Lp.rs.ro

Cuprins Legis PLUS Managementul Afacerii
Creditul comercial
1. Ordonanta Guvernului nr. 5 din 19 iulie 2001 privind procedura soma tiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 422 din 30 iulie 2001.
2. Legea nr. 295 din 15 mai 2002 pentru apr obarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura somatiei de plata, publicata in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 380 din 5 iunie2002.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 295/2002 3. Ordonanta de urgenta nr. 142 din 24 octombrie 2002 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 5/2001 privind procedura soma tiei de plata, publicata in MonitorulOficial al Romaniei nr. 804 din 5 noiembrie 2002.
4. Legea nr. 195/2004, publicat a in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 470 din 29 mai 2004 pentru aprobarea O.U.G. nr. 58/2003 privind modificarea si completarea Codului de procedur a civila.
- toate actele care completeaza, abroga, modific a, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 195/2004 Inflatia
5. Hotararea Guvernului nr. 2.139 din 30 noiembrie 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de func tionare a mijloacelor fixe, publicat a in Monitorul Oficialal Romaniei nr. 46 din 13 ianuarie 2005.
Modalitati moderne de finantare
6. Ordonanta Guvernului nr. 51 din 28 august 1997 privind opera tiunile de leasing si societatile de leasing, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 9 din 12 ianuarie 2000.
7. Legea nr. 287 din 6 iulie 2006 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, publicata in Monitorul Oficial al Rom aniei nr.
606 din 13 iulie 2006.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 287/2006 Modalitati de plata
8. Ordinul B.N.R. nr. 138 din 28 februarie 1995 privind punerea in aplicare a Regulamentului nr.
8/1994, a normelor-cadru nr. 6, 7 si 15/1994 si a normelor tehnice nr. 9, 10 si 16/1994, emise deB.N.R., publicat in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 75 din 26 aprilie 1995.
COMPENSARE – DECONTARE
9. Legea nr. 227 din 4 iulie 2 007 pentru aprobarea Ordona tei de Urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legat ura cu Legea nr. 227/2007 10. Circulara B.N.R. nr. 32 din 21 august 2002 pentru modificare a Regulamentului Bancii Nationale a Romaniei nr. 10/1994 privind compensarea multilateral a a platilor interbancare faranumerar pe suport hartie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 694 din 23 septembrie2002.
11. Regulamentul B.N.R. nr. 1 din 7 martie 1995 privind principiile si organizarea avizarii tehnice a sistemelor de plati si decontari fara numerar, publicat in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 75din 26 aprilie 1995.
12. Circulara B.N.R. nr. 11 din 15 martie 1995 privind organizarea particip arii la activitatea de compensare multilaterala a platilor interbancare pe suport h artie, publicata in Monitorul Oficialal Romaniei nr. 75 din 26 aprilie 1995, cu modific arile si completarile ulterioare.
13. Regulamentul B.N.R. nr. 1 din 23 februarie 2001 privind organizarea si functionarea la Banca Nationala a Romaniei a Centralei Incidentelor de Pl ati, publicat in Monitorul Oficial alRomaniei nr. 120 din 9 martie 2001, cu m odificarile si completarile ulterioare.
14. Circulara B.N.R. nr. 23 din 11 octombrie 1996 privind procedurile de decontare ale B ancii Nationale a Romaniei, publicata in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 260 din 24 octombrie1996, cu modificarile si completarile ulterioare.
Titlurile de credit
15. Legea nr. 59 din 1 mai 1934 asupra cecului, publicat a in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 100 din 1 mai 1934, cu modific arile si completarile ulterioare.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementea za, pun in aplicare Legea - toate actele aflate in legatura cu Legea 59/1934 16. Legea nr. 58 din 1 mai 1934 asupra cambiei si biletului la ordin, publicat a in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 100 din 1 mai 1934, cu modific arile si completarile ulterioare.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea - toate actele aflate in legatura cu Legea 58/1934 17. Normele-cadru nr. 6 din 8 martie 1994 privind comer tul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cambii si bilete la ordin, pe baza Legii nr. 58/1934 asupra cambiei sibiletului la ordin, modificat a prin Legea nr. 83/1994, emise de B.N.R. Republicate, cu modificarile si completarile ulterioare.
18. Normele-cadru nr. 7 din 8 martie 1994 privind comertul facut de societatile bancare si celelalte societati de credit, cu cecuri, pe baza Legii nr. 59/1934 asupra cecului, modificat a prinOrdonanta Guvernului nr. 11/1993, aprobat a si modificata prin Legea nr. 83/1994, emise deB.N.R., publicate in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 19 bis din 14 iunie 1995.
19. Circulara nr. 33 din 4 august 1995 referitoare la modificarea unor reglement ari privind ordinul de plata si cecul, emisa de B.N.R., publicata in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 243 din 24octombrie 1995, cu modific arile si completarile ulterioare.
20. Circulara nr. 37 din 29 septembrie 1995 privind compensarea cambiilor si biletelor la ordin, emisa de B.N.R., publicata in Monitorul Oficial al Rom aniei nr. 243 din 24 octombrie 1995.
Altele (Codul muncii, Codul fiscal etc.)
21. Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicat a, cu modificarile si completarile - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 31/1990 22. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/16.04.2008 privind desf asurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderilefamiliale, publicata in Monitorul Oficial nr. 328 din 25.04.2008.
23. Legea nr. 193/2000 privind clauzele abuzive din contractele incheiate intre comercianti si consumatori republicat a in Monitorul Oficial nr. 305 din 18.04.2008.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, regleme nteaza, pun in aplicare Legea - toate actele aflate in legatura cu Legea 193/2000 24. Ordinul comun al Ministrului Muncii si Protectiei Sociale si al presedintelui Comisiei Nationale pentru Statistica nr. 138/1949/1995 privind aprobarea Clasificarii ocupatiilor din Romania(COR).
25. Legea nr. 449/2003 privind v anzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicat a in Monitorul Oficial nr. 347 din 06.05.2008.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Lege a nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 449/2003 26. Ordin al ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii, comert, turism si profesii liberale nr.
11/09.01.2008 privind aprobarea nivelului tarifelor percepute in anul 2008 de catre CentrulRoman pentru Promovarea Comer tului, publicat in Monitorul Oficial nr. 356 din 08.05.2008 27. Ordonanta Guvernului nr. 85/2004 privind protec tia consumatorilor la incheierea si executarea contractelor la distanta privind serviciile financiare, republi cata in Monitorul Oficial nr. 365 din13.05.2008.
28. Hotararea Comitetului Interministerial de Finan tari, Garantii si Asigurari nr. 231/08.05.2008 privind aprobarea modific arii Normelor de finan tare cu dobanda subventionata a operatoriloreconomici, in numele si in contul statului (cod ISO NI – FIN – 06 – II/0), publicata inMonitorul Oficial nr. 380 din 20.05.2008.
29. Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2007 privind m asurile pentru combaterea intarzierii executarii obligatiilor de piata rezultate din contracte comerciale, aprobat a prin Legea nr. 118din 27 mai 2008, publicat a in Monitorul Oficial nr. 410 din 02.06.2008.
30. Ordinul ministrului justitiei nr. 1.494/C din 29 mai 2008 privind incasarea de catre oficiile registrului comertului a taxei judiciare d e timbru pentru cererile aflate in competenta desolutionare a judecatorului delegat la oficiul registrului comer tului, publicat in MonitorulOficial nr. 422 din 05.06.2008.
31. Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, cu modific arilesi completarile ulterioare - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 656/2002 32. Legea nr. 85/2006 privind procedura insolven tei.
- toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 85/2006 33. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea in contabilitate a principalelor opera tiuni de fuziune, divizare, dizolvare silichidare a societatilor comerciale, precum si retragerea sau excluderea unor asociati din cadrulsocietatilor comerciale si tratamentul fiscal al acestora; 34. ORDIN nr. 3055 din 29 octombrie 2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme 35. Legea nr. 82/1991 privind contabilitatea , republicata in Monitorul oficial 454/2008 - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 82/1991 36. Legea 319/2006 privind securitatea si sanatatea in munca - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 319/2006 37. LEGE nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice - toate actele care completeaza, abroga , modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 263/2010 38. ORDONANTA Nr. 26 din 30 ianuarie 2000 cu privire la asociatii si fundatii 39. ORDIN nr. 337 din 20 aprilie 2007 privind actualizarea Clasi ficarii activitatilor din economia 40. Legea 53 / 2003 privind codul muncii publicata in Monitorul Oficial cu numarul 72 din data de - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 53/2003 41. Legea 571 / 2003 privind Codul fiscal publicata in M.Of. 927 / 2003 - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 571/2003 42. NORME METODOLOGICE din 22 ianuarie 2004 de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicate in M.Of. 112/2004 43. Ordonanta 92 / 2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata in M.Of. 513 / 2007 44. HOTARARE nr. 1050 din 1 iulie 2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedur a fiscala 45. Legea 86 / 2006 privind Codul vamal, M.Of. 350/2006 - toate actele care completeaza, abroga, modifica, regl ementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 86/2006 46. Ordin nr. 539/28.04.2009 al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale pentru aprobarea Procedurii privind declararea st arii de insolvabilitate a debitorilor persoane fizice sau juridice,conform prevederilor art. 176 din Ordonan ta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul deprocedura fiscala (M.O. nr. 328/18.05.2009) 47. Legea 67/2006 privind protec tia drepturilor salariatilor in cazul transferului intreprinderii, al - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 67/2006 48. Legea 217/2005 privind constituirea, organizar ea si functionarea comitetului european de - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea nr.
- toate actele aflate in legatura cu Legea nr. 217/2005 49. Legea nr.168/1999 privind solutionarea conflictelor de munc a - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea - toate actele aflate in legatura cu Legea 168/1999 50. Legea nr.130/1996 republicat a, privind contractele colective de munc a - toate actele care completeaza, abroga, modifica, reglementeaza, pun in aplicare Legea - toate actele aflate in legatura cu Legea 130/1996 51. Ordonanta de urgenta a Guvernului Rom aniei nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile 52. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 5/1999 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr.
142/1998 privind acordarea tichetelor de mas a 53. Hotararea Guvernului Romaniei nr. 1.025/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonan tei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sus tinereafamiliei in vederea cresterii copilului, cu modific arile si completarile ulterioare

Source: http://lp.rs.ro/upload_img/385_legismanagement.manageronline.ro/files/legis%20managementul%20afacerii.pdf

Feature

Tinnitus, a Military Epidemic: Is Hyperbaric Oxygen Therapy the Answer? ABSTRACT Tinnitus is the phantom perception of sound in the absence of overt acoustic stimulation. Its impact on themilitary population is alarming. Annually, tinnitus is the most prevalent disability among new cases added to theVeterans Affairs numbers. Also, it is currently the most common disability from the War o

codexindia.nic.in

PARTICIPATION REPORT OF THE DELEGATION OF INDIA TO THE 15TH SESSION OF THE FAO/WHO COORDINATING COMMITTEE FOR ASIA (21-24 NOVEMBER 2006, SEOUL, KOREA) The Indian delegation to the 15th Session of the FAO/WHO Coordinating Committee for Asia was led by Shri Rajesh Bhushan, Director, Ministry of Health &FW and consisted of Shri Prashant Goel, Deputy Secretary, Department of Commerce,

Copyright ©2010-2018 Medical Science