ett intressant sektionssymposium kring detta tema.
Era bidrag till postrar/föredrag, fundamentet varpå hela stämman vilar, behöver vara inne hos oss
”Sektionen för Allergiforskning” senast 26 augusti. Även dessa datum värda att alltså redan nu
notera i din almanacka.
Väl mött på våra vetenskapliga sammankomster!
Johan Alm, vetenskaplig sekreterare
Allergistämman 2005 - referat

Allergistämman 2005 hölls 25-27 januari. Den 25 januari var det studieresa till Danmark där man
kunde besöka en av 3 olika verksamheter, antingen Bispebjerg Hospital i Köpenhamn, Danmarks
Tekniske Universitet i Lyngby eller Videncenter för Allergi på Gentofte Hospital i Gentofte. Den
26 till 27 januari var det reguljär Allergistämma på Mässhallarna i Malmö. Drygt 600 deltagare
deltog i det senare. Efter invigningen talade professor Torkil Menné från Gentoft Hospital om var vi
står när det gäller kunskapen om allergi och annan överkänslighet och vart vi är på väg. Därefter var
det 3 parallella seminarier åt gången under båda dagarna samt parallella forskarluncher vilket
gjorde det omöjligt att bevista samtliga. Seminarierna var indelade under 3 olika teman,
miljö/folkhälsa, medicin samt fronter och kontroverser.
Jag deltog i ett seminarium om konserveringsmedelsallergi. Birgitta Gruvberger, yrkeshygieniker
på Yrkes och miljödermatologiska avd., Hudkliniken, UMAS, Malmö talade om
konserveringsmedel och att det måste finnas sådana i vatteninnehållande produkter för att förhindra
växt av bakterier, svampar och alger. Hon visade att de många gånger är allergiframkallande vilket
kan förklaras av att de är kemiskt reaktiva för att vara aktiva mot mikroorganismer. Hon visade fall
där fabrikanten felaktigt märkt en produkt med ett konserveringsmedel som vid senare analys inte
fanns i produkten. Jag fortsatte sedan med att prata om konserveringsmedelsallergi inom industrin
och inom vilka sektorer vi ser problem. Det är främst inom industrier där man tillverkar
vattenblandbara bindemedel till färg och lim, inom metallbearbetningsindustrin där kylvatten
hanteras, inom industrier där kemikalier till pappersindustrin tillverkas samt i hygienartiklar som
flytande tvål och schampo som vilka arbetstagare som helst kan komma i kontakt med. Avslutade
gjorde Sonja Werner, överläkare på Allergimottagningen, Hjärt- och lungdivisionen, USIL, Lund.
Hon talade om allergi mot konserveringsmedel i födan och menade att det inte var särskilt vanligt.
Det är även svårt att utreda sådana patienter eftersom det inte finns några bra in vitro tester. Det
bästa är dubbel-blind provokation vid flera tillfällen om en patient inte har haft en anafylaktisk
reaktion tidigare.
Nästa dag var jag moderator för att seminarium med titeln: Kan vi bli allergiska mot våra kläder och
skor? Kristina Ryberg, överläkare på hudkliniken i Uddevalla och doktorand på Yrkes och
miljödermatologiska avd., UMAS, Malmö berättade om dispersionsfärgämnen, allergiframkallande
textilfärger som används för att färga syntetmaterial såsom polyester, akryl, acetat och nylon. På
hudkliniken i Malmö har man senaste åren lapptestat eksempatienter med en blandning av 8 sådana
färgämnen och funnit lika hög frekvens kontaktallergi som i länder i södra Europa, där tidigare
rapporter framförallt kommit från. Symptomen vid sådan allergi kan vara generell klåda, utslag som
liknar atopiskt eksem, nässelutslag, handeksem och även ansiktseksem. Erik Zimerson,
yrkeshygieniker på Yrkes och miljödermatologiska avd., Hudkliniken, UMAS, Malmö fortsatte
med att berätta om appreturer och textilbehandlingsmedel och vilka som har orsakat kontaktallergi.
Seminariet avslutades av Malene Barré Hansen, biolog och doktorand på Gentofte Hospital,
Gentofte, Danmark, vars föreläsning hette: Chromium allergy and leather products. Krom används
för att garva läder och då bildas både trevärt samt sexvärt krom som båda är allergiframkallande.
Det trevärda kromet är mindre vattenlösligt och därför inte lika allergiframkallande på människa.
Det löses inte heller ut från fibrerna som det sexvärda kromet. Med bättre styrning av
garvningsprocessen kan halten av det sexvärda kromet minskas eller helt försvinna vilket skulle
betyda att allergirisken skulle minimeras.
Därefter gick jag till seminariet om Livsmedelsallergier i arbetslivet, där Jonas Brisman, överläkare
på Arbets- och miljömedicinska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg var
moderator. Där talade även Birgitte Sommer från Arbejdsmedicinsk Afdelning, Centralsygehuset,
Esbjerg, Danmark samt Karin Wrangsjö, tidigare överläkare vid Yrkes- och miljödermatologiska enheten, Arbetsmedicin, Stockholm. Bagare är fortfarande ett arbete där man kan drabbas av astma och handeksem. Hanteringen av mjöl och andra tillsatsämnen till degar kan skilja sig oerhört från en arbetsplats till en annan med tanke på dammbildning. Inte sällan måste en astmadrabbad bagare byta arbete. Även utan luftrörsbesvär kan detta gälla, om bagaren har en sk kontakturtikaria mot mjöl, en typ I allergi mot proteiner i mjöl som kan yttra sig som nässelutslag lokalt. Birgitte Sommer sade att även fisk och skaldjur kan ge IgE-medierad allergi när något livsmedelsprotein i dessa djur blir luftburet i arbetsprocessen och därmed kan andas in. Här kan också arbetsbyte bli aktuellt. Jag avslutade med ett sista seminarium: Läkemedelsöverkänslighet. Omfattning och handläggning, där Sonja Werner var moderator. Ellen Vinge, överläkare på Biverkningsenheten, Klinisk kemi och farmakologi, USIL, Lund berättade att värktabletter av typen ASA och NSAID är de vanligaste rapporterade läkemedlen till biverkningsenheten. Av de läkemedel som gett anafylaktisk chock var det anestesimedel som dominerade. Ett fall av märkbläcket patent blue fanns även med i denna biverkningsgrupp. Anafylaktisk reaktion hade man sett från gräspollen (vid SIT), Infliximab och dextran. Av läkemedel givna peroralt och som hade gett anafylaktisk chock respektive reaktion nämndes PcV, Klindamycin, Diklofenac, Ibuprofen samt Bupropion. Sonja Werner fortsatte med att prata om de 4 typerna av immunologiska reaktioner vid läkemedelsöverkänslighet. Hon nämnde sen icke-immunologiska mekanismer såsom enzympåverkan, som förklarar hur ACE-hämmare kan ge angioödem via hämning av bradykinin. Detta kan även ses vid intag av ASA respektive NSAID. Levermetabolismen kan vara ändrad och det kan vid sulfaintag ge utslag och feber. Röntgenkontrastmedel kan ge kärlpåverkan. Opiater kan ge histaminfrisättning i sig och ge urtikaria. Behandling för allt detta är seponering. Vid utredning kan ett blodprov tas om det är en IgE-förmedlad allergi, men Sonja Werner betonade att den viktigaste punkten var en noggrann anamnes. Man kan även göra provokationer, som helst skall vara dubbel-blinda och upprepade. Morgan Andersson, överläkare på Öronkliniken, USIL, Lund avslutade seminariet med att tala om ASA-intolerans- kan det testas i näsan? Han berättade att 1% av svenska befolkningen har ASA-intolerans. Man ser en ökad frekvens hos dem med astma och näspolyper. Diagnostiken är via provokationer peroralt, i lungan samt via näsan. Hela allergistämman avslutades med en plenumdiskussion med temat: Allergifrågorna i samhället- nationellt, regionalt och lokalt. Flera inlägg kom från medlemmar i Astma- och Allergiförbundet. Därefter följde utdelning av posterpris och avslutning, där flera ur styrkommittén avtackades med en bok. Nästa Allergistämman kommer att äga rum 28-29 september 2006 i Uppsala. Marléne Isaksson Yrkes- och miljödermatologiska avdelningen, Hudkliniken, UMAS, Malmö Svenska Föreningen för Allergologis vårmöte den 7 april 2005
Tegen konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna
09.30-10.00 Registrering, kaffe
10.00-12.30 Barnallergologi


Allergiförekomst: Barnens Nationella Miljö-
hälsoundersökning på 30000 barn Hur mycket av arvet förklarar förekomst av allergisjukdomar och i relation till kön? Skillnader i pollenexponering under foster- perioden och under det första levnadsåret – Modell för tidig allergenexponering!? Kan kostfaktorer under första levnadsåret skydda mot allergiutveckling? Att vara pälsdjurallergisk och inte ha pälsdjur – påverkas livskvalitén? Senaste nytt om NO som diagnostiskt hjälpmedel
12.30-13.30 Lunch

13.30-14.45 SFFA:s
årsmöte

14.45-15.15 GA2LEN
få för betydelse för oss läkare, sjuksköterskor,
15.15-15.45 Kaffe

15.45-17.15 KI, Sahlgrenska och GA2LEN

17.15 Lättare
förtäring
Svenska Föreningen för Allergologis vårmöte i Stockholm den 7 april 2005. Jag deltar i ”lättare förtäring” efter mötet ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… E-post ……………………………………………………………………………………………. Tfn ……………………………………………………………………………………………. Kostnad: 500:- för icke medlem i SFFA Det går bra att betala över Internet, men kom ihåg att E-postas eller faxas senast den 23 mars 2005 till: Fax: 08 – 737 37 70 Tfn: 08 – 737 36 58 Dagordning för SFFA´s årsmöte
Torsdagen den 7 april 2005 kl 13.30-14.45 Tegen konferens, Sundbybergsvägen 9, Solna Godkännande av dagordning och frågan om stadgeenlig kallelse. Medlemsavgift för kommande verksamhetsår (2005). 10. Val av styrelse för kommande verksamhetsår. 12. Val till Svensk Allergiforsknings Stiftelse, SAS . 17. Sammanslagning av SFFA och SSA (Svensk Specialitetsförening för Allergisjukdomar). 22. Internationella frågor - EAACI 2007. 24. SIT. Information om kurser, Alutard Timotej, kvalitetsregister, uppdatering och nätupplaga. Kommande kurser och kongresser
2005
6 april
SFAMs astma och allerginätverk vårmöte, Stockholm
SFFAs Vårmöte, Stockholm,
American Thoracic Society Meeting (ATS), San Diego,

The First Baltic Allergy Congress. Vilnius, Litauen.

World Allergy Organization (WAO), World Allergy Congress
– XIX,
Munich, Germany
VII Nordic Allergology Symposium, Tuohilampi, Vihti, Finland
ERS, Köpenhamn,
SFAMs astma och allerginätverk höstmöte, Stockholm
Allergidagen, Stockholm.
American College of Allergy, Asthma and Immunology
(ACAAI),
Anaheim,
Pediatric Section of EAACI and the
Pediatric Assembly of the ERS
- joint meeting, Prag.

Riksstämman, Stockholm.
American Academy of Allergy, Asthma & Immunology
(AAAAI),
Miam
IPCRG, World Conference, Oslo,
EAACI, European Academy of Allergology and Clinical
Immunology,
Wien,
Allergistämman, Uppsala
EAACI, European Academy of Allergology and Clinical
Immunology,
EAACI 2007
Arbetet med att organisera den europeiska Allergikongressen EAACI (European Academy of
Allergy and Clinical Immunology) som skall äga rum i Svenska Mässans lokaler i Göteborg den 9-
13 juni 2007, pågår som bäst. Den lokala organisationskommittén, med Jan Lötvall som ordförande,
arbetar dels övergripande med olika förslag på hur programstrukturen skall se, men kanske nu
framför allt med praktiska arrangemang, såsom fördelning av lokaler för utställningar, vetenskapligt
program och inte minst det sociala programmet. Enligt Congrex, som är EAACI:s officiella
kongressorganisatör, ligger arbetet inför kongressen i Göteborg väl till tidsmässigt.

EAACI utlyser sk Educational Grants. Läs mSista ansökningsdag 31 mars 2005

Med önskan om en härlig vår!


Svenska Föreningen För Allergologi (SFFA)
Uppgift och organisation

Svenska föreningen för allergologi är en sammanslutning av läkare och andra med särskilt intresse för allergologiska sjukdomar. Föreningen är Svenska Läkaresällskapets sektion för Allergiforskning och Sveriges läkarförbunds specialitetsförening för Allergisjukdomar (vuxna). att främja den svenska utvecklingen inom allergiområdet, framför allt genom att
anordna möten med vetenskapliga föredrag och diskussioner att tjäna som organ för ett internationellt samarbete i vetenskapliga frågor och
att formulera mål och främja specialistutbildningen i Allergisjukdomar samt att
tillvarataga dessa specialisters fackliga intressen Som sektion inom Svenska Läkaresällskapet ombesörja föredrag vid sällskapets sammankomster i överensstämmelse med den för sällskapet gällande arbetsordningen samt avge utåtanden i eller handlägga ärenden som sällskapet hänskjuter till föreningen. Som specialitetsförening för Allergisjukdomar inom Sveriges läkarförbund avge remissutlåtande och handlägga andra ärenden som förbundet hänskjuter till föreningen. Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen, revisorerna och valberedningen samt
medlemmarna vid föreningsmöten. I styrelsen bör de medicinska läkarspecialiteter vara
representerade som i stor omfattning handlägger allergisjukdomar: Barn- och
ungdomsallergologi, Allergisjukdomar, Allmänmedicin, Klinisk immunologi, Dermato-
venereologi, Oto-rhino-laryngologi och Lungsjukdomar.

Frågor som rör specialiteten Allergisjukdomar ska självständigt handläggas av ett
specialitetsråd. Detta råd ska bestå av sex specialister, varav en kan ersättas av läkare
under specialistutbildning (Allergisjukdomar). I SFFA´s styrelse ska finnas en
vuxenallergolog som också ska vara medlem i specialitetsrådet och utgöra en länk mellan
SFFA´s styrelse och specialitetsrådet.
Inom föreningen kan, efter godkännande av styrelsen, bildas underavdelningar för speciella intresseområden inom ämnesområdet. Föreningens räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret. Medlemskap
Som medlem kan antas den som är läkare, blivande läkare, annan medicinsk yrkesutövare eller företrädare för medicinen närstående verksamhet. Medlemskap beviljas av styrelsen. Medlem som är behörig därtill bör vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Medlem skall vara ansluten till Svenska Läkaresällskapet för att deltaga i beslut i frågor som avses i § 3, första stycket, och till Sveriges läkarförbund för att delta i beslut i frågor som avses i § 3, andra stycket. Medlem som önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla det till styrelsen. Årsmötet kan på styrelsens förslag till hedersmedlem i föreningen utse svensk eller utländsk person, vars insatser varit av utomordentlig betydelse för utvecklingen inom allergiområdet. För sådant beslut krävs två tredjedelar av de avgivna rösterna. Medlem, utom hedersmedlem, är skyldig att erlägga medlemsavgift som bestämts vid årsmöte. För pensionerad medlem gäller halv årsavgift. Medlem som trots påminnelse inte erlagt avgift under två år anses ha utträtt ur föreningen.
Föreningsmöte
Föreningsmöte är ordinarie eller extra. Ordinarie föreningsmöte (årsmötet) hålles årligen någon gång under perioden februari-maj. Extra föreningsmöte hålles när styrelsen finner det lämpligt eller revisorerna eller minst tio medlemmar skriftligen begär det. Styrelsen kallar medlemmarna till föreningsmöte senast 14 dagar före mötet. Kallelsen skall vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för mötet och om vilka ärenden som skall behandlas. Vid varje föreningsmöte väljs ordförande och sekreterare för mötet och två mötesdeltagare utses att justera mötesprotokollet. Vid omröstning har, med de begränsningar som följer av § 7, andra stycket, varje närvarande medlem en röst. Omröstning i val är sluten om någon begär det. I övrigt sker omröstning öppet. Vid lika röstetal vinner den mening som mötesordföranden biträder utom i val, där avgörandet sker genom lottning. Vid lika röstetal i specialitetsrådet (Allergisjukdomar) vinner den mening som sammankallande företräder. Ledamöter av Svenska Läkaresällskapet och medlemmar i Sveriges läkarförbund, som inte är medlemmar i föreningen, äger tillträde till föreningsmötena med rätt att deltaga i förhandlingarna, men inte i besluten. Vid ordinarie föreningsmöte (årsmötet) skall följande ärenden avhandlas
Styrelsens verksamhetsberättelse för tiden från närmast föregående ordinarie
Styrelsens redovisning för den ekonomiska förvaltningen under senast avslutat
räkenskapsår, revisorernas berättelse och fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter Fastställande av medlemsavgift
Val av styrelseledamöter i enlighet med § 4 och § 15
Val av två revisorer och en suppleant för dem
Val av valberedning i enlighet med § 18
Val specialitetsråd för Allergisjukdomar
Ärenden som styrelsen förelagt mötet eller som medlem anmält till styrelsen senast
Ärenden som inte angivits i kallelsen får inte upptas till avgörande om inte de närvarande är eniga därom. Vid extra föreningsmöte får endast behandlas ärenden som angivits i kallelsen till mötet. Ärende som föreningen skall anhängiggöra vid fullmäktigemöte i Svenska Läkaresällskapet eller Sveriges läkarförbund bör behandlas vid föreningsmöte. Föreningens styrelse består av ordförande, vice ordförande, vetenskaplig sekreterare, administrativ sekreterare, skattmästare, specialitetsföreträdare för Allergisjukdomar och ytterligare tre ledamöter. Samtliga ledamöter ska vara anslutna till Svenska Läkaresällskapet. Specialitetsföreträdaren (Allergisjukdomar) och specialitetsrådet ska tillhöra Sveriges läkarförbund. Vid styrelsebeslut beaktas vad som är reglerat i § 7, andra stycket. Ordförande och övriga styrelseledamöter väljs av ordinarie föreningsmöte för en period om två år. Omval för ny 2-årsperiod kan ske två gånger med undantag för ordförande som kan omväljas enbart en gång som ordförande. Specialitetsråd (Allergisjukdomar), valberedning, revisorer och SAS-styrelse väljs av årsmötet för en period av ett år. Ingen tidsbegränsning för uppdraget gäller i dessa fall. Styrelseposter fördelas inom styrelsen med undantag för ordförande som väljes av årsmötet. Specialitetsrådet utser inom sig en medlem till sammankallande. I val till specialitetsrådet äger enbart specialister och blivande specialister i Allergisjukdomar rösträtt. Styrelsen ansvarar för föreningens angelägenheter mellan föreningsmötena och har
utöver vad som i övrigt följer av dessa stadgar
att bereda ärenden som skall behandlas vid föreningsmöte och verkställa av mötet
fattade
att besluta i ärenden som inte kräver ställningstaganden av föreningsmöte
att samråda med andra sektioner inom Svenska Läkaresällskapet vid handläggning
att underrätta Svenska Läkaresällskapets nämnd om beslut som berör för
att underrätta Sveriges läkarförbund om inträden och utträden av medlemmar vad
att underrätta Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund om vilka
förtroendemän som utsetts inom föreningen att för fastställelse delge Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
att samråda med Sveriges läkarförbund (gäller specialitetsrådet i Allergisjukdomar)
i ärenden som berör specialitetsfrågor. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig att sammankalla styrelsen om minst två ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Omröstning i styrelsen sker öppet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Styrelsen får fatta beslut per capsulam om samtliga ledamöter är ense om beslutet. Styrelsens protokoll justeras av två, av styrelsen utsedda, justeringsmän.
Valberedning
För beredning och förslag av val vid ordinarie föreningsmöten skall finnas en valberedning bestående av fyra ledamöter. Två av dessa ska vara specialister i Allergisjukdomar med uppgiften att även ge förslag till specialitetsföreträdare (Allergisjukdomar) och specialitetsråd. Vid varje ordinarie föreningsmöte väljs valberedning för kommande verksamhetsår. Sammankallande är den av ledamöterna som längst ingått i beredningen.
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan endast beslutas vid ordinarie föreningsmöte (årsmöte). Vid ändringsförslag sändes det tillsammans med kallelsen senast tre veckor i förväg. För ändring krävs att minst två tredjedelar av de vid mötet närvarande medlemmarna är ense om beslutet. Beslutad ändring träder i kraft först sedan den fastställts av Svenska Läkaresällskapet Ordinarie föreningsmöte utser styrelsen för Svensk Allergiforskning Stiftelse (SAS) som ska bestå av tre medlemmar. Om ingen av dessa är styrelseledamot i SFFA

Source: http://www.sffa.nu/Webbsidor/Meddelande/2005_1_Vinter.pdf

Lots 1562-1670.doc

MARE, consigned by The Castlebridge Consignment Will Stand at Park Paddocks, Somerville Paddock P, Box 830 Covered by DIKTAT (GB) last Service March 11th; believed in foal. Pregnancy Certificate available, see Conditions of Sale. EMSAM BALLOU (IRE), placed 3 times at 3 years, 2004 including third in stanleybet.com Maiden Stakes, Kempton Park; Own sister to Triple Blue (IRE) PERSIAN TA

File://c:\documents and settings\silvas\my documents\sandra - b

EDUCAÇÃO FORMAL NAS EMPRESAS: UM DESAFIO PARA OS DIFERENTES ATORES This article deals with formal education actions in the framework of Brazilian companies, showing their importance as one of the conditions to define employability and competitiveness standards. To this extent, it focuses on the weight of demands for the world of labor to define programs and projects geared to expand the

Copyright ©2010-2018 Medical Science