Microsoft word - pl-28317

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER
Avodart 0,5 mg zachte capsules

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit
geneesmiddel.

-
Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker. Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen. Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
In deze bijsluiter:
1.
Wat is Avodart en waarvoor wordt het gebruikt Wat u moet weten voordat u Avodart inneemt WAT IS AVODART EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT
Avodart wordt gebruikt voor de behandeling van mannen met een aandoening die benigne prostaathyperplasie ofwel BPH wordt genoemd. Dit is een goedaardige vergroting van de prostaat, veroorzaakt door een overmatige productie van het hormoon “dihydrotestosteron”. Het werkzame bestanddeel is dutasteride. Dit behoort tot een groep van geneesmiddelen die 5-alfa- reductaseremmers worden genoemd. Als de prostaat groter wordt kan dit leiden tot plasproblemen, zoals moeite hebben met plassen en de noodzaak om vaak naar het toilet te moeten. Een groter wordende prostaat kan ook een langzamere en minder krachtige urinestraal veroorzaken. Indien dit onbehandeld blijft, bestaat het risico dat uw urinestraal volledig wordt geblokkeerd (acute urineretentie). Zo’n blokkade vereist onmiddellijke medische behandeling. In sommige situaties is er een operatie nodig om de prostaat te verwijderen of kleiner te maken. Avodart vermindert de productie van dihydrotestosteron. Dit zorgt ervoor dat de prostaat kleiner wordt en dat uw klachten minder worden. Hierdoor verkleint ook het risico van acute urineretentie en de noodzaak van een operatie. Avodart kan ook worden voorgeschreven samen met een ander geneesmiddel, dat tamsulosine als werkzaam bestanddeel bevat. Tamsulosine wordt voorgeschreven om de symptomen als gevolg van een vergrote prostaat te verminderen. WAT U MOET WETEN VOORDAT U AVODART INNEEMT

Neem Avodart niet in
-
als u allergisch (overgevoelig) bent voor dutasteride, andere 5-alfa-reductaseremmers,
soja, pinda
of voor één van de andere bestanddelen van Avodart
als u een ernstige leverziekte heeft

Vertel het uw arts wanneer u vermoedt dat één of meerdere van bovenstaande punten op u van
toepassing is.
Dit geneesmiddel is uitsluitend bestemd voor mannen en mag niet worden gebruikt door
vrouwen, kinderen en jongeren.
Wees extra voorzichtig met Avodart
-
In enkele klinische onderzoeken trad hartfalen vaker op bij patiënten die dutasteride gebruikten samen met een ander middel dat alfablokker wordt genoemd, zoals tamsulosine, dan bij patiënten die alleen dutasteride of alleen een alfablokker gebruikten. Hartfalen betekent dat het hart het bloed niet zo goed rondpompt als zou moeten. Zorg ervoor dat uw arts op de hoogte is van mogelijke problemen met uw lever. Als u
een leverziekte heeft (gehad) dan kan het nodig zijn dat u extra gecontroleerd moet worden
tijdens het gebruik van Avodart.
Vrouwen, kinderen en adolescenten moeten elk contact met lekkende capsules
vermijden, omdat het werkzame bestanddeel dutasteride door de huid wordt opgenomen.
Was onmiddellijk het contactgebied met water en zeep als er toch huidcontact
plaatsvindt.
Gebruik een condoom wanneer u seksuele gemeenschap heeft. Dutasteride is in het
sperma aangetroffen van mannen die Avodart gebruiken. Als uw partner zwanger is of
zwanger zou kunnen zijn, moet u voorkomen dat zij aan uw sperma blootgesteld wordt
omdat dutasteride de normale ontwikkeling van een mannelijke baby kan beïnvloeden. Het
is aangetoond dat dutasteride het aantal zaadcellen, het spermavolume en de
beweeglijkheid van de zaadcellen vermindert. Dit zou uw vruchtbaarheid kunnen
verminderen.
Avodart heeft invloed op de uitkomst van de PSA-test (Prostaat Specifiek Antigeentest).
Deze test wordt soms gebruikt om te onderzoeken of er sprake is van prostaatkanker. Uw
arts is op de hoogte van deze beïnvloeding en kan nog steeds deze test gebruiken voor
onderzoek naar prostaatkanker. Als u een PSA-test krijgt, moet u uw arts vertellen dat u
Avodart gebruikt. Mannen die Avodart gebruiken moeten hun PSA regelmatig laten
onderzoeken.

In een klinisch onderzoek onder mannen met een verhoogd risico op prostaatkanker,
hadden mannen die Avodart namen vaker een ernstige vorm van prostaatkanker dan
mannen die Avodart niet namen. Het effect van Avodart op deze ernstige vorm van
prostaatkanker is niet duidelijk.
Avodart kan borstvergroting en gevoeligheid veroorzaken. Als dit storend wordt, of als
u knobbels in de borst of tepeluitscheiding waarneemt, neem dan contact op met uw arts
over deze veranderingen omdat deze kunnen wijzen op een ernstige aandoening, zoals
borstkanker.

Neem contact op met uw arts of apotheker als u vragen heeft over het gebruik van Avodart.
Inname met andere geneesmiddelen
Vertel uw arts of apotheker wanneer u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden
heeft gebruikt.
Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.
Sommige geneesmiddelen kunnen reageren met Avodart en hierdoor kan de kans op het optreden
van bijwerkingen worden vergroot. Het betreft onder meer de geneesmiddelen:
-
verapamil of diltiazem (voor de behandeling van hoge bloeddruk)
ritonavir of indinavir (voor de behandeling van HIV-infectie)
itraconazol of ketaconazol (voor de behandeling van schimmelinfecties)
nefazodon (voor de behandeling van depressiviteit)
alfablokkers (voor de behandeling van een vergrote prostaat of van hoge bloeddruk)

Vertel het uw arts als u één van bovenstaande geneesmiddelen gebruikt. Het kan nodig zijn dat de
dosis Avodart moet worden verminderd.
Inname van Avodart met voedsel en drank
Avodart kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Zwangerschap en borstvoeding
Vrouwen en vooral vrouwen die zwanger of mogelijk zwanger zijn moeten elk contact met
lekkende capsules vermijden
. Dutasteride wordt door de huid opgenomen en kan de normale
ontwikkeling van een mannelijke baby beïnvloeden. Dit is met name een risico in de eerste
zestien weken van de zwangerschap.

Gebruik een condoom wanneer u seksuele gemeenschap heeft.
Dutasteride is in het zaad
aangetroffen van mannen die Avodart gebruiken. Als uw partner zwanger is of zwanger zou
kunnen zijn, moet u voorkomen dat zij aan uw sperma blootgesteld wordt.
Het is aangetoond dat dutasteride het aantal zaadcellen, het spermavolume en de beweeglijkheid
van de zaadcellen vermindert. Dit zou de mannelijke vruchtbaarheid kunnen verminderen.
Neem voor advies contact op met uw arts wanneer een zwangere vrouw in contact is geweest
met dutasteride.
Rijvaardigheid en het gebruik van machines
Het is onwaarschijnlijk dat Avodart invloed heeft op uw rijvaardigheid of het vermogen om
machines te bedienen.
Stoffen in dit middel waar u rekening mee moet houden
Avodart bevat lecithine afkomstig uit soja en kan soja-olie bevatten. Als u allergisch
(overgevoelig) bent voor pinda of soja, mag u dit middel niet gebruiken.
3.
HOE WORDT AVODART INGENOMEN

Volg bij inname van Avodart nauwgezet het advies van uw arts. Als u het niet regelmatig
gebruikt, kan dit invloed hebben op het controleren van uw PSA-spiegels. Raadpleeg bij twijfel
uw arts of apotheker.
Dosering
De gebruikelijke dosering is één capsule (0,5 mg) per dag
. Slik de capsules heel door met
water. U mag de capsules niet doorbijten of openmaken. Contact met de inhoud van de capsules
kan leiden tot irritatie van uw mond of keel.
Een behandeling met Avodart is langdurig. Sommige mannen merken al snel een verbetering van
hun symptomen, maar anderen moeten de behandeling tot wel zes maanden of langer voortzetten
voordat een effect merkbaar is. Gebruik Avodart zo lang als uw arts het voorgeschreven heeft.
Wat u moet doen als u meer van Avodart heeft ingenomen dan u zou mogen
Wanneer u teveel Avodart capsules heeft ingenomen, vraag dan uw arts of apotheker om advies.
Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Avodart in te nemen
Wanneer u een dosis bent vergeten in te nemen, neem dan geen dubbele dosis om een vergeten
dosis in te halen, maar neem de volgende dosis volgens het gebruikelijke tijdschema.
Als u stopt met het innemen van Avodart
Stop niet met innemen van Avodart zonder uw arts te raadplegen. Het kan tot wel zes maanden of
langer duren voordat u een effect bemerkt.
Neem contact op met uw arts of apotheker als u verdere vragen heeft over het gebruik van
Avodart.

4. MOGELIJKE

BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Avodart bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen
deze bijwerkingen krijgt.

Zeer zelden optredende allergische bijwerkingen
Bij deze allergische reacties kunnen de volgende symptomen optreden:
-
huiduitslag (met mogelijk jeuk)
galbulten (zien er uit als netelroos)
opzwellen van oogleden, gezicht, lippen, armen of benen

Neem onmiddellijk contact op met uw arts wanneer één van deze symptomen bij u optreedt en
stop met het gebruik van Avodart.
Vaak optredende bijwerkingen
Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 op de 10 mannen die Avodart gebruiken:
-
impotentie (niet in staat om een erectie te krijgen of te houden) verminderde zin in vrijen/seks (libidoverlies) borstvorming met vergroting en/of gevoeligheid rondom de borstklier (gynaecomastie) duizeligheid bij gebruik samen met tamsulosine
Soms optredende bijwerkingen
Deze bijwerkingen kunnen voorkomen bij 1 op de 100 mannen die Avodart gebruiken:
hartfalen (het hart wordt minder efficiënt in het rondpompen van het bloed door het lichaam. U kunt dan last krijgen van kortademigheid, extreme vermoeidheid en zwelling van enkels en benen). haarverlies (gewoonlijk van het lichaam) of haargroei
Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of in geval er bij u een bijwerking optreedt
die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5.
HOE BEWAART U AVODART

Buiten het bereik en zicht van kinderen houden.
Bewaren beneden 30°C in de oorspronkelijke verpakking.
Gebruik Avodart niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de omdoos en op de
blisterverpakking. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.
Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval.
Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen wanneer ze niet meer nodig zijn. Deze
maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.
6. AANVULLENDE
INFORMATIE

Wat bevat Avodart
Het werkzame bestanddeel is dutasteride.
Elke zachte capsule bevat 0,5 mg dutasteride.
De andere bestanddelen zijn
- capsule-inhoud: mono- en diglycerides van caprylzuur en van caprinezuur en - capsulewand: gelatine, glycerol, titaandioxide (E171), geel ijzeroxide (E172), triglyceriden
Hoe ziet Avodart er uit en wat is de inhoud van de verpakking
Avodart zachte capsules zijn langwerpige, ondoorzichtige, gele, zachte gelatine capsules,
gemarkeerd met GX CE2. Ze zijn in Nederland beschikbaar in verpakkingen van 30 en 90
capsules.

In het register ingeschreven onder RVG nummer 28317
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen:
GlaxoSmithKline BV
Huis ter Heideweg 62
3705 LZ Zeist
030 6938100
[email protected]
Fabrikant:
GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.
Ul. Grunwaldzka 189
60-322 Poznan
Polen
òf
Aspen Bad Oldesloe GmbH
Industriestrasse 32-36
23843 Bad Oldesloe
Duitsland
In de bijsluiter komt alleen het adres van de fabrikant van de betreffende batch.
Dit geneesmiddel is goedgekeurd in de Lidstaten van de EEA onder de volgende namen:
Avodart - Oostenrijk, België, Bulgarije, Cyprus, Tsjechische Republiek, Denemarken, Estland,
Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen,
Luxemburg, Malta, Noorwegen, Polen, Roemenië, Portugal, Slowaakse Republiek, Slovenië,
Zweden, Nederland, Verenigd Koninkrijk
Avidart - Spanje
Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in juni 2012

Source: http://www.hairlock.be/files/tinymce/bijsluiter_dutasteride.pdf

satel.eu

K-1 2E, K-2 2E, K-3 2E The magnetic contacts consist of two elements: magnetic sensor (reed switch) and magnet. The reed switch, which is situated near the magnet, makes the electric circuit. Each of the magnetic contact elements is placed in an identical watertight housing, the part with reed switch having electric lead-outs (Fig. 1,2,3). Inside the housing together with the reed switch

Microsoft word - gxy 84 galaxy aligns with mitsubishi of japan

ASX ANNOUNCEMENT / MEDIA RELEASE 15 February 2010 GALAXY ALIGNS WITH MITSUBISHI IN JAPAN Highlights  Galaxy signs Off-take Agreement with Mitsubishi Corporation of Japan  Mitsubishi Corporation is Japan's largest general trading company Emerging lithium producer Galaxy Resources Limited (ASX: GXY) has signed an Off-take Agreement with Mitsubishi Corporation for a sign

Copyright ©2010-2018 Medical Science