Lezing homeopathie voor huisartsen oss

Lezing homeopathie voor huisartsen en apotheek-medewerkers te Oss

Graag wil ik u wat vertellen over homeopathie, als een volwaardige complementaire
geneeswijze, naast de reguliere. Ik mag dat na bijna 25 jaar praktijkervaring zo stellen.
1.Eerst wil ik het kort hebben over de historie, en de filosofie van de homeopathie.
2.Dan over de praktijk van alle dag, waaronder het homeopathisch consult en de inzet van
medicijnen.
3.Tenslotte over indicaties voor homeopathie , die u kunt hanteren en hoe wij elkaar concreet
kunnen aanvullen, in het belang van onze patienten
ad 1.Iets over de historie van de homeopathie.
Hippocrates, 400 voor Christus, op het Griekse eiland Kos, was een arts die we met ere aan
het begin kunnen plaatsen van de historie van zowel de RG als van de homeopathie. Hij
schreef al over `de vis medicatrix`, het zelfgenezende vermogen van de mens om de
homeostase te herstellen, zouden we nu zeggen, hetgeen de homeopathisch arts als directe
invalshoek van zijn therapie gebruikt. Waarbij we stellen dat symptomen de uitdrukking zijn
van de vis medicatrix; zij zijn een poging om het organisme weer in balans te brengen, en
waarom zouden we dan symptomen niet eerder ondersteunen dan onderdrukken?
Ook in zijn concrete behandelingswijze liet Hippocrates zien op een tweesplitsing tussen RG
en homeopathie te staan. Want bij diarree-patienten gaf hij soms antipathisch uitgekozen
stopmiddelen, maar soms gaf hij bij diarree juist purgeermiddelen ,uitgekozen op het
homeopathische gelijksoortigheidsprincipe, wat ik zo meteen toelicht.
Hippocrates zie ik dan ook, naast later ook de fysicus Albert Einstein als bruggebouwers
tussen de RG en de homeopathie.
Echter de grote man van de homeopathie is Samuel Hahnemann, die in 1796 door een proef
met kinine op hemzelf, ontdekte, dat hij malaria-achtige verschijnselen kreeg. Kinine was
toen al een bekend middel tegen malaria. Met die wetenschap kwam hij tot de conclusie: wat
iets veroorzaakt, kan het ook genezen. Hahnemann formuleerde het al volgt: similia similibus
curentur. Deze belangrijkste wetmatigheid uit de homeopathie noemen we het
gelijksoortigheidsprincipe.
Het leven van Hahnemann begint in 1755 in het voormalige Oost-Duitse stadje Meissen,
bekend om zijn porselein. De stad ligt in Saksen, het gebied rond de Elbe, waar vroeger ook
Bach, Schiller en Goethe leefden, en dat ik uitvoerig bezocht in 2002, op zoek naar sporen
van deze geweldige arts. Hahnemann was al vroeg een begenadigd leerling. Hij kende vele
talen, en bekostigde met vertaalwerk ook zijn medicijnenstudie aan de Universiteit van
Erlangen. Hahnemann werd voor zijn tijd vrij oud, 88 jaar, en praktizeerde tot 1835 in en rond
Leipzig, m.n. in Kothen, en na 1835 werd hij door een jonge Française kunstenares
meegetroond naar Parijs, waar hij tot zijn dood in 1843 nog een bloeinde praktijk had. Hij is
begraven op de beroemde begraafplaats Pere-la Chaise te Parijs. 3 jaar geleden, als een
beloning aan mezelf na het schrijven van een boek over homeopathie, bezocht ik vele
werkplekken van Hahnemann in Saksen in het voormalige Oost-Duitsland, een fantastische
reis, en tenslotte bezocht ik ook zijn graf, waarvan hier een foto.
Nu wil ik eerst een aantal begrippen noemen die in de filosofie van een energetische
geneeswijze als homeopathie vaak genoemd worden:
a-het begrip energie, bijv van een levend organisme. Synoniemen zijn: levenskracht,
dynamis, vitaliteit
. We hebben het ook vaak over een bepaald aspect van deze energie, nl.het
zelfgenezend of zelfregulerend vermogen, afweer of weerstand in de volkstaal. Als regulier
arts kunt u met dit alles weinig . De homeopathisch arts des te meer.
Hier wijd ik even over uit, omdat de homeopathie goed verklaarbaar is vanuit de
kwamtumfysica. Kwanta zijn de kleinst deeltjes, waar iets in opgedeeld kan worden. En
volgens Einstein kan een deeltje tegelijk zowel golf ( energetische trilling) als deeltje (
verstilde energie ofwel massa of materie) zijn. We kennen allemaal de beroemde formule van
Einstein : E = mc2, aangevende dat materie tegelijk energie is .Ons menselijk lichaam is dus
zowel een stoffelijk lijf als een electromagnetisch veld.
In en om ons lichaam ligt een veld van vooral electro-magnetische energie, afkomstig van de
talloze atomen, electronen en fotonen ( kleine lichtkwanta), die ons organisme fysiek
vormgeven. Zoals wij hier zitten, hebben wij een stoffelijke kant. Wij zien elkaar ook als
zodanig. Maar als je verder zou kunnen kijken, zou je een grote deinende massa bewegende
atomen kunnen waarnemen. Ons lichaam is in feite een verdicht energieveld .Dit veld staat ,
zoals moderne wetenschappers als Laszlo, oprichter van de club van Boedapest, in verbinding
met het A-veld, ofwel het universele energetisch veld, dat ons allen omringt. Als je over het
energieveld van de mens praat kun je daar ook de gebruikelijke fysische items op los laten
van : golven, golflengte, trillingsfrequentie, resoneren etc. Dit energieveld is tevens fysisch
aan te tonen met Kirlianfotografie, of met electroacupunctuur. Sommige mensen kunnen het
voelen of zien, zelfs de kleur ervan, ze noemen dat dan de aura. Dit energieveld heeft een
zelfregulerend vermogen, en is dus in staat tot zelfherstel.
De fysicus Prof Popp ontdekte dat alle lichaamscellen ,en met name het DNA daarin, fotonen
uitzenden; dit zijn kleine lichtdeeltjes, of kwanta. Samen vormen deze energetische fotonen
het electro-magnetisch veld in en om de mens, ja ook met een bepaalde trillingsfrequentie .
Regulier kennen we alleen het ECG en EEG als metingen waarbij electrische energie
waargenomen wordt. Bij een MRI wordt ook gebruik ge\maakt van electro-magnetische
eigenschappen.
Gedachten als mentale bewustzijnsenergie, kunnen, gedragen door fotonen een verandering
teweeg brengen in het electromagnetische veld, wat een waarneembare omzetting in
organische moleculen en dus fysische verandering tot gevolg heeft. Omdat het DNA in het
hele lichaam aanwezig is, zal een geestelijke of emotionele prikkel, die een verandering op
DNA-niveau tot gevolg hebben, zijn repercussies hebben voor het hele lichaam.
Zo kennen we dus bij de mens een energieveld, maar ook andere natuurlijke organismen
planten, dieren, en mineralen bevatten energie, en deze kunnen dan weer als bron fungeren
van energetische ofwel homeopathische geneesmiddelen. Alle aan organismen gebonden
bewustzijn is ook opgeslagen in het universele bewustzijn of het A-veld van Laszlo. Jung zou
zeggen: alle archetypen zijn ongeprent in het collectie bewustzijn. En wij kunnen daar, als we
willen, verbinding mee hebben.
Moderne natuurkundigen stellen, dat de homeopathische werking te verklaren is, doordat de
energetische blauwdruk van een middel resoneert met het energieveld van de patient, en dat
gebeurt als de trillingsfrequentie van het energetisch veld van mens en de frequentie van het
geneesmiddel hetzelfde zijn. Door die energetische resonantie ( in de natuurkunde al lang
bekend als het Doppler-effect) treedt herstel en dus genezing op. Dat op dezelfde golflengte
zitten goed is voor de mens drukken we ook in onze eigen taal uit.
De kunst van het vak homeopathie is dus: een energetisch middel zoeken wat mee kan
resoneren met de energie van de patient, kortom wat dus eenzelfde trillingsgetal heeft als de
patient. Immers twee energieeen met dezelfde trillingsfrequentie resoneren en versterken
elkaar.
De levenskracht gevormd door het energetisch veld van de mens heeft naast een
zelfherstellend vermogen ook een vorm van intelligentie: ze weet het organisme bijeen te
houden, te reorganiseren na een verstoring , en dingen te herinneren van vroegere reacties. Dit
wordt voornamelijk op het conto van het DNA gezet, wat fotonen, kleine lichtdeeltjes uit kan
zenden, die fysieke veranderingen in gang kunnen zetten.
Een ander aspect van de levenskracht binnen ons organisme is de constitutie, de aard van het
beestje, of het gestel zouden we simpel zeggen. Mooier gedefinieerd is de constitutie : de
deels aangeboren, deels verworven gesteldheid van het organisme, die mede bepalend is voor
hoe iemand reageert op veranderende omstandigheden. Een geneesmiddel dat past bij
iemands gehele constitutie noemen we ook een constitutiemiddel.
Dan het begrip
b.Holisme :Hiermee bedoelen we het idee, dat het organisme als een geheel functioneert,
zowel bij gezondheid als bij ziekte. In tegenstelling tot het reductionisme van de RG na
Pasteur, waarbij men het organisme ziet als een machinerie met verschillende onderdelen, en
die, als er een ziekte is, waarbij de oorzaak van buitenaf komt, zoekt naar het storende
onderdeel dat gelaedeerd is en dat herstelt of verwijdert.
Echter iedere universitair opgeleide arts weet, dat het menselijk organisme een aantal
systemen in zich herbergt, die dwars door het hele lichaam heen lopen, waardoor het
functioneren als een geheel ook een steeds makkelijker te accepteren gedachte wordt.
Zo weten we dat het menselijk organisme is opgebouwd uit cellen, die allemaal DNA
bevatten. Dat is een molecuul, dat boodschappen doorgeeft en vormgeeft, vanuit de
voorgeschiedenis, via doorerving, maar ook via nieuwe berichtgeving uit bijvoorbeeld
gedachten. Gedachten, als mentale energie, kunnen , gedragen door fotonen, zoals we gezien
hebben, uitgezonden door het DNA , een verandering teweeg brengen in het electro-
magnetische veld, wat een waarneembare omzetting in organische moleculen en dus fysische
verandering tot gevolg heeft. Omdat het DNA dus in het hele lichaam aanwezig is, zal een
geestelijke of emotionele prikkel, die een verandering op DNA niveau tot gevolg heeft, zijn
repercussies hebben voor het hele lichaam.
Levende wezens weten een constant, maar `bewegend`evenwicht te bewaren door
automatische aanpassingen binnen de eigen systemen, in antwoord op veranderingen `buiten`.
Het is in feite dit adaptief vermogen waardoor wezens gezond zijn en blijven. De Franse
fysioloog Bernard, maar ook de Zwitser Selye veronderstelden al ruim 100 jaar geleden, zo`n
doelbewust reactievermogen bij organismen. Bernard noemde het verschijnsel, dat een
verstoord evenwicht in het milieu interieur recht getrokken kon worden door een inwendig
evenwichtsmechanisme: homeostase, gevormd door het immuunsysteem en de hormonale as.
Van Selye is de beroemde stressdefinitie: stress is een niet-specifiek antwoord van het
lichaam op enige tegenstand. En de reactie op stress noemt hij het `algemeen
adaptatiesyndroom` , veroorzaakt door een teveel aan bijnierschorshormonen. Dit idee
veronderstelt een ingebouwd auto- of zelfregulerend vermogen dat bescherming biedt tegen
verstoring van het evenwicht. Die onbalans kan het gevolg zijn van fysieke, chemische,
biologische en/of emotionele factoren . De wetenschapper Selye en de neuroloog Sternberg
stellen ook duidelijk dat stress en emoties invloed hebben op het immuun- en hormonale
systeem.
Zo is dus ook in de reguliere wetenschap acceptabel te verklaren dat lichaam en geest als een
geheel
functioneren.
c. Dan komen we nu automatisch bij termen als: gezondheid , ziekte en een gezonde
genezing

Gezondheid is de situatie,waarin het organisme qua energie geheel in balans is, zowel op
fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Er zijn dan geen symptomen en de mens is vrij en
creatief om te reageren op zijn omgeving. Leven betekent een constant afstemmen van
inwendige systemen op uitwendige omstandigheden.
Ziekte wordt volgens de opvattingen van de RG nog al eens veroorzaakt door factoren van
buiten het lichaam. Bacterieen, virussen, graspollen. Als we die factoren maar uitschakelen,
antibiotica geven bij bacterieen bijv. zal de patient wel herstellen, is de achterliggende
gedachte. We weten inderdaad dat antibiotica de bacterieen kunnen doden, maar de patient
hoeft zich na een kuur niet altijd beter te voelen. Immers aan de slechte weerstand doet de RG
met een antibioticakuur niks, eerder wordt deze er nog door verminderd.
In de homeopathie worden externe factoren als bacterieen niet als oorzaak, maar als
aanleiding van het ontstaan van ziekte gezien. De ziekte begint als een onzichtbare verstoring
in het electromagnetisch energieveld. Dat begin kan op mentaal, emotioneel-vitaal of fysiek
energetisch niveau liggen. Een voorbeeld van een verstoring op mentaal vlak is een delusion:
een basiswaan, waar je je aan vast blijft houden. Het zelfregulerend vermogen van de mens
zal proberen het evenwicht te herstellen, en doet dat door ziektesymptomen te ontwikkelen.
Uiteraard kunnen symptomen ook ontstaan als de zelfregulatie wegvalt door de innerlijke
verstoring, en dan ze direct het gevolg van pathologische trilling.
Gelukkig denkt men ook in de huidige reguliere wetenschap over het ontstaan van ziektes
steeds vaker wat ruimer als de boven vermelde theorie, dat een enkele externe factor de
oorzaak is, en is men gevoelig voor een ander paradigma n.l van het systeemdenken, wat de
RG ook heeft gehanteerd tot aan Pasteur toe en het paradigma van de autoregulatie, al
geformuleerd door Bernard, en verwezenlijkbaar in de homeopathie.
Bernard zag ziekte nl. als een verstoring van het milieu interieur, waarbij de ziekte dus van
binnen uit ontstaat, en niet van buiten af; er is daarbij sprake van een geheel of gedeeltelijk
uitvallen van de autoregulatie, bij een onbalans tussen belasting en belastbaarheid. Het
concept van autoregulatie, ook uitgangspunt van de homeopathie, is identiek aan het concept
van Claude Bernard over zelfhandhaving van het milieu interieur door middel van
homeostasis.
Ziekte ontstaat dus van binnenuit. Dat ook emoties, zoals depressie, angst, en woede
duidelijke lichamelijke klachten kunnen geven is ook al redelijk gemeengoed aan het worden.
Woede bijvoorbeeld als basis voor een hartinfarct. Onlangs nog stelde de
gezondheidspsychologe Gerbrig Versteegen in haar proefschrift, dat zij na onderzoek onder
chronische whiplash-patienten tot de conclusie was gekomen, dat er ook hier een relatie te
zien is tussen bepaalde persoonlijkheden, en de grotere kans daarbij op het ontstaan van
chronisch worden van het whiplashsyndroom. En dat langdurige lichamelijke of psychische
stress je immuunsysteem kan aantasten en je ziek kan maken, bestrijdt ook bijna geen enkele
reguliere arts meer sinds de overtuigende onderzoekingen van de Zwitserse fysioloog en
wetenschapper Hans Selye rond 1850, die aantoonde dat het lichaam meestal een algehele
aanpassingsreactie middels het hormonale systeem laat zien op allerlei stressfactoren. Dat het
immuunsysteem daar ook een rol bij speelt werd later duidelijk. Er is bijvoorbeeld ook een
sterke relatie tussen stress en het opspelen van het herpesvirus, wat bijvoorbeeld de bekende
koortslip veroorzaakt. Aan stress wordt een tweeledig aspect toegekend, wat erg individueel
gekleurd is. Stress wordt enerzijds namelijk bepaald door de aard van de belasting van de
omstandigheden ,waar je aan bloot gesteld wordt, anderzijds door de draagkracht van iemand.
In zoverre is er al veel progressie gemaakt, ook in het reguliere denken over de oorzaken van
ziek worden. Echter wat therapeutisch te doen als emoties en stress de oorzaak zijn van een
zieke patient? Dan heeft de reguliere arts medicamenteus alleen de onderdrukkende
angstremmers of de antidepressiva ter beschikking. Gelukkig wordt er ook nog terecht
gedacht aan de mogelijkheid van verwijzing naar bijvoorbeeld een psychotherapeut. Maar
geneesmiddelen die echt in de kern de totale energie van de patient weer in evenwicht kunnen
brengen en kunnen verbeteren in plaats van te onderdrukken, heeft de reguliere arts niet tot
zijn beschikking. Hiervoor zou hij op zo`n moment dus een goede indicatie hebben door te
verwijzen naar een homeopathische collega.
In de homeopathie vinden we net als eerder Selye dat ziektesymptomen een uitdrukking zijn
van een reactieve inspanning, als antwoord op een onzichtbare verstoring op het
energetische
vlak van de mens, m.n. op het vlak van de emoties of op het vlak van de geest.
Met name vormen onjuiste vooronderstellingen, die niet geheel conform de realiteit zijn, en
waar een mens desondanks als een basiswaan toch aan vast blijft houden, de onzichtbare
verstoring op energetisch gebied.
De onzichtbare verstoring is dus de eigenlijke ziekte. De levenskracht reageert erop door
symptomen
te ontwikkelen, subjectief en objectief. De RG ziet deze symptomen als de
eigenlijke ziekte, en gaat die te lijf met tegengestelde krachten. De homeopathie ziet de
symptomen als een afweerreactie op een verstoring, en stelt dat je juist deze reactie moet
ondersteunen, en doet dat door homeopathische middelen te geven, die bij gezonden
eenzelfde soort symptomen op kan wekken. Over dit gelijksoortigheidsprincipe heb ik u in het
begin geïnformeerd. De homeopathie wordt daarbij een holistische geneeswijze genoemd
omdat bij de keuze van het middel gelet wordt op symptomen van de gehele mens , dus zowel
op mentale, emotionele als op fysieke symptomen.
Ziekte ontstaat op energetisch niveau, en is een energetisch gebeuren, binnen het organisme
en met name binnen het Basis-Bio-Regulatie-Systeem (BBRS). Ziekte gaat gepaard met een
pathologische, disharmonische electro-magnetische trilling. Pathologische processen worden
in de kern uitgemaakt door bio-energetische dysfunctie.
Het is dan ook logisch als je het hebt over behandelen van ziektes, dat je dan ook uitgaat van
het beginsel dat je ziektes met een energetische prikkel dient te genezen.
De homeopathie is zo`n energetische regulatietherapie, omdat we middels gepotentieerde
homeopathische geneesmiddelen het zelfgenezend vermogen, de autoregulatie van de mens
extra energetisch prikkelen.
Ik heb verteld dat een basiswaan, op bewustzijnsniveau, vaak ten grondslag ligt aan het
ontstaan van een ziekte. Het zal dan ook duidelijk zijn, dat voor een goede genezing ook vaak
een bewustzijnsverandering, een wat andere kijk op de dingen om je heen, noodzakelijk is. En
onder genezing verstaan we dan het verdwijnen van de oorspronkelijke klachten en het herstel
van het energieniveau op fysiek, emotioneel en mentaal niveau. Bij het genezingsproces letten
we als homeopathische artsen of een andere natuurwet gevolgd wordt: de genezingswetten
van Hering: genezing vindt plaats van boven naar beneden, van binnen naar buiten, van
belangrijke naar minder belangrijke organen, en vaak in omgekeerde volgorde van ontstaan.
Vervolgens staan we stil bij de 2 belangrijkste principes van de homeopathie:
1. Het gelijksoortgheidsbeginsel is het belangrijkste principe van de homeopathie. Het woord
homeopathie, ook door Hahnemann zelf als eerste gebruikt, is hier rechtstreeks van afgeleid
.Immers het Griekse woord `homoios` betekent: gelijksoortig. In de Reguliere geneeskunde
werken we met geneesmiddelen, die antipathisch genoemd worden, omdat daarbij de klachten
van patienten behandeld worden met geneesmiddelen die tegengesteld werken aan de
symptomen van de patient, je zou kunnen zeggen volgens het tegengesteldheids- of
neutralisatieprincipe: + met – bestrijden.
Maar de homeopathie zet medicijnen in volgens het gelijksoortigheidsprincipe: + met +
benaderen
Hahnemann nam in zijn praktijk waar dat epileptische kinderen vrij waren van aanvallen, als ze hoofduitslag kregen. Als die uitslag verdween , kwamen de epileptische aanvallen weer terug. Hij concludeerde dat ziekten die qua uitingsvorm niet op elkaar lijken, dus ongelijksoortig zijn, elkaar alleen maar tijdelijk onderdrukken, maar niet definitief genezen. De sterkere ziekte onderrukt daarbij slechts even de zwakkere Echter hij zag ook dat exceempatienten definitief vrij waren van exceem als ze de mazelen hadden gehad. Hij concludeerde dat twee op elkaar gelijkende ziektes elkaar definitief kunnen genezen, waarbij de sterkere ziekte de plaats inneemt van de zwakkere en tenslotte vervolgens ook zelf uitdooft. Door het effect van de kinineproef concludeerde Hahnemann ook dat stoffen in staat zijn een kunstmatige ziekte op te wekken, die lijkt op een natuurlijke ziekte, malaria in dat geval. Omdat niet iedereen de natuurlijke ziekte malaria krijgt, maar wel bijna iedereen een kunstmatige malaria-achtige geneesmiddelenziekte kreeg na inname van kinine, concludeerde hij dat kunstmatige ofwel geneesmiddelenziektes sterker zijn dan natuurlijke ziektes. Een en andere combineerde Hahnemann op een geniale manier door de hypothese te formuleren, dat een kunstmatige ziekte een natuurlijke ziekte blijvend kan doen verdwijnen als deze op elkaar gelijken ofwel: `dat we de natuur zouden moeten nadoen, die soms een chronische ziekte geneest door er een gelijksoortige ziekte aan toe te voegen. Lijden dus genezen met gelijksoortig lijden, ofwel in het Latijn: similia similibus curentur, en hij maakte deze regel daarbij tot zijn lijfspreuk, en tot de ondertiteling van zijn boek `de Organon`, waarin hij alle wetmatigheden rond de homeopathie uitlegde . Hier zie je het basisprincipe van de homeopathie nog eens tekstueel getoond. En dan nu nog eens gevisualiseerd Het gelijksoortigheidsprincipe is bewezen door de Nederlandse bioloog en wetenschapper van Wijk, die cellen beschadigde met arsenicum, en toen hij die cellen weer in contact bracht met gepotentieerd arsenicum herstelden deze cellen sneller dan de controle-groep cellen. Het was nu belangrijk om zoveel mogelijk geneesmiddelenproeven te doen op gezonde testpersonen om te weten te komen welke symptomen ofwel kunstmatige ziektes door deze geneesmiddelen konden worden opgewekt. Want hoe meer soorten geneesmiddelenziektes je zou kennen, hoe meer gelijksoortige natuurlijke ziektes je zou kunnen genezen. Hahnemann deed in zijn tijd vele geneesmiddelentesten. Ook uit de toxicologie zijn natuurlijk geneesmiddelensymptomen bekend. Menig forensisch verslag laat zien wat de invloed van middelen is op het organisme. Deze symptomen zijn regelrechte geneesmiddelensymptomen. Socrates beschreef zelf de geneesmiddelenwerking van conium, toen hij de gifbeker, gevuld met tinctuur van de gevlekte scheerling, leegdronk. Conium is een bekend en veelvuldig homeopatisch gebruikt geneesmiddel. Laten we eens onbevooroordeeld nagaan wat ook theoretisch het meest logische is bij de benadering van symptomen: het antipathische of het homeopathische principe, als we er van uitgaan dat er een natuurwet is: die luidt: ieder organisme reageert op een prikkel met een tegengestelde prikkel: het lichaam reageert op + met -. Dat geldt ook voor de reactie van een organisme op een geneesmiddelprikkel We kennen de twee-fasen-activiteit van geneesmiddelen: d.w.z.medicijnen hebben twee effecten: een primaire en een secundaire werking. De primaire werking is de directe inwerking van het middel op het organisme. De secundaire werking is de directe reactie van het organisme op het middel. De secundaire werking is tegengesteld aan de primaire werking. Ziektesymptomen zijn ook een reactie van het organisme en zijn dus te vergelijken met een secundaire werking van een middel. Stel dat een homeopathisch arts nu aan een diarree-pt een middel geeft dat als primaire werking diarree heeft. Dan zal de diarree in het begin even verergeren. We noemen dat de homeopathische beginverergering. Maar daarna zal het organisme met een secundaire reactie een tegengesteld effect laten zien, en de diarree zal geneutraliseerd worden. Er ontstaat dan een blijvend normaal ontlastingspatroon. Geef je bij diarree een stopmiddel, een middel dus met obstipatie als primaire werking, dan zal de secundaire reactie weer diarree zijn, en ben je weer terug bij af, en moet je het middel herhalen, dus: gelijksoortigheid geneest definitief, antipathisch ingezette middelen zul je moeten blijven herhalen. Alles is gewoon uit de natuurwetten te verklaren . Overigens zijn er verschillende geneesmiddelen die zowel regulier als homeopathisch bij zelfde indicatie voorgeschreven worden. Je zou dus kunnen zeggen: soms gebruikt u geneesmiddelen volgens de gelijksoortigheidsregel, dus op een homeopathische manier, zonder dat u zich daar bewust van bent. In deze gevallen zal de genezing ook beter zijn. Een voorbeeld is colchichine dat u voorschrijft bij bij jicht, en ook de homeopathisch arts kan gepotentieerd colchicum voorschrijven bij een jichtpatiënt. Maar ook bijv ergotamine regulier en secale cornutum in de homeopatie bij bloedvatproblemen. Beiden zijn gemaakt van de rogge-schimmel. Dus er zijn duidelijk indicatief-farmacologische raakvlakken met beider geneeswijzen. Nemen we het voorbeeld van colchicine. De geneesmiddelenwerking ( primaire en secundaire werking opgeteld) van colchicine staat in het Farmacotherapeutisch Kompas beschreven . Het zou raar zijn als de testing op proefpersonen van het homeopathisch geneesmiddel colchicum een ander geneemiddelbeeld op zou leveren. Dat doet het ook niet . In de Materia Medica staat het geneesmiddelenbeeld van colchicum beschreven. Daar staan dezelfde lokale geneesmiddelensymptomen in als in het reguliere beeld , die als klacht geponeerd dus een indicatie vormen voor het middel. Zonder dat u het beseft schrijft u met colchicum dus niet antipathisch voor maar volgens het gelijksoortigheidsprincipe. Alleen kent de homeopathische MM ook nog een mentaal beeld bij dit middel: het is een middel uit de plantengroep der lelies, en mensen die daar gevoelig voor zijn zijn actieve harde werkers,. Voor colchicum geldt mentaal bijv een sterke gevoeligheid en psychische prikkelbaarheid voor uitwendige prikkels als pijn , voedselgeuren, licht, en wangedrag of ruwheid van anderen. Omdat het reguliere middel alleen maar geïndiceerd wordt op de hoofdklacht , worden de andere geneesmiddelwerkingen ,zoals maag-darm symptomen bijwerkingen genoemd. Echter bij de keuze van een homeopathisch middel , zoals colchicum bij een jichtpatiënt, wordt op alle klachten gelet wordt, bij de beoordeling van gelijksoortigheid. Dus `n jichtpatiënt, die gevoelig is voor etensgeuren en bijna flauwvalt van misselijkheid van voedselgeuren, en met name van vis bijv, heeft een pre voor een colchicumvoorschrift. Omdat het symptomenbeeld in zijn geheel dan congruent is met het totale geneesmiddelenbeeld zullen er ook geen ongewenste bijwerkingen zijn. De similiaregel is overigens ook voldoende wetenschappelijk getoetst. Natuurlijk getuigen dagelijks onze patiënten met hun genezingen na het innemen van homeopathische middelen van de helende werking van de homeopathie, maar o.a. heeft de Nederlandse celbioloog van Wijk aan de Universiteit van Utrecht in 1994 aangetoond dat met arsenicum beschadigde cellen aanzienlijk sneller herstelden als ze behandeld werden met een lage dosis arsenicum. Het zelfherstel werd mogelijk gemaakt door de aanmaak van eiwitten. Daarmee werd aangetoond dat een stof in onverzwakte toestand ( arsenicum in dit verband)
een toxische invloed had , maar dat het zelfherstel juist gestimuleerd wordt, als je dezelfde
gelijksoortige prikkel geeft, maar dan toxisch verzwakt
Dit was tegelijk een bewijs voor de natuurwet van Arndt-Schultz ,die zegt dat een
geneesmiddel, dat onverdund en in een grote dosis gegeven wordt het organisme onderdrukt,
in nog grotere dosissen is het dodelijk voor het organisme, maar dat kleinere doses, anderzijds
het organisme juist stimuleren. Daarvoor zo dadelijk meer
2. Want dit leidt als naar het tweede belangrijke homeopathische principe, dat van het
potentieren.
We zagen dat om het zelfherstellend vermogen van de patient te versterken het belangrijk is,
dat een geneesmiddel net even sterker is als de energie van de natuurlijke ziekte. Immers
deze was met haar energie niet in staat de ziekte zelf te overwinnen. Hahnemann merkte
namelijk dat hij , als hij gelijksoortige middelen gaf bij een patient vaak ernstige
beginverergeringen ontstonden. Die wilde hij niet, want een van zijn doelstellingen was,
patiënten op een milde manier te genezen.
Toevallig kwam hij er achter dat, als zijn geneesmiddelenticturen schudde en verdunde, de
beginverergering verminderde. Hahnemann noemde dat proces van verdunnen en schudden :
potentieren of dynamisatie.
We kennen verschillende soorten potenties met verschillende mates van verdunning. Potenties
worden genoemd naar de mate van verdunnen: D,C,K, LM
Het potentieren is een omstreden punt in de wetenschap, omdat na een bepaalde verdunning er
in de vloeistof geen enkel materieel molecuul meer is aan te tonen. Hoe kan zo`n vloeistof die
later over suikerbolletjes gegoten wordt en zo de bekende homeopathische korreltjes vormt,
dan nog werkzaam zijn? Zo vraagt eenieder zich af. De Franse onderzoeker Benveniste dacht
in 1988 het bewijs geleverd te hebben. Hij publiceerde in Nature een geruchtmakend artikel ,
waarin hij bewees dat lage concentraties van anti-IgE bepaalde granulocyten , die histamine
bevatten, konden ontkkeuren, maar dat ook hoge potenties van IgE dat konden doen. Hij had
dus de werking van hoge potenties bewezen, maar dat werd wetenschappelijk niet aanvaard.
De Belgische Prof Ennis echter reproduceerde dezelfde gegevens, waarbij men kon aantonen
dat gepotentieerd histamine ook nog werkzaam was op cellen, ook al was er geen molecuul
meer aanwezig. De gedachte was : de werkzaamheid van het histamine is als een imprint
overgedragen op de oplossingsvloeistof. Dit nu wordt absoluut niet geloofd in de gewone
wetenschap en is voer voor hoon bij tegenstanders van de homeopathie, waar Hoogervorst
onlangs nog van getuigde. Recent was op de Belgische TV een uitzending te zien, waarin een
deskundig team de proef van Benveniste en Ennis opnieuw had overgedaan, en dat er geen
bewijs was voor de werking van homeopathische potenties. Echter bij nauwkeurig kijken, zag
je dat er alleen verdund werd en niet geschud, dus we hadden niet met potenties te maken.
Het laatste woord over wetenschappelijke bewijs van homeopathie zal zeker nog niet gezegd
en geschreven zijn.
Wat zouden we wetenschappelijk kunnen zeggen over het potentieprincipe?
In ieder geval komen we dan weer bij de wet van Arndt en Schultz. Dit waren twee
hoogleraren die onderzoek deden naar de invloed van chemische stoffen op de groei en
ademhaling van gisten. In bepaalde doseringen gaven die stoffen een remming te zien van de
groei en ademhaling van de gist, terwijl in lagere doseringen dezelfde stoffen juist
stimulerend op de genoemde gistfuncties werkten. Deze wet stelt dus dat het effect van een
stof in een hoge dosis omgekeerd wordt in een lage ( verdunde) dosis. Bij een hogere dosis is
er sprake van een hogere concentratie van moleculen.
Als je dus een geneesmiddel geeft met een sterke dosis zal er eerder een remming van het
organisme zijn. Bij een lagere dosis, een verdund middel zal het organisme juist gestimuleerd
worden.
Bij een sterk onverdund geneesmiddel is de primaire werking vooral actief, en de secundaire
werking geringer, bij verdunde , en nog meer bij ook geschudde middelen, wordt vooral de
secundaire werking sterker
Door het potentieren versterk je de secundaire werking van een geneesmiddel, t.o.v. de
primaire, en geef je het organisme nog meer kans zich te herstellen.
Nu kunnen we op grond van de nieuwste natuurkundige theorieën verklaren dat door een
toenemend potentieringsproces de materiele vorm in energie wordt omgezet via
quantumsprongen. Hoe hoger de potentie hoe groter het energetische prikkelvermogen van
het geneesmiddel. Hogere potenties zouden hogere electro-magnetische trillingsgetallen
hebben.
Concluderend kunnen we stellen dat we de homeopathie wetenschappelijk kunnen verklaren
vanuit twee natuurwetten: de wet: aktie = reactie en de de wet van Arndt-Schultz, en verder
uit de gegevenheid van de tweefasen-activiteit van geneesmidelen
Vervolgens iets over de praktijk van alle dag nl. het homeopathisch consult.
Het doel van het homeopathisch consult is het vinden van een energetisch geneesmiddel, dat
de patient tot genezing kan brengen, oftewel het verstoorde evenwicht energetisch kan
herstellen. Hahnemann stelde immers, dat een natuurlijke ziekte genezen kan worden, door
een kunstmatige ziekte , die erop lijkt, maar in zijn kracht of energie net even iets sterker is.
Als je 2 zaken, in dit geval 2 ziekten, de natuurlijke en de kunstmatige, met elkaar wilt
vergelijken moet je eerst weten hoe ze eruit zien.
Allereerst wil de arts weten hoe de natuurlijke ziekte eruit ziet, dus welke symptomen er te
genezen zijn. Dit noemen we de patientdiagnose. Onderdelen hierbij zijn anamnese,
observatie en onderzoek. De anamnese is het vraaggesprek, waarmee we als arts de
benodigde symptomen boven water willen krijgen. Voor een goede anamnese is het een
absolute voorwaarde, dat je goed en onbevooroordeeld kan luisteren en kijken. De
symptomen die het meest opvallend zijn of het meest karakteristiek voor de patient zullen
straks het belangrijkst zijn bij de keuze van het geneesmiddel. Daarbij gaat het dus niet zozeer
om algemene klachten, die vaak voor iedereen gelden, zoals tranende ogen bij hooikoorts in
het voorjaar, maar meer om typische symptomen als hoofdpijn > plassen. Zo`n belangrijk
syptoom noemen we in de homeopathie een sleutelsymptoom. Verder zijn belangrijk de
omstandigheden, die de klachten doen verbeteren of verslechteren, bijv. pijn in de gewrichten
> vochtig weer. Ook de aard, plaats en het karakter van de klacht zijn belangrijk voor de
keuze van het geneesmiddel. Verder komen er algemenere vragen over het totale
lichaamsfunctionerenaan bod, zoals de voedselvoorkeuren en –afkeren, het eten en de
vertering, het zweten , het slapen, de menses etc. Maar bovenal is de homeopathisch arts
geinteresseerd in de patient zelf, zijn karakter, gevoelswereld, zijn leven tot nu toe, wat hem
of haar het sterkst bewogen heeft, en waar hij of zij nu de energie vooral in stopt. Tijdens dit
gedeelte hoor je als arts pas voor het eerst iets over vastgeroeste ideeen of basiswanen zoals
eerder genoemd.Bij kinderen ouder dan 4 jaar kun je al goed van henzelf horen wat hen
beweegt. De info van de ouder blijft natuurlijk daarbij altijd ook van essentiele waarde. Bij
baby`s ben je geheel afhankelijk van wat de ouder weet te vertellen. Als kinderen nog niet
zolang op de wereld zijn is de anamnese over de zwangerschap en de geboorte ook belangrijk.
Wat de moeder heeft meegemaakt, heeft het kind ook meegemaakt. De anamnese van
psychiatrische patienten , geestelijk gehandicapten en verwarde oudere mensen is niet
makkelijk.
Ook de observatie geeft symptomen . Ik let er al op hoe iemand binnen komt, of een hand
geeft. Is hij schuchter of juist arrogant, is er een soft handje, of een ferme?, een bezwete of
een droge hand? Ik let op de zithouding, lichaamstaal, is er onrust, hoe is de gelaatsexpressie,
etc.
Soms is het nodig ook een lichamelijk onderzoek te doen, bijvoorbeeld door de huid te
bekijken als het gaat om uitslag, door naar de longen te luisteren bij hoesten etc. Uitgebreid
lichamelijk en lab-onderzoek gebeurt echter bij u als huisarts. Op dat punt zal ik ook vaak
naar de huisars verwijzen, of er in overleg mee treden. Want het is natuurlijk van belang een
reguliere diagnose te weten, vooral i.v.m. de prognose en de beoordeling van het natuurlijk
verloop en de beoordeling of er een contra-indicatie is voor homeopathie, bijv een
irreversibele aandoening of een acute levensbedreigende infectie.
Tijdens de anamnese begint voor de patient ook al vaak een bewustwordingsproces omtrent
het ziekteproces.
Met al deze anamnestische, observatie- en onderzoeksgegevens wil de arts een passend,
gelijksoortig geneesmiddel uitzoeken, om genezing te geven. Dit proces om tot een
geneesmiddelenkeuze te komen ,noemen we de geneesmiddelendiagnose. De arts heeft daar
een aantal hulpmogelijkheden bij :
1 het repertorium of symptomenregister en de
2.De Materia Medica, of het geneesmiddelenboek. Hierin staat van ieder middel de
geneesmiddelenwerking beschreven. Dit is de optelsom van alle symptomen die het middel
ooit bij proefpersonen heeft kunnen produceren. In feite zou de homeopathische
geneesmiddelenbeschrijving van colchicum hetzelfde eruit moeten zien als de beschrijving
van colchicine in het Reguliere GeneesmiddelenKompas. De daar beschreven bijwerkingen
zijn echter in de homeopathische Materia Medica gewoon onderdeel van het totale beeld,
waarop ook voorgeschreven wordt,
De geneesmiddelenbeschrijving geeft ook een beeld van het karakter van de mens, die past
bij zo`n middel. Zo praten we over een Sepia-type, als we een patient hebben, die in heel
zijn/haar wezen lijkt op de wezenskenmerken van een sepia, ofwel inktvis, en die de meeste
symptomen gemeen heeft met symptomen uit het geneesmiddelbeeld van Sepia.
Het eerste consult duurt ongeveer een uur. Tegenstanders van de homeopathie wijten de
successen van de homeopathie vaak aan het placebo-effect .Met name de lange duur van het
consult zou zo weldadig voor de patienten zijn, dat alle genezingen daardoor te verklaren
zouden zijn. Waarom er zoveel tijd nodig is voor het eerste consult weet u nu, en inderdaad ,
bij wat voor arts krijg je als patient nog een uur om te praten? Echter de genezing wijten wij
nog steeds aan vooral de bijdrage van het gegeven middel. Want bij baby`s en dieren werken
homeopathische middelen ook. 5-6 weken na het eerste consult vindt er meestal een tweede
consult plaats, de follow-up, die bijna nog belangrijker is als de eerste, want dan komt de
vraag aan bod, wat is er gebeurd sinds het eerste middel en hoe nu verder?
Iemand heeft goed op een middel gereageerd , en is in onze filosofie wezenlijk hersteld of
genezen, als de klachten verdwenen zijn, de energie hersteld is, en de patient zich weer `de
oude` voelt. Gezond ben je weer als je vrij bent ten aanzien van lichamelijk ongemak, vrij
bent om emotie`s en gedachten te laten komen en gaan en weer creatief in het leven kunt
staan, vrij om te handelen vanuit jezelf. In feite ben je dan weer een geheel geworden, echt
geheeld dus
Bij het weggaan van psychische problemen bijv. door adequate psychotherapie of
homeopathie volgens de genezingswetten van Hering kan er een verschuiving naar fysieke
klachten optreden
Homeopathische middelen zijn gemaakt van planten ,dieren of mineralen .
Eenvoorbeeld van een plantaardig middel is: Pulsatilla, dit is gemaakt van het plantje
Pulsatilla, ook wel voorjaarsanemoon of wildemanskruid genoemd.
-Een aantal kenmerken van een Pulsatilla-type kun je terugvinden in de uiterlijke kenmerken
en eigenschappen van het plantje zelf. Logisch ook als je uitgaat van de
gelijksoortigheidsregel natuurlijk, niet waar?
Het is een kwetsbaar plantje uit de ranonkelfamilie. Het plantje heeft zijn grootste kracht, zijn
bloei in het voorjaar. Het heeft niet veel water nodig, en groeit graag op een wat droge,
winderige grond. De bloem zelf hangt vaak wat licht gebogen naar beneden, en beweegt met
ieder briesje mee. Zij staan zelden solitair, maar zoeken in groepjes bescherming bij elkaar. --
-Als het plantje is uitgebloeid lijkt het op de kop van een wildeman.
-De invloed van pulsatilla is uitgetest op proefpersonen en de symptomen die dat opleverden
noemen we het geneesmiddelenbeeld van pulsatilla. Het geneesmiddelenbeeld kunnen we ook
visualiseren
De constitutie en de persoonlijkheid van personen die vooral en sterk op pulsatilla reageerden
noemen we een pulsatilla-type.
-En als het plantje zijn pulsatilla-mensen ook kwetsbaar van aard, drinken meestal weinig,
hebben veel klachten in het voorjaar, zijn gevoelig voor omgevingsinvloeden, ofwel
beinvloedbaar, en zoeken graag troost bij een ander. Zij zijn wisselvallig van karakter,
veranderlijk ,kindje lacht, kindje huilt . Vaak heel vriendelijk en meegaand. Ze zijn vaak
afhankelijk, kunnen moeilijk beslissingen nemen. Ze waaien vaak met alle winden mee.
Hebben sterke behoefte aan gezelschap van anderen voor aandacht, troost of ondersteuning.
Aanvankelijk zijn ze wat schuchter en verlegen, maar als ze wat gewend zijn, durven ze zich
meer te laten zien.

Niet alleen van planten zijn geneesmiddelen gemaakt. Ook van dieren, zoals bijen, slangen,
of ook spinnen Mensen die dierlijke middelen nodig hebben laten ook meer dierlijke
eigenschappen zien, zoals competitiegevoelens, agressie, jalouzie.
-Slangenbeten leiden vaak tot bloedingen, en ziektes, die met bloedingen van doen hebben,
kunnen dus volgens het gelijksoortigheidsprincipe genezen worden met een slangenmiddel.
-Ook van spinnen zijn geneesmiddelen gemaakt. Als je door n Tarentula-spin gebeten wordt ,
wordt je erg druk, en ga je heel wild bewegen. Het middel Tarentula past dus ook bij bezige,
hyperactieve mensen, die graag dansen, want op het ritme van ritmische muziek (in disco`s)
wordt de rusteloosheid minder. Men wordt dan rustiger. Vaak is er een gedrag van aandacht
trekken, omdat men het gevoel heeft onvoldoende bemind te zijn. Men is gehaast en
impulsief. Het is een middel wat nog al eens past bij ADHD-kinderen of –volwassenen. Maar
ook bij psychiatrisch patienten die gewelddadig zijn , of zichzelf pijn doen, kan het
homeopathisch middel Tarentula herstellend werken.
-Apis is gemaakt van bijengif. Allemaal hebben we via een bijensteek het bijengif wel eens
uitgetest. We ervaren en zien dan symptomen als : zwelling, jeuk, pijn, branderigheid,
warmte, en verlichting door kou.
Deze symptomen kan ook een angina-patient je vertellen , en zo zal het je nu wellicht niet
meer verbazen , op grond van het gelijksoortigheidsbeginsel, dat apis, het homeopathisch
gemaakte middel, door verdunning en schudden van het bijengif, angina kan genezen.
Naast planten en dieren zijn de mineralen een bron van geneesmiddelen. We vinden hier
zwavel, koolstof, zuurstof, ijzer, goud etc. De Russische chemicus Mendljeff heeft alle
elementen geordend in het zgn. Scheikundige Periodieke Systeem opgedeeld in 7 groepen. ,
volgens opklimmend atoomgetal. Het eerste element is waterstof, dat ook als eerste ontstond
na de oerknal. Uit het waterstofatoom evolueerden achtereenvolgens alle elementen van de 7
series. Collega Jan Scholten heeft ontdekt dat er bij ieder element een bepaalde
persoonlijkheid past, van een mens, die dat middel als genezend kan gebruiken. En verder
heeft hij ontdekt dat er in de opbouw van het PS een zelfde patroon zit als in de opbouw van
het menselijk leven en van de menselijke persoonlijkheidsontwikkeling. 7 groepen van
chemische elementen, analoog aan de 7 levensfasen van de mens. Zo past de koolstofserie bij
het begin van de persoonlijkheidsontwikkeling, als je nog kind bent, de siliciumserie heeft te
maken met de tijd dat je relaties legt en in een gezin meedraait, de ijzerserie met werken en
verantwoordelijkheid voor je daden dragen .IJzer betekent in het Latijn ferm, en wij zien
Ferrum-mensen ook als ferme mensen, mannen van staal, volhouders. IJzer heeft met bloed
natuurlijk vandoen, en vulling van het bloedvatstelsel. Mensen die ijzer als middel hebben
hebben vaak een rood hoofd bij inspanning.
Je ziet hier kwik, mercurius, een metaal, dat we kennen van zijn instabiliteit. De instabiliteit
voor temperaturen was aanleiding om kwik in thermometers te gebruiken. Bij testingen op
proefpersonen blijkt kwik ook een instabiliteit te veroorzaken op mentaal, emotioneel en
fysiek niveau en het mercurius(kwik)beeld laat dan ook symptomen zien als: rusteloosheid (
kwik in de broek zeiden we vroeger ook), stotteren, zweten, koorts en koude rillingen. De
rusteloosheid is aanleiding om mercurius wel eens te gebruiken bij adhd-patienten, tneminste
als andere kenmerken van de patient ook passen bij het mercuriusbeeld.
Ik pleit voor een aanvullende functie tussen de homeopathie en de RG , elkaars sterke
kanten respecterend
. Want ik zie RG en homeopathie als mogelijk elkaar complementerende
geneeswijzen.
De sterke kant van de homeopathie is het behandelen van vooral chronische ziektes, omdat
de versterking van de levenskracht essentieel hierbij is. Voorbeelden: exceem, cara,
migraine, hormonale stoornissen, psychische problemen, psycho-somatische ziektes, het
CVS, ME, de nasleep van vaccinaties en ziektes als Pfeiffer, etc,
de sterke kanten van de RG : traumatologie, intensive care, neurologische beelden, acute
ernstige infectie`s, m.n. door de antipathie, en de chirurgie.

Mij lijkt dat een hoop van de patiënten die bij u als huisarts komen ook een passende
homeopathische behandeling zouden kunnen gebruiken . Ik denk dan aan kinderen met
oorontstekingen, waarbij geadviseerd wordt geen antibiotica meer te geven; of recidiverende
fluor vaginalis, migraine-patienten, menses- en menopauzale klachten etc.
Ik zou het een uitdaging vinden , nu we toch gezamenlijk in een gebouw zitten of we ook
daadwerkelijk gestalte zouden kunnen geven aan een complementaire samenwerking. Dat kan
natuurlijk niet van de ene op de andere dag. Zo iets moet groeien, maar eerst moet er wel een
gezamenlijke intentie zijn. Ik stel me voor dat we op dit moment zouden kunnen kijken of die
intentie er is , ja of niet
Zo ja, dan zouden we kunnen praten hoe we een en ander verder gestalte zouden kunnen
geven. Ik biedt aan bij iedere patient die van uw kant verwezen wordt , een korte rapportage
naar u terug te sturen van mijn behandelingsadvies, en de rede, analyse, waarom ik een
bepaald middel heb gegeven.
Als er bij u behoefte is aan vooroverleg, ook prima
Na verloop van tijd zouden we een evaluatie kunnen doen, bijv. aan de hand van
casusbesprekingen
Dank voor uw aandacht

Source: http://www.janhoes.nl/uploads/docs/lezing-homeopathie-voor-huisartsen-Oss-tekst.pdf

Microsoft word - kupers declaration .doc

UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE WESTERN DISTRICT OF WISCONSIN DENNIS E. JONES ‘EL, MICHA’EL JOHNSON, DE’ONDRE CONQUEST, LUIS NIEVES, SCOTT SEAL, ALEX FIGUEROA, ROBERT SALLIE, CHAD GOETSCH, EDWARD PISCITELLO, QUINTON L’MINGGIO, LORENZO BALLI, DONALD BROWN, CHRISTOPHER SCARVER, BENJAMIN BIESE, LASHAWN LOGAN, JASON PAGLIARINI, and all others similarly situated,

uroboros.es

1. FIGURAS RETÓRICAS BASADAS EN EL SONIDO. Aliteración: Repetición de uno o varios sonidos con una intención expresiva. Ejemplos: "bajo el ala aleve del leve abanico" (Rubén Darío); "En el silencio sólo se escuchaba / un susurro de abejas que sonaba" (Garcilaso de la Vega); "A las aladas almas de las rosas / del almendro de nata te requiero" (Miguel Hern

Copyright ©2010-2018 Medical Science