Algemene informatie

Pijncentrum

Informatiefolder
Ziconotide

U heeft het geneesmiddel ziconotide voorgeschreven gekregen en er is u ook uitgelegd waarom u dit middel gaat gebruiken. Deze brochure is samengesteld om u nog eens schriftelijk te informeren over de eigenschappen en het gebruik van ziconotide. In deze brochure vindt u informatie over een aantal onderwerpen zoals: • De meest gestelde vragen over dit geneesmiddel en de • Het mogelijke effect van dit geneesmiddel op uw klachten, dus wat u van ziconotide mag verwachten. • De bijwerkingen die kunnen optreden, maar lang niet altijd • Hoe het middel het meest optimaal kan worden gebruikt.
Wat is ziconotide
Ziconotide behoort tot een groep geneesmiddelen die
analgetica of “pijnstillers” worden genoemd. Ziconotide wordt
gebruikt voor de behandeling van langdurige pijn wanneer uw
bestaande behandeling niet effectief is of ernstige
bijwerkingen veroorzaakt.
Hoe wordt ziconotide gebruikt
Uw behandeling met ziconotide wordt geregeld door de
anesthesioloog-pijnspecialist. De anesthesioloog-pijnspecialist
heeft ruime ervaring met het toedienen van geneesmiddelen in
de ruimte rondom het ruggenmerg, en in het gebruik van
inwendige en uitwendige infusiepompen
Ziconotide wordt toegediend als een zeer langzame continue
injectie in de ruimte rondom het ruggenmerg. Het
geneesmiddel wordt continue toegediend via een pomp.
Ziconotide in combinatie met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts wanneer u anderen geneesmiddelen gebruikt of
kort geleden heeft gebruikt (bijvoorbeeld baclofen, clonidine,
bupivacaïne of propofol). Dit geld ook voor geneesmiddelen
die u zonder recept kunt krijgen. Als ziconotide aan u wordt
toegediend in combinatie met bepaalde andere
geneesmiddelen die worden gebruikt om de pijn te
behandelen, dan kunt u zich hierdoor slaperig voelen.
Zwangerschap en borstvoeding
Ziconotide dient niet tijdens de zwangerschap of tijdens de
periode waarin borstvoeding wordt gegeven te worden
gebruikt, tenzij strikt noodzakelijk.
Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om
machines te bedienen.
Ziconotide kan verwarring en sufheid veroorzaken waardoor
de rijvaardigheid en het bedienen van machines beïnvloedt
kan worden. Dit kan met name het geval zijn aan het begin
van de behandeling en in samenhang met andere centraal
werkende substanties waaronder alcohol, kalmerende
middelen, sedativa en hypnotica. Een individuele aanbeveling
dient door de arts te worden gegeven. Een algehele restrictie
(beperking) is niet nodig wanneer een stabiele dosering wordt
gebruikt.
Bijwerkingen
Het is goed om te weten dat elk geneesmiddel bijwerkingen
heeft, maar dat niet iedereen die zal ondervinden en deze
niets zeggen over het effect van de behandeling. Vaak
verdwijnen of verminderen deze bijwerkingen als de
behandeling met ziconotide wordt voorgezet.
Bij de behandeling met ziconotide kunnen de volgende
bijwerkingen voorkomen:
De frequentie van hieronder vermelde mogelijke bijwerkingen
is gedefinieerd met behulp van de volgende verdeling:
Zeer vaak (treedt op bij meer dan 10%).
Vaak (treedt op bij 1- 10%).
Zelden (treedt op bij 0.1-1%).
Zeer vaak:
Verwarring, duizeligheid, wazig zien, hoofdpijn, snelle heen-
en-weerbewegingen van de ogen, geheugenverlies of
geheugenstoornissen, moeite met lopen, overgeven,
misselijkheid, een algeheel gevoel van zwakte en slaperigheid.
Vaak:
Verminderde eetlust, angst, hallucinaties, niet in staat in slaap
te kunnen vallen of door te slapen, agitatie, desoriëntatie,
depressie, nervositeit, stemmingswisselingen, wijzigingen in
de mentale toestand (abnormale gedachten, verwarring),
paranoia, prikkelbaarheid, verergerde verwarring, problemen
met leren, geheugen of denken, afwezige of gestoorde
reflexen, problemen bij het uitdrukken of begrijpen van
woorden, onduidelijke spraak, spraakproblemen, traagheid,
gestoorde balans of coördinatie, brandend gevoel, hogere
gevoeligheid voor pijn, lager bewustzijnsniveau, sedatie,
concentratieproblemen, problemen met het vermogen tot
ruiken, vreemde of geen smaak, beven, tintelingen, dubbel
zien, gezichtsstoornissen, intolerantie voor licht, oorsuizen,
duizeligheid of een draaierig gevoel, lage bloeddruk,
kortademigheid, droge mond, buikpijn, misselijkheid, diarree,
obstipatie, zweten, jeuk, spierzwakte, spierspasmen, spier- of
gewrichtspijn, moeizaam of pijnlijk urineren, zich zenuwachtig
voelen, vallen, pijn of verergerde pijn, vermoeidheid, het koud
hebben, zwelling in het gezicht, van de benen of voeten, pijn
op de borst, veranderingen in de bloeduitslagen, mentale
stoornissen, gewichtsverlies.
Zelden:
Infectie van de bloedstroom, hersenvliesontsteking, geestelijke
verwarring, abnormaal denken en waanideeën, zelfmoord-
gedachten, gedachtestoornissen, abnormale dromen, niet
helder kunnen denken, verlies van bewustzijn, coma, moeilijk
wakker te krijgen, aanvallen, beroert, agressie, abnormaal
hartritme, ademhalingsproblemen, uitslag, spierafbraak,
spierontsteking, rugpijn, spiertrekkingen, nekpijn, nierfalen,
verhoogde lichaamstemperatuur.


Vragen
Indien u na het lezen van deze informatiefolder nog vragen
heeft, dan kunt u op werkdagen tussen 8.00 uur en 17.00 uur
bellen met het secretariaat van het pijncentrum via
telefoonnummer 0164-2786987 of 0164-278698.


Source: http://www.lievensbergziekenhuis.nl/files/Folders/Pijncentrum/informatiefolder_ziconotide.pdf

osteoporosis.my

Creaky bones OSTEOPOROSIS is a disease in which bones become fragile and weak, making them more likely to break. If notprevented, or left untreated, osteoporosis can progress painlessly until a bone breaks or fractures. These fractures occurtypically in the hip, spine, and wrist. Any bone can be affected, but of special concern are fractures of the hip and spine. A hip fracture almost alwa

21 dc querela presidente parco

Regione Piemonte Ente di gestione Parco Naturale delle Capanne di Marcarolo VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 21/2012 Seduta straordinaria OGGETTO: Richiesta di redazione di un atto di denuncia a querela relativa a fatti intercorsi al Presidente dell’Ente Parco. Determinazioni in merito. Cap. 250. L’anno duemiladodici, addì 30 marzo, alle ore 18.00

Copyright ©2010-2018 Medical Science