Bijlage

Informatiefolder Longfunctieonderzoek & Metacholine-provocatietest
Inleiding
Deze folder informeert u over de onderzoeken en is bedoeld als extra aanvulling op de mondelinge
uitleg die u van uw behandelende arts en longfunctie-analist krijgt. Zo kunt u alles nog eens rustig
nalezen.
De werking van de longen kan op verschillende manieren worden vastgesteld. De keuze van de
methode hangt samen met de aard van de klachten en de kwaal die daarbij mogelijk een rol
speelt. Bij iedere longfunctietest ademt u via een mondstuk aan een longfunctieapparaat. Uw neus
wordt met een klem dichtgehouden, om te voorkomen dat u door uw neus ademt.
Voorbereiding voor beide testen
Het is belangrijk dat u rustig en ontspannen aan het onderzoek begint. Zorg dat u op tijd aanwezig
bent. U kunt vooraf gewoon eten en drinken. Indien u medicijnen gebruikt, dient u voor het slagen
van de test tijdelijk te stoppen met bepaalde medicijnen.
Twee dagen voorafgaand aan het onderzoek stopt u met de langwerkende
luchtwegverwijders (ook als onderdeel van een combinatie preparaat)
Stofnaam

Merknaam
Acht uur voorafgaand aan het onderzoek stopt u met de kortwerkende
luchtwegverwijders (ook als onderdeel van een combinatie preparaat)
Stofnaam

Merknaam
Medicatie anders dan longmedicatie mag gewoon doorgebruikt worden. Nb: Indien u veel klachten krijgt na het stoppen van uw longmedicatie, dan mag u zonodig uw longmedicatie nemen! Wilt u dit dan voorafgaand aan het onderzoek melden? Basislongfunctie-onderzoek
In de onderzoekskamer neemt u plaats in een box (een soort telefooncel). In de box staat allerlei
onderzoeksapparatuur opgesteld. Het longfunctieonderzoek is niet pijnlijk en wordt niet als
onprettig of belastend ervaren.
Spirometrie
Bij deze test blijft de box gewoon open. Voor dit onderzoek moet u aantal keren diep in en uit
ademen. Om de snelheid te bepalen waarmee u kunt uitblazen, moet u dit een aantal keren heel
krachtig doen. Indien uw arts dit aangegeven heeft, wordt de test herhaald na het toedienen van
een medicijn dat de luchtwegen verwijdt.
Diffusie-test
Bij deze test blijft de box gewoon open. Met dit onderzoek wordt de snelheid waarmee uw longen
ingeademde zuurstof aan het bloed doorgeven, gemeten. Nadat u volledig hebt uitgeblazen ademt
u een (onschadelijk) gasmengsel uit een soort duikersfles diep in en deze adem houdt u 10
seconde vast. Vervolgens blaast u uit in het apparaat.
Voor dit onderzoek is het belangrijk dat u het roken twee uur van te voren staakt.

Bodybox
Tijdens deze test wordt de box enkele minuten gesloten. Dit onderzoek meet de weerstand van de
luchtwegen, dat wil zeggen: hoeveel moeite het kost om adem te halen. Tevens wordt de totale
longinhoud gemeten.Indien uw arts dit aangegeven heeft, wordt de test herhaald na het toedienen
van een medicijn dat de luchtwegen verwijdt.
Metacholine-provocatietest
Dit is een onderzoek waarbij gemeten wordt hoe prikkelbaar uw luchtwegen zijn. Om deze
prikkelbaarheid te meten, ademt u tijdens het onderzoek een prikkelende, maar onschadelijke stof
(histamine of metacholine) in. Vervolgens wordt gekeken hoe uw luchtwegen daarop reageren.
Tijdens het onderzoek gaat u met tussenpozen oplopende hoeveelheden metacholine inademen. Na
elke nieuwe inhalatie wordt de blaastest herhaald. Aan de hand van de metingen wordt vastgesteld
hoe uw luchtwegen reageren op de inademing van metacholine. De test wordt gestopt als er een
duidelijk meetbare verandering van de longfunctie wordt gemeten of wanneer de maximale dosis is
ingeademd.
Benauwdheid
Na inademing van de metacholine kunt u kortdurend enigszins benauwd worden of gaan hoesten.
Als de longfunctie duidelijk meetbaar minder wordt, krijgt u van de longfunctie-analist een medicijn
(salbutamol) toegediend dat de luchtwegen wijder maakt. De benauwdheid wordt dan snel minder.
Het onderzoek wordt afgesloten wanneer uw longen weer functioneren als daarvoor.
Het totale onderzoek duurt een half tot anderhalf uur. Het houdt geen risico’s in, maar is wel
inspannend vanwege het vele blazen.
Nazorg
Na afloop van het onderzoek kunt u uw werkzaamheden weer hervatten. U kunt gewoon weer doen
wat u gewend bent.
Allergisch onderzoek:
Indien er aanwijzingen zijn dat een allergie een rol speelt bij uw klachten kunnen wij u vragen om
bloed af te staan. Er worden dan twee buisjes bloed afgenomen en opgeslagen voor verder
onderzoek. De allergiebepalingen vinden gemiddeld 1x per
maand plaats. U krijgt de uitslag van de test telefonisch van uw behandelend arts uiterlijk 6 weken
na afname.
Tot slot
Tijdens het onderzoek krijgt u uitleg van de longfunctie-analist. Voor en na het onderzoek kunt u
natuurlijk vragen stellen. De behandelend arts stelt u op de hoogte over de uitslag van het
onderzoek. Mocht u na afloop van het onderzoek en/of na het lezen van deze informatie nog
vragen hebben, stelt u ze dan gerust. Contactinformatie vindt u in de afsprakenbrief.

Source: https://www.nkal.nl/pdf/combinatiefolder%20-Longfunctie_BHR_2013.pdf

穨foxpro

Product Category : Writing Instruments ~ Writing Instruments MasterSoft (H.K.) Limited Sales Analysis by Product Category Category Sub-Cat Prod. Code Prod. Desc. Invoice No. Cust.Code Cust. Name Unit Price Unit Cost Total Cost Gross Profit Profit% Sub-Category Total : Sub-Category Total : Category Total : Product Category Sales Grand Total : *** End of Re

Doi:10.1016/j.jpeds.2004.05.035

DEVELOPMENT OF A CLINICAL DEHYDRATION SCALE FOR USE INJEREMY N. FRIEDMAN, MBBCH, FRCPC, RAN D. GOLDMAN, MD, RAJENDU SRIVASTAVA, MD, FRCPC, MPH, ANDTo develop a clinical dehydration scale for use in children <3 years of age. Prospective cohort study of children between 1 and 36 months of age who presented to a tertiary pediatricemergency department (ED) with gastroenteritis. Children were we

Copyright ©2010-2018 Medical Science