Lloretdevistalegre.es

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE REGEIXEN EL
CONCURS PER A L’ADJUDICACIÓ, PEL PROCEDIMENT OBERT DEL
CONTRACTE DE GESTIÓ DEL SERVEI PÚBLIC, EN LA MODALITAT DE
CONCESSIÓ, PER A L’EXPLOTACIÓ DEL POLIESPORTIU SA COMUNA DE
LLORET DE VISTALEGRE
CLÀUSULA PRIMERA. Preu y Qualificació
El preu del contracte és la gestió del servei públic de concessió bar poliesportiu. L’explotació del servei es realitzarà mitjançant la modalitat de concessió per la que l’empresari gestionarà el servei al seu propi risc i ventura. El contracte definit te la qualificació de contracte administratiu de gestió de serveis públics tal i com estableix l’article 8 del TRLCSP. CLÀUSULA SEGONA. Procediment de Selecció i Adjudicació
La forma d’adjudicació del contracte de gestió del servei públic de concessió bar poliesportiu serà el procediment obert, en el que tot empresari interessat podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors, d’acord amb l’article 157 TRLCSP. Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà d’atendre a diversos criteris directament vinculats al preu del contracte, de conformitat amb l’article 150 TRLCSP i amb la clàusula novena d’aquest CLÀUSULA TERCERA. El Perfil de contractant
Amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, i sense perjudici de la utilització d’altres medis de publicitat, Ajuntament de Lloret de Vistalegre aquest Ajuntament compte amb el Perfil de contractant al que s’accedirà segons les CLÀUSULA QUARTA. Tipus de Licitació
El tipus mínim de cànon global anual a satisfer a l’Ajuntament per part del concessionari es fixa en la quantitat de 400 euros (quatre-cents euros),
independentment del nivell de l’ús del servei, actualitzant-se anualment segons l’Índex CLÀUSULA CINQUENA. Durada del Contracte
La durada del contracte de gestió de servei públic de concessió Bar-Poliesportiu serà de 15 anys, (és podrà prorrogar per terminis de 5 anys més, fins a un màxim de deu anys més, amb el compliment de les condicions establertes al contracte). CLÀUSULA SISENA. Acreditació de l’Aptitud per a Contractar
Podran presentar proposicions les persones naturals o jurídiques, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibicions per a contractar, i acreditin la seva solvència econòmica, financera i tècnica o 1. La capacitat d’obrar de l’empresari s’acreditarà:
a. Dels empresaris que fossin persones jurídiques mitjançant l’escriptura o document
de constitució, els estatuts o l’acte fundacional, en els que constin les normes per les quals es regula la seva activitat, degudament inscrits, si escau, en el Registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de que es tracti. b. Dels empresaris no espanyols que siguin nacionals d’Estats membres de la
Unió Europea per la seva inscripció en el registre procedent d’acord amb la legislació
de l’Estat on estiguin establerts, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o Ajuntament de Lloret de Vistalegre un certificat, en els termes que s’estableixin reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació. c. De la resta d’empresaris estrangers, amb informe de la Missió Diplomàtica
Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de la Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa. 2. La prova, per part dels empresaris, de la no concurrència d’alguna de les
prohibicions per a contractar regulades a l’article 60 TRLCSP, podrà realitzar-se:
a. Mitjançant testimoni judicial o certificació administrativa, segons els casos, i quan aquest document no pugui ser expedit per l’autoritat competent, podrà ser substituït per una declaració responsable atorgada davant una autoritat administrativa, notari públic o organisme professional qualificat. b. Quan es tracti d’empreses d’Estats membres de la Unió Europea i aquesta possibilitat estigui prevista en la legislació de l’Estat, podrà també substituir-se per una declaració responsable, atorgada davant una autoritat judicial. 3. La solvència de l’empresari:
3.1 La solvència econòmica i financera de l’empresari podrà acreditar-se per un o
a) Declaracions apropiades d’entitats financeres o, si escau, justificant de l’existència d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals. b) Els comptes anuals presentats en el Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris no obligats a presentar els comptes en Registres oficiales podran aportar, com medi alternatiu d’acreditació, els llibres de comptabilitat c) Declaració sobre el volum global de negocis i, si escau, sobre el volum de negocis en l’àmbit d’activitats corresponents al preu del contracte, referit com màxim als tres Ajuntament de Lloret de Vistalegre últims exercicis disponibles en funció de la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresari, en la mesura en que es disposi de les referenciades d’aquest volum de 3.2. En els contractes de gestió de serveis públics, la solvència tècnica o
professional dels empresaris haurà d’apreciar-se tenint en compte els seus
coneixements tècnics, eficàcia, experiència i fiabilitat, el que podrà acreditar-se, segons el preu del contracte, per un o varis dels medis següents: a) Una relació dels principals serveis o treballs realitzats en els últims tres anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat, dels mateixos. Els serveis o treballs efectuats s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest o a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari; si escau, aquests certificats seran comunicats directament a l’òrgan de contractació per l’autoritat competent. b) Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no en l’empresa, participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de c) Descripció de les instal·lacions tècniques, de les mesures empleades per l’empresari per a garantir la qualitat i dels medis d’estudi i investigació de l’empresa. d) Quan es tracti de serveis o treballs complexes o quan, excepcionalment, hagin de respondre a un finalitat especial, un control efectuat per l’òrgan de contractació o, en nom d’aquest, per un organisme oficial o homologat competent de l’Estat en que estigui establert l’empresari, sempre que hi hagi acord d’aquest organisme. El control versarà sobre la capacitat tècnica de l’empresari i, si fos necessari, sobre els medis d’estudi i d’investigació de que disposi i sobre les mesures de control de la qualitat. e) Les titulacions acadèmiques i professionals de l’empresari i del personal directiu de l’empresa i, en particular, del personal responsable de l’execució del contracte. Ajuntament de Lloret de Vistalegre f) En els casos adequats, indicació dels mesures de gestió mediambiental que l’empresari podrà aplicar a l’executar el contracte. g) Declaració sobre la plantilla mitja anual de l’empresa i la importància del seu personal directiu durant els tres últims anys, acompanyada de la documentació h) Declaració indicant la maquinaria, material i equipo tècnic del que es disposarà per a l’execució dels treballs o prestacions, a la que s’adjuntarà la documentació i) Indicació de la part del contracte que l’empresari te eventualment el propòsit de CLÀUSULA
Presentació
Proposicions
Documentació
Administrativa
Les ofertes es presentaran a l’Ajuntament C/ Costa des Pou, 3 en horari d’atenció al públic, dintre del termini de 15 dies hàbils a partir del dia següent al de publicació de l’anunci de licitació en el Butlletí oficial de les Illes Balears i en el Perfil de contractant. Les proposicions podran presentar-se, per correu, per telefax, o per medis Electrònics, informàtics o telemàtics, en qualsevol dels llocs establerts a l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Quan les proposicions s’enviïn per correu, l’empresari haurà de justificar la data d’imposició de l’enviament en l’oficina de Correus i anunciar a l’òrgan de contractació la remissió de l’oferta mitjançant tèlex, fax o telegrama en el mateix dia, consignant-se el nombre de l’expedient, títol complert del preu del contracte i nombre del licitador. L’acreditació de la recepció del referit tèlex, fax o telegrama s’efectuarà mitjançant diligència estesa en el mateix pel Secretari municipal. Sense la concurrència d’ambdós Ajuntament de Lloret de Vistalegre requisits, no serà admesa la proposició si es rebuda per l’òrgan de contractació amb posterioritat a la data de terminació del termini assenyalat en l’anuncio de licitació. En tot cas, transcorreguts deu dies següents a aquesta data sense que s’hagi rebut la Els medis electrònics, informàtics i telemàtics utilitzables hauran de complir, a més, els requisits establerts en la disposició addicional 16 del TRLCSP. Cada licitador no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposta en unió temporal amb altres si l’ha fet de forma individual o figurés en més d’una unió temporal. La infracció d’aquestes normes donarà lloc a la no admissió de La presentació d’una proposició suposa l’acceptació incondicionada per l’empresari de Les proposicions per a prendre part en la licitació es presentaran en tres sobres tancats, signats pel licitador i amb indicació del domicili a efectes de notificacions, en els que es farà constar la denominació del sobre i la llegenda «Proposició per a licitar a la contractació de gestió de servei públic de concessió bar poliesportiu ». La denominació dels sobres és la següent: — Sobre «A»: Documentació Administrativa.
— Sobre «B»: Proposició Econòmica i Documentació Quantificable de Forma
Automàtica.
Els documents a incloure en cada sobre hauran de ser originals o còpies autentificades, conforme a la Legislació en vigor. Dintre de cada sobre, s’inclouran els següents documents així com una relació SOBRE «A»
DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA
a) Documents que acrediten la personalitat jurídica de l’empresari.
b) Documents que acrediten la representació.
— Els que compareguin o signin proposicions en nom d’altre, presentaran copia notarial del poder de representació, validat pel Secretari de la Corporació. — Si el licitador fos persona jurídica, aquest poder haurà de figurar inscrit en el Registre Mercantil, quan sigui exigible legalment. — Igualment la persona amb poder validat a efectes de representació, haurà d’acompanyar fotocopia compulsada administrativament o testimoni notarial del seu c) Declaració responsable de no estar incurs en una prohibició per a contractar
de les recollides a l’article 60 TRLCSP.
Aquesta declaració inclourà la manifestació de trobar-se al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, sense perjudici que la justificació acreditativa d’aquest requisit hagi de presentar-se, abans de l’adjudicació, per l’empresari a favor del qual es vagi a efectuar d) Els que acrediten la classificació de l’empresa, si escau, o justifiquen els
requisits de la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional.
Si l’empresa es trobés pendent de classificació, haurà d’aportar-se el document acreditatiu d’haver presentat la corresponent sol·licitud per això, havent de justificar l’estar en possessió de la classificació exigida en el termini previst en les normes de desenvolupament del TRLCSP per a la subsanació de defectes o omissions en la e) Si escau, una adreça de correu electrònic on efectuar les notificacions.
Ajuntament de Lloret
de Vistalegre
f) Resguard acreditatiu d’haver constituït la garantía provisional per import de
810,00 euros (vuit-cents deu euros).
g) Les empreses estrangeres presentaran declaració de sotmetre’s a la
Jurisdicció dels Jutjats i Tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les
incidències que de manera directa o indirecta poguessin sorgir del contracte,
amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre
al licitant.
SOBRE «B»
PROPOSICIÓ ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ QUANTIFICABLE DE FORMA
AUTOMÀTICA.
a) Proposició econòmica.
Es presentarà conforme al següent model: «D. _________________________, amb domicili a efectes de notificacions en _____________, c/ ____________________, Núm.___, amb DNI Núm._________, en representació de l’Entitat ___________________, amb CIF Núm.___________, assabentat de l’expedient per a la contractació de la gestió del servei públic de concessió bar poliesportiu per procediment obert oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació, anunciat en el BOIB núm. ___, de data _______, i en el Perfil de contractant, faig constar que conec el Plec que serveix de base al contracte i ho accepto íntegrament, prenent part de la licitació i comprometent- me a portar a terme el preu del contracte per l’import de/d’ _________________ euros. ____________, a ___ de/d’ ________ de 20__. Ajuntament de Lloret
de Vistalegre
b) Documents relatius als criteris de valoració, diferents del preu, que s’hagin de
quantificar de forma automàtica.
Ofertes en inversió econòmica per aportacions directes anuals a l’Ajuntament, CLÀUSULA VUITENA. Garantia Provisional
Els licitadors hauran de constituir una garantía provisional per import de 810,00 euros que respondrà del manteniment de les seves ofertes fins a l’adjudicació del contracte. La garantía provisional es dipositarà: — En la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisenda, o en la Caixa o establiment públic equivalent de les Comunitats Autònomes o Entitats Locals contractants davant les que hagin d’assortir efecte quan es tracti de garanties en efectiu. — Davant l’òrgan de contractació, quan es tracti de certificats d’immobilització de valors anotats, d’avals o de certificats d’assegurança de caució. La garantia provisional s’extingirà automàticament i serà retornada als licitadors immediatament després de l’adjudicació del contracte. En tot cas, la garantia serà retinguda al licitador la proposició del qual hagués estat seleccionada per a l’adjudicació fins que es procedeixi a la constitució de la garantía definitiva, i confiscada a les empreses que retirin injustificadament la seva proposició abans de L’adjudicatari podrà aplicar l’import de la garantia provisional a la definitiva o procedir a una nova constitució d’aquesta última, en aquest cas la garantia provisional es cancel·larà simultàniament a la constitució de la definitiva. CLÀUSULA NOVENA. Criteris d’Adjudicació
Ajuntament de Lloret de Vistalegre Per a la valoració de les proposicions i la determinació de l’oferta econòmicament més avantatjosa s’atendrà a diversos criteris d’adjudicació. Criteris quantificables automàticament, es puntuaran en ordre decreixent:
Major cànon ofert [de 0 fins a 4 punts]. Ofertes en inversió econòmica [de 0 fins a 6 punts]. Les ofertes en inversió econòmica s’han de realitzar dins els primers tres anys. CLÀUSULA DESENA. Mesa de Contractació
La Mesa de Contractació, d’acord amb l’establert en el punt 10 de la Disposició Addicional segona del TRLCSP, aprovat per el RDL 3/2011, de 14 de novembre, en relació amb l’article 21.2 del RD 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialmente la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contrates del Sector Públic que diu:“estará presidida por un miembro de la Corporación o un funcionario de la misma y actuará como Secretario un funcionario de la Corporación. Formarán parte de ella, al
menos cuatro vocales, entre los cuales estará el Secretario o, en su caso, el titular
del órgano que tenga atribuida la función de asesoramiento jurídico, y el Interventor, así como aquellos otros que se designen por el órgano de contratación entre el personal funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporación, o Conformen la Mesa de Contractació els següents membres: — Sr. Juan Jaume Ramis, Batle, que actuarà com President de la Mesa. — Sr. Raiumundo Tomás Montis Sastre, Vocal (Secretari de la Corporació). Sra. Magdalena Gelabert Cerdà, Tresorera, Vocal. Sr. Miquel Gili Roig, Regidor d’Esports, Vocal. Sr. Patrick Colom Romain, Regidor, Vocal. Sr. Nadal Beltrán Niell, Regidor, Vocal. — Sra. Marilén Garcías Fontirroig, Funcionària de la Corporació, que actuarà com CLÀUSULA ONZENA. Prerrogatives de l’Administració
Ajuntament de Lloret de Vistalegre L’òrgan de contratació, de conformitat amb l’article 210 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de novembre, ostenta les següents prerrogatives: b) Resolució dels dubtes que ofereixi el seu compliment. c) Modificació del contracte per raons d’interès públic. d) Acordar la resolució del contracte i determinar els efectes d’aquesta. CLÀUSULA DOTZENA. Obertura de Proposicions
La Mesa de Contractació es constituirà el 1r. dimecres hàbil després de la finalització del termini de presentació de les proposicions, a les 12:00 hores, procedirà a l’obertura dels Sobres «A» i qualificarà la documentació administrativa continguda en els Si fos necessari, la Mesa concedirà un termini no superior a tres dies per a que el licitador corregeixi els defectes o omissions subsanables observats en la CLÀUSULA TRETZENA. Requeriment de Documentació
A continuació es procedirà a l’obertura dels sobres «B». Atesa la valoració dels criteris la ponderació dels quals és automàtica (Sobre «B»), la Mesa de Contractació proposarà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament L’òrgan de contractació requerirà al licitador que hagi presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa per a que, dintre del termini de deu dies hàbils, contar des del següent a aquell en què hagués rebut el requeriment, presenti la documentació justificativa de trobar-se al corrent en el compliment de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social o autoritzi a l’òrgan de contractació per a obtenir de forma directa l’acreditació d’això, de disposar efectivament dels medis que s’hagués compromès a dedicar o adscriure a l’execució del contracte conforme a l’article 64 de la artículo 64.2 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, Ajuntament de Lloret de Vistalegre aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, i d’haver constituït la garantia definitiva que sia procedent. CLÀUSULA CATORZENA. Garantía Definitiva
El licitador que hagués presentat l’oferta econòmicament més avantatjosa haurà d’acreditar la constitució de la garantia d’un 5% de l’import d’adjudicació, exclòs Aquesta garantia podrà prestar-se en alguna de les següents formes: a) En efectiu o en valors de Deute Públic, amb subjecció, en cada cas, a les condicions establertes en les normes de desenvolupament d’aquesta Llei. L’efectiu i els certificats d’immobilització dels valors anotats es dipositaran en la Caixa General de Dipòsits o en les seves sucursals enquadrades en les Delegacions d’Economia i Hisenda, o en las Caixes o establiments públics equivalents de les Comunitats Autònomes o Entitats Locals contractants davant les que hagin d’assortir efectes, en la forma i amb les condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei b) Mitjançant aval, prestat en la forma i condicions que estableixin les normes de desenvolupament d’aquesta Llei, per algun dels bancs, Caixes d’estalvis, cooperatives de crèdit, establiments financers de crèdit i societats de garantía recíproca autoritzats per a operar en Espanya, que haurà de dipositar-se en els establiments assenyalats c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i condicions que les normes de desenvolupament d’aquesta Llei estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per a operar en el ram. El certificat de l’assegurança haurà de lliurar-se en els establiments assenyalats en la lletra a anterior. La garantía no serà retornada o cancel·lada fins que s’hagi produït el venciment del termini de garantía i complert satisfactòriament el contracte. Ajuntament de Lloret de Vistalegre Aquesta garantia respondrà als conceptes inclosos a l’article 100 del TRLCSP, aprovat CLÀUSULA QUINZENA. Adjudicació del Contracte
Rebuda la documentació sol·licitada, l’òrgan de contractació haurà d’adjudicar el contracte dintre dels cinc dies hàbils següents a la recepció de la documentació. En cap cas podrà declarar-se deserta una licitació quan exigeixi alguna oferta o proposició que sigui admissible d’acord amb els criteris que figuren en el plec. L’adjudicació haurà de ser motivada i es notificarà als candidats o licitadors i, simultàniament, es publicarà en el perfil de contractant. La notificació haurà de contenir, en tot cas, la informació necessària que permeti al licitador exclòs o candidat descartat interposar recurs suficientment fundat contra la decisió d’adjudicació. En particular expressarà els següents extrems: En relació amb els candidats descartats, la exposició resumida de les raons per les que s’hagi desestimat la seva candidatura. Respecte dels licitadors exclosos del procediment d’adjudicació també en forma resumida, les raons per les que no s’hagi admès la seva oferta. En tot cas, el nom de l’adjudicatari, les característiques i avantatges de la proposició de l’adjudicatari determinants de que hagi estat seleccionada l’oferta d’aquest amb preferència a les que hagin presentat els restants licitadors les ofertes En la notificació i en el perfil de contractant s’indicarà el termini en que hagi de CLÀUSULA SETZENA. Formalització del Contracte
La formalització del contracte en document administratiu s’efectuarà dintre dels quinze dies hàbils següents des de la data de la notificació de l’adjudicació; constituent aquest document títol suficient per a accedir a qualsevol registre públic. El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, sent del CLÀUSULA DISSETENA. Drets i Obligacions
Obligacions del Contractista
A més de les obligacions generales derivades del Règim Jurídic del present contracte, són obligacions específiques del contractista les següents: - Prestar el servei amb la continuïtat convinguda i garantir als particulars el dret a utilitzar-lo en les condiciones que hagin estat establertes i mitjançant l’abonament, si escau, de la contraprestació econòmica compresa en les taxes aprovades. - Tenir cura del bon ordre del servei, podent dictar les oportunes instruccions, sense perjudici dels poders de policia atribuïts a l’Administració. - Indemnitzar els danys que es causen a tercers com conseqüència de les operacions que requereixi el desenvolupament del servei, excepte quan el dany sigui produït per - Respectar el principi de no discriminació por raons de nacionalitat, respecte de les empreses de Estats membres de la Comunitat Europea o signataris de l’Acord sobre Contractació Pública de la Organització Mundial del Comerç, en els contractes de subministrament conseqüència del de gestió de serveis públics. - Percebre dels usuaris del servei les taxes aprovades per l’Administració concedent per la gestió i explotació del servei. - Obtenir l’adequada compensació econòmica per a mantenir l’equilibri econòmic de la concessió, en el supòsit de modificacions del servei imposades per la Corporació que augmentin els costos o disminueixin la retribució; i en els casos en que per causes Ajuntament de Lloret de Vistalegre alienes a les parts contractants s'alteressin les bases econòmiques de la concessió contemplades en el moment del seu atorgament. - Obligacions laborals i socials. El contractista està obligat al compliment de les disposicions vigents en matèria laboral, de Seguretat Social i de prevenció de riscs - El contractista està obligat a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els medis personals o materials suficients per això, aquesta obligació es considera essencial. - El contractista està obligat al compliment dels requisits previstos a l’article 227 del - Despeses exigibles al contractista. Són a càrrec del contractista, les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de licitació i adjudicació fins al límit màxim de 1.000 euros de la formalització del contracte, així com altres que resultin d’aplicació, segons les disposicions vigents en la forma i quantia que aquestes assenyalin. En cas que ho exigeixi alguna de les Administracions que finança l’obra, el contractista instal·larà al seu càrrec cartells d’identificació de l’obra, amb les característiques que s’estableixin. - Procedir, a càrrec del concessionari l'adquisició i instal·lació dels elements, maquinària, instal·lacions, útils i eines pel seu bon funcionament, així com el mobiliari - Prestar el servei del Bar-Restaurant amb diligència, inclosa la correcta atenció als usuaris, obrir i posar en funcionament la resta d'instal·lacions. - No es podrà cedir ni traspassar el Bar–Restaurant, ni subcontractar cap part del servei, per part de l’Adjudicatari, que no hi hagués un acord per escrit juntament amb l’Ajuntament, el no compliment d’aquesta clàusula podria donar peu a rescindir el Ajuntament de Lloret de Vistalegre - Tenir obert al públic el Bar-Restaurant i les instal·lacions del poliesportiu segons els horaris establerts entre el concessionari i l’Ajuntament. El qual no es podrà modificar sense un acord entre les parts contractants, sempre per escrit. - Vigilar els possibles desperfectes que es puguin produir en les instal·lacions i donar compte, de forma immediata i per escrit a l’Ajuntament. (L'incompliment d’aquesta clàusula podrà ser repercutit al compte de l’adjudicatari com a càrrec). El manteniment de qualsevol desperfecte a les instal.lacions o deteriorament de l’equipament de les mateixes anirà a càrrec de l’adjudicatari (reds, reixa, desaigües, rebosaderos piscina, - El servei es prestarà pel concessionari durant el termini de duració de la concessió, essent del seu càrrec les despeses que s'originin com són: les d'energia elèctrica (del comptador del bar-restaurant e instal·lacions esportives – no camp de futbol i enllumenat públic), telèfon (que serà donat d’alta per l’adjudicatari), fems, manteniment de l'aigua de la piscina (cloro, depuradora, etc) i manteniment del Bar-restaurant del Poliesportiu Municipal. Fer-se càrrec de les despeses de butà o propà que s'utilitzin per el funcionament de Bar-Restaurant, piscines i vestuaris. Així com les despeses derivades de la contractació dels socorristes durant la temporada d’estiu a l’horari que estiguin obertes les piscines al públic (haguent de presentar anualment al Registre de l’Ajuntament fotocòpia dels contractes laborals d’els socorristes). - L’Ajuntament es reserva la potestat de vigilar i controlar el bon funcionament de les instal·lacions, controlant el correcte ús de la depuradora, clor i manteniments efectuats, els quals de no esser efectius, passaran a esser controlats directament per l’ajuntament, carregant totes les despeses que s’originin directament a l’adjudicatari. - El concessionari domiciliarà el rebut del telèfon, comptador d’energia elèctrica i aigua el seu compte corrent el mateix dia que sigui adjudicatari. - Vigilar en tot moment que es compleixin les condicions sanitàries establertes per la Ajuntament de Lloret de Vistalegre -Netejar els vestuaris del camp de futbol dues vegades a la setmana (una abans de - Posar paper de wàter els banys, tant del bar-restaurant, com dels vestuaris del camp de futbol i de les instal·lacions esportives. - Netejar els vestuaris del càmping una vegada a la setmana els mesos d'hivern, a l’estiu anirà a càrrec de l’empresa de gestió del càmping, de no tenir gestió del càmping, es farà cada dia els mesos d'estiu. Qui s’encarregui de sa neteja, - Neteja de les grades una vegada cada setmana, o revisant-les de tant en tant. - Regar el camp de futbol abans de cada partit de futbol. - Preparar el terreny de joc del camp de futbol, pistes esportives i piscina quan ho requereixi l’Ajuntament per actes públics. - Les pistes del poliesportiu es faran netes una vegada a la setmana o quan es faci - Tancar i obrir els vestuaris del camp de futbol abans i desprès de cada partit i entrenament incloent els llums del camp de futbol. - Passar el rastell al camp de futbol una vegada cada mes. - Controlar la utilització i el bon funcionament de l’enllumenat, de l’aigua i dels - Dur a terme el manteniment i neteja de tota la zona enjardinada de les instal.lacions. - No efectuar cap obra sense la sol·licitud i corresponent autorització per escrit prèvia Ajuntament de Lloret de Vistalegre - El concessionari té l’obligació de donar el servei de bar-restaurant a les acampades que es faran a Sa Comuna, previ cobrament de la despesa que li ocasioni, sempre acordant tant el preu com el servei directament amb l’empresa concessionària de la - Subscriure una pòlissa d'assegurança del Poliesportiu Municipal de Lloret, la qual comprengui incendi i Responsabilitat Civil (es presentaran anualment els rebuts de les pòlisses al registre de l’ajuntament, l'incompliment podrà resoldre el contracte). - Presentar a l’Ajuntament de Lloret de Vistalegre un nombre de compte corrent per possibles sancions o despeses del Poliesportiu. DRETS DE L'ADJUDICATARI.
La recaptació dels tickets municipals pel cobrament de les taxes de les instal·lacions existents al Poliesportiu (pistes, piscina, camp de futbol, etc…) serà efectuada directament per l’Adjudicatari, ingressant el 100% de l’import dels rebuts ell Utilitzar els béns necessaris per al servei. Percebre els ingressos per les consuminicions dels clients del bar-restaurant. El concessionari podrá tenir tancat el bar-restaurant per vacances durant 30 dies naturals, sol.licitant-ho a l’Ajuntament amb un mes d’antelació. En tot cas no podrá estar tancat des de el mes de maig fins al setembre. Obligacions de l’Administració
— Posar a disposició del contractista els medis necessaris per a la prestació del — Si l’Administració no fes efectiva al contractista la contraprestació econòmica o no lliurés els medis auxiliars a que es va obligar en el contracte dintre dels terminis previstos en el mateix i no procedís a la resolució del contracte o no la sol·licités el contractista, aquest tindrà dret a l’interès de demora de les quantitats o valors Ajuntament de Lloret de Vistalegre econòmics que aquells signifiquen, de conformitat amb l’establert a l’article 200 de la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic. CLÀUSULA DIVUITENA. Reversió
Quan finalitzi el termini contractual, el servei revertirà a l’Administració, havent el contractista de lliurar les obres i instal·lacions a que estigui obligat conforme al contracte i en l’estat de conservació i funcionament adequats. Durant un període 2 mesos anterior a la reversió, l’Ajuntament adoptarà les disposicions encaminades a que el lliurament dels bens es verifiqui en les condiciones CLÀUSULA DINOVENA. Execució del Contracte
El contractista està obligat a organitzar i prestar el servei amb estricta subjecció a les característiques establertes en el contracte i dintre dels terminis assenyalats en el En tot cas, l’Administració conservarà els poders de policia necessaris per a assegurar la bona marxa dels serveis de que es tracti. CLÀUSULA VINT. Modificació del Contracte i Manteniment de l’Equilibri
Econòmic
Quan les modificacions afecten al règim financer del contracte, l’Administració haurà de compensar al contractista de manera que es mantingui l’equilibri econòmic del contracte. No procedirà tal compensació, en el cas que els acords que dicti l’Administració respecte al desenvolupament del servei manquin de transcendència L’Administració haurà de restablir l’equilibri econòmic del contracte, en benefici de qualsevol de les parts en els següents supòsits: Ajuntament de Lloret de Vistalegre a) Quan l’Administració modifiqui, per raons d’interès públic, les característiques del b) Quan actuacions de l’Administració determinin de forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte. c) Quan causes de força major determinin de forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, entenent-se per «força major» el disposat a l’article 231 del El restabliment de l’equilibri econòmic del contracte es realitzarà mitjançant mesures que podran consistir en les modificacions de les taxes a abonar pels usuaris, la reducció del termini del contracte, i en general, en qualsevol modificació de les clàusules de contingut econòmic del contracte. Per als casos de força major i d’actuacions de l’Administració que determinen de forma directa la ruptura substancial de l’economia del contracte, podrà prorrogar-se el termini del contracte per un període que no excedeixi d’un 10 per cent de la seva durada inicial, respectant els límits màxims de durada previstos legalment. CLÀUSULA VINT I PRIMERA. Penalitats per Incompliment
A) Incompliment
Si de l’incompliment per part del contractista es derivés pertorbació greu i no reparable per altres medis en el servei públic i l’Administració no decidís la resolució del contracte, podrà acordar la intervenció del mateix fins que aquella desaparegui. En tot cas, el contractista haurà d’abonar a l’Administració els danys i perjudicis que B) Penalitats per Incompliment
Quan el contractista hagi incomplert l’adscripció a l’execució del contracte de medis personals o materials suficients per a això, s’imposaran penalitats en la proporció de 50 euros diaris [Hauran de ser proporcionals a la gravetat de l’incompliment i la seva quantia no podrà ser superior al 10% del pressupost del contracte]. Si l’incompliment és considerat com molt greu i atenent a la seva condició de deure essencial tal i com s’estableix en la clàusula relativa a les obligacions i drets, podrà donar lloc a la resolució del contracte. Les penalitats s’imposaran per acord de l’òrgan de contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’hagués designat, que serà immediatament executiu, i es faran efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, hagin d’abonar-se al contractista o sobre la garantía que, si escau, s’hagués constituït, quan no puguin deduir-se de les mencionades certificacions. CLÀUSULA VINT I SEGONA. Resolució del Contracte
La resolució del contrate tendrà lloc en els supòstis que es senyalen en aquest Plec; en els fitxats als artícles 223, amb excepció dels supòsits contemplats a les lletres d) i e); i en els establerts a l’article 286 del TRLCSP, aprovat pel RDL 3/2011, de 14 de Quan el contracte es resolgui per culpa del contractista, es confiscarà la garantia definitiva, sense perjudici de la indemnització pels danys i perjudicis originats a l’Administració, en el que excedeixin de l’import de la garantia. CLÀUSULA VINT I TERCERA. Règim Jurídic del Contracte
Aquest contracte té caràcter administratiu i la seva preparació, adjudicació, efectes i extinció es regirà per l’establar-te en aquest Plec, i per lo no previst en ell, serà d’aplicació el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, el Real Decret 817/2009, de 8 de maig, pel que es desenvolupa parcialment la Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de Contractes del Sector Públic, i el Real Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques i estigui vigent després de l’entrada en vigor del RD 817/2009; supletòriament s’aplicaran les normes restants de dret administratiu i, en el seu defecte, les normes de dret privat. Ajuntament de Lloret de Vistalegre L’Ordre Jurisdiccional Contenciós-Administratiu serà el competent per resoldre les conflictes que sorgeixin entre les parts en el present contracte de conformitat amb el dispost a l’article 21.1 del TRLCSP, aprovat pel Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 Lloret de Vistalegre, 3 d’octubre de 2012.

Source: http://www.lloretdevistalegre.es/imgdb/archivo_doc35596534.pdf

Microsoft word - what's new feb 2012 final.doc

Introducing ‘The Benefits of UMR’ Need a tool to help a prospective client navigate through all UMR has to offer? A new capabilities guide is now available to introduce brokers and customers to the strength and value of UMR’s self-funded benefit solutions. The interactive PDF provides a brief overview of each of the products and services available through UMR and our select vendor p

mediotejo.biz

Diário da República, 2.ª série — N.º 114 — 15 de Junho de 2007do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa,do artigo 64.º, n.º 7, alínea a) da Lei n.º 169/99, de 18 de Setembroe do artigo 55.º da Lei n.º 2/2007, de 15 de Janeiro. O RTEDUL tem por objectivo o ordenamento da utilização da viapública, quer na circulação, quer no parqueamento de veíc

Copyright ©2010-2018 Medical Science