Galatea.hu

Biztonsági Adatlap
1. Készítmény neve:
Vanish szőnyegtisztító hab

Kereskedelmi név:

A készítmény felhasználása: Szőnyegtisztító hab (hajtógázzal)
Társaság/vállalat azonosítása:
Gyártó cég neve, címe:
Reckitt Benckiser (Poland)
05-100 Nowy Dwór Mazowiecki, Poland, ul. Okunin 1. Telefon: 00-48-22-765-9500, Fax: 00-48-22-765-9984 Forgalmazó cég neve, címe: Reckitt Benckiser Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 48-66. Tel.: 1 2508399, Fax 1 2508398
Sürgősségi telefon: Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ)
2. Összetétel:
Ismert összetevők jellege: : bután hajtógáz, nátrium-lauril-szulfát, nátrium-N-lauril-szarkozinát

A keverék a következő veszélyes összetevőket tartalmazza:
Összetevő
CAS-szám
EINECS-szám Osztályozás
% termékben
3. Veszélyesség szerinti besorolás:
Fokozottan tűzveszélyes
A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 12

Fokozottan tűzveszélyes

Szembe jutva:
Bőrrel érintkezve:
Belélegezve:
Lenyelés esetén:
Előírásszerű használata esetén nem valószínű a lenyelése. Szándékos koncentrálása és belégzése azonban ártalmas vagy végzetes is lehet. Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 1/9. oldal Biztonsági Adatlap
4.Elsõsegélynyújtás:

A beteget azonnal távolítsuk el a veszélyes expozíciót okozó környezetből.
Az elszennyeződött ruházatot és lábbelit azonnal le kell cserélni és újbóli használat előtt meg kell
tisztítani. Öntudatlan, vagy görcsös állapotban lévő beteggel folyadékot itatni vagy ilyen esetben
hányást kiváltani nem szabad! Amennyiben mérgezési tünetek jelentkeznek vagy mérgezés gyanúja
merül fel, azonnal hívjunk orvost és mutassuk meg a címkét vagy ezt a biztonsági adatlapot. Célszerű
felvenni a kapcsolatot az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálattal (telefon: 06-80-201-
199).
Szembe jutás esetén
:
Öblítsük a szemet bő folyóvízzel a szemgolyó állandó mozgatása közben. A szemhéjszéleket tartsuk széthúzva, távolítsuk el a kontaktlencsét (ha van) és folytassuk az öblítést legalább 10 percig. További panaszok, irritatív tünetek jelentkezése esetén haladéktalanul szemész szakorvoshoz kell fordulni. Bőrre jutást követően:
Az érintett bőrfelületet mossuk le alaposan bő vízzel. Belégzést követően:
Baleset esetén tisztítsuk meg, tegyük szabaddá a légutakat. Haladéktalanul vigyük friss levegőre. Véletlen lenyeléskor:
Tekintettel a termék aerosol formájára, valószínűtlen lenyelni. Szándékos koncentrálása és belégzése azonban ártalmas vagy végzetes is lehet. 5. Tűzveszélyesség:
Speciális veszélyek:
Rendkívül gyúlékony készítmény. Minden aeroszolos palackban túlnyomás uralkodik, mely extrém magas hő hatására és tűzben felrobbanhat. Robbanás után a gáztartalom felszabadul, amely rendkívül gyúlékony (bután).
Oltóanyagok
:
Elkerülendő oltóanyagok:
Veszélyes égéstermékek, hőbomlás: A gyártó adatot nem közölt
Különleges tűzoltási eljárás:
A tüzet, ha lehetőség van rá, védett helyről oltsuk. Tűz esetén ne lélegezzük be a füstöt. Tűzoltás közben gondoskodni kell arról, hogy az oltásból származó szennyvíz ne kerülhessen élővízbe, vízfolyásba, közcsatornába
Védőfelszerelés tűzoltók részére:
A környezettől függetlenített túlnyomásos sűrített levegős légzőkészülék, il etve az előírásoknak megfelelő teljes védőöltözet (tömören záródó, a vegyi anyagoknak ellenálló védőöltözet) és védőfelszerelés (sisak nyakvédővel, védőlábbeli, védőkesztyű) szükséges, amely megakadályozza a termék érintkezését bőrrel, a szembe jutást, valamint az égés során keletkező veszélyes gázok és a füst belégzését.
6. Óvintézkedések baleset esetén:
Személyekre vonatkozó óvintézkedések:

Lásd a 8. pont alatt. Megfelelő szellőztetésről gondoskodni kell. Megfelelő egyéni védőeszközök (védőkesztyű és védőszemüveg stb.) használata baleset bekövetkezésekor különösen fontos. Környezetvédelem:
A képződő hul adékot a hatályos környezetvédelmi előírások szerint kell kezelni. A készítmény és a belőle származó közcsatornába jutását meg kell akadályozni. Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 2/9. oldal Biztonsági Adatlap
Szabadba jutás esetén:
Sérült vagy szivárgó aeroszolokat azonnal biztonságos helyen kell vinni és ott tárolni, gyújtóforrástól távol, lehetőleg szabadban. Kis mennyiségben kiömlött készítmény károsíthatja a felületet, ezért azonnal fel kell törölni jól abszorbeáló ruhával és kommunális hul adékként kell kezelni. Közepes mennyiség kiömlésekor a szert fel kell itatni jól abszorbeáló homokkal, földdel, fűrészporral vagy egyéb semleges anyaggal és megfelelő hul adéktartályban kell elhelyezni. Nagy mennyiség kiömlésekor a szert fel kell itatni jól abszorbeáló homokkal, földdel, fűrészporral vagy egyéb semleges anyaggal, megfelelő hul adéktartályban kell elhelyezni és a 13. pontban leírtak szerint kell kezelni. Nem szabad a szennyvízcsatornába engedni. Élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Nagyobb mennyiségű aeroszol kijutását a gyártónak jelezni kell a biztonságos megsemmisítés érdekében
7. Kezelés és tárolás:
Kezelés
Általános kezelési feltételek :

Használata során tilos a dohányzás. Ne használja a tartályt szűk/zárt helyen, különösen ott, ahol gyújtóforrás jelenléte valószínűsíthető. Ne permetezzen nyílt lángba vagy egyéb izzó anyagra. Óvintézkedés tűz vagy
robbanás esetén:


Tárolás
Általános tárolási feltételek:

Túlnyomásos tartály: Naptól védett, 50°C alatti és fagypont feletti hőmérsékleten tárolandó. A kiürült tartályt felnyitni, tűzre dobni vagy újratölteni tilos. Gyújtóforrástól távol kell tartani.
Különleges tárolási feltételek:

A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50°C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos. Tűzforrástól távol kell tartani – Használata közben tilos a dohányzás. Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. A gyúlékony anyagot tartalmazó aeroszolok által kiváltott tüzek súlyosak és nagyon gyorsan terjednek. Ezért az aeroszolt tartalmazó raktárakat legalább félórás tűzálló szerkezettel kell felszerelni és a helyiséget szellőztetni kell, különösen akkor, ha alsó szinten vannak. Tárolásra a nyitott raktárak a legmegfelelőbbek. Kerülje az aeroszolok pinceszinten történő tárolását. Gyermekek kezébe nem kerülhet, élelmiszerektől távol tartandó. 8. Az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételei
Műszaki intézkedések:
Munkavégzéskor hatékony általános szellőztetés biztosítandó. A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek, sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos ) Tilos nyílt lángra vagy bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. A készülék Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 3/9. oldal Biztonsági Adatlap

Munkahelyi levegőben megengedett
expozíciós határérték:

A készítmény a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint nem szabályozottak. Az ismert összetevők közül a munkahelyi levegőben megengedett határkoncentrációk butánra és etanolra :
Személyi védőfelszerelések
Általános védelem és
higiénés feltételek
:
A gyártó szerint a használati utasítás és a figyelmeztetések
betartása esetén a használat védőfelszerelés viselését nem igényli.
Csak jól szellőző helyen használja. Tartsa be a munkahelyi
levegőben
szembejutást. Munkavégzés közben gőzét, permetét közvetlenül ne lélegezze be.
Légzésvédelem:

Az általános munkahelyi feltételek betartása mellett nem szükséges. Szemvédelem:
Az általános munkahelyi feltételek betartása mellett nem szükséges. Kézvédelem:
Az általános munkahelyi feltételek betartása mellett nem szükséges. Testvédelem:
Az általános munkahelyi feltételek betartása mellett nem szükséges.
További információ:

A fenti előírások átlagosnak tekinthető körülmények közötti, szakszerű munkavégzésre, il etve rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni. A fenti adatok a környezetbe került vagy a csomagolásból vagy a folyadék nagy mennyiségével való érintkezésére vonatkoznak. 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok
Megjelenése :
Fehér folyadék túlnyomásos aeroszol palackban pH érték, hígítatlan:
Forráspont (ºC):
Olvadás pont (ºC):
Lobbanáspont (ºC):
Gyúlékonyság (EEC A10/A13):
Gyulladási hőmérséklet (ºC):
Öngyulladás (EEC A16):
Oxidálóképesség:
Robbanásveszélyes tulajdonságok:
Robbanási határérték (Vol.%):
Gőznyomás:
Sűrűség (g/ml , 20°C ):
Oldékonyság vízben:
Megoszlási hányados, n-oktanol/víz:
Viszkozitás:
Oldószer elválasztási teszt:
Oldószer tartalom (ml%):
Hőbomlás (ºC):
Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 4/9. oldal Biztonsági Adatlap
Gőzsűrűség (levegő=1):
Párolgási szám:
Belső nyomás (25°C):
10. Stabilitás és reakciókészség:
Stabilitás:

nyomásviszonyok között kezelve, rendeltetésszerűen felhasználva és előírásszerűen, zárt tartályban tárolva stabil termék. Elkerülendő körülmények:
Túlnyomásos tartály. Naptól védett, 50°C alatti és fagypont feletti hőmérsékleten használandó. Magas hőmérséklet lehetséges gépjárműben és sütők/tűzhelyek közelében. Ne tegye forró felületre és nyílt láng közelébe. A kiürült tartályt felnyitni, tűzre dobni vagy újratölteni tilos. Ne permetezzen nyílt lángba vagy egyéb izzó anyagra, elektromos tűzre. Elkerülendő anyagok:
Ne keverje más háztartási vegyi anyaggal. Elkerülendő reakciók:
A gyártó nem jelez ilyen körülményt Veszélyes bomlástermékek:

11. Toxikológiai adat
Toxikológiai tesztek
Akut toxicitás
orális, patkányon LD50 (mg/kg): adat nem áll rendelkezésre
Inhalációs, patkányon LC50 (mg/l/4h): Krónikus toxicitás (orális, patkányon) LD50:

Egyéb hatások
Lenyelés esetén:

Szembe jutva:
Bőrre kerülve:
Belélegezve:
Szándékos koncentrálása és belégzése azonban ártalmas vagy végzetes is lehet. Különleges hatások
Karcinogén hatás:

Mutagén hatás:
Reproduktív toxicitás:
12. Ökotoxicitás:
A készítményben lévő bután (5-10%) gyorsan párolgó gáz, amely elegyedik a levegővel. A palackból
kiengedve gyorsan szétoszlik. Fotokémiai reakciók során lassan bomlik a levegőben. ENSZ vizsgálatok
alapján a légköri ózonképződésben kevéssé vesz részt.
Ökotoxicitás. víztoxicitás:
Elimináció:
COD-érték, mg/g:
BOD5-érték, mg/g:
AOX- érték:
Szignifikáns komponens:
Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 5/9. oldal Biztonsági Adatlap
A készítményt, fel nem használt maradékait, göngyölegeit élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. A termék környezetre veszélyes hatása nem ismert. 13. Hulladékkezelés, ártalmatlanítás:
Maradékok
Javaslat az ártalmatlanításra:

A készítmény maradékai a veszélyes hul adék jegyzékben azonosító kulcsszámmal nem jelölt hulladéknak tekinthetők. Biztonságos kezelés:
Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. A keletkezett hul adékot élővízbe, talajba és közcsatornába juttatni nem szabad. Szennyezett csomagolóanyag
Javaslat az ártalmatlanításra:

A gyártó ajánlása szerint a háztartásokban felhasznált kiürült tartályokat kommunális hul adékként kell kezelni. A kiürült tartályt felnyitni, tűzre dobni vagy újratölteni tilos. Naptól védett, 50°C alatti hőmérsékleten gyűjtendő.
Biztonságos kezelés
:
Lásd a 7 és 15 pont alatt. Kezelésükre a 98/2001 (VI.15.) Korm. rendeletben és a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendeletekben foglaltak az irányadók. Iparszerű felhasználás esetén a veszélyes hul adékkal szennyezett csomagolóanyag kezelése és ártalmatlanítása mennyiségétől és a körülményektől függően a termékre vonatkozó előírásoknak megfelelően történhet.
14. Szállításra vonatkozó előírások (a veszélyes áruk nemzetközi szállítását
szabályozó egyezmények szerinti osztály, sorszám, betű szerinti besorolás és
megnevezés, amennyiben alkalmazható):

A készítmény a veszélyes áruk nemzetközi szállítását szabályozó egyezmények szerint – a gyártó szerint –
jelölésköteles : UN szám 1950, meghatározása aeroszol.

Közúti és vasúti szállítás (ADR/RID):

Az árú helyes szállítási megnevezése: aeroszol Tengeri szállítás (IMDG-kód):
Az árú helyes szállítási megnevezése: aeroszol
Légi szállítás (ICAO/IATA):

Az árú helyes szállítási megnevezése: aeroszol, gyúlékony 15. Szabályozási információk:
A biztonsági adatlap a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény , il etve annak végrehajtásáról szóló 33/2004.(IV.26.) ESTCSM és 61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendeletekkel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM számú rendelet 11. számú melléklet 2. pontja szerint készült. A készítmény a 67/548/EK Irányelvben és az egyéb vonatkozó (199/45/EC, 75/324/EEC, 99/45/EC) irányelvekben foglaltaknak megfelelően – a rendelkezésre álló adatok alapján – jelölésköteles, a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos eljárások, il etve tevékenységek részletes Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 6/9. oldal Biztonsági Adatlap
szabályairól, a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény II. Fejezet 3.§ a) - c) pontjaiban
meghatározott osztályba sorolható, veszélyesség szerint osztályozható.

Veszélyesség szerinti besorolás:


Veszélyességi szimbólum:


A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:
R 12

Fokozottan tűzveszélyes

A veszélyes anyagok veszélyeire/kockázataira utaló S mondatok:
S 2

Gyermekek kezébe nem kerülhet
Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást
Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni
Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni
Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a
címkét az orvosnak meg kell mutatni


Figyelmeztetés:
A készülékben túlnyomás uralkodik. Felnyitni, ütögetni, felszúrni, 50 °C feletti hőmérsékletnek, napfénynek,
sugárzó hő hatásának kitenni, vagy tűzbe dobni még üres állapotban is tilos ) Tilos nyílt lángra vagy
bármilyen izzó anyagra permetezni. Tűzforrástól távol tartandó és használata közben tilos a dohányzás. A
készülék utántöltése tilos.
A termékkel végzett tevékenységgel kapcsolatban a következő jogszabályi előírások, szabványok,
közlemények vagy tájékoztatók különösen fontosak:

Veszélyesség: A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú törvény és az ennek végrehajtásáról
rendelkező 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet. 33/2004.(IV.26.) ESZCSM rendelet;
61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelet. Munkavédelem: Az 1993. évi XCIII. Törvény. Munkahelyek kémiai
biztonsága, munkahelyi levegőben megengedhető határértékek:
A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SZCSM
együttes rendelete. Az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos
egyes tevékenységek korlátozásáról:
A 41/2000. (XII. 20.) EüM-KöM együttes rendelete. Foglalkozási
eredetű rákkeltő anyagok:
A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet. Tűzvédelem: 2/2002.(I.23.) BM. rendelet
Hulladék: A 2000.évi XLIII.törvény. 98/2001 (VI.15.) Korm. Rendelet, a 16/2001.(VII.18.)KÖM rendelet.
Egyes veszélyes anyagok csomagolása: 8/1998. (II.4.) IKIM rendelet. Egyes felületaktív anyagok
biológiai bonthatósága:
A 6/2001.(II.28.) KöM rendelet. 5/2004.(IV.23.) KvVM. Rendelet.
16. Egyéb:

Ez a biztonsági adatlap a gyártó biztonsági adatlapja alapján készült és meggyőződésünk szerint - a gyártó
adatainak megfelelő mértékig - megfelel a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. számú Eü.M törvény,
illetve
61/2004.(VII.12.)ESZCSM rendelettel módosított 44/2000. (XII. 27.) EüM. számú rendelet előírásainak. Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 7/9. oldal Biztonsági Adatlap
A biztonsági adatlapban foglalt információk, adatok és ajánlások - melyeket a kiadás időpontjában
pontosnak, helytállónak és szakszerűnek tartunk - hozzáértő szakemberek jóhiszemű munkájából
származnak, de ezek mindössze a termék kezeléséhez adott útmutatóként szolgálhatnak. A biztonsági
adatlapnak nem célja a teljesség, a termék felhasználása és kezelése során bizonyos körülmények között
további, itt nem említett megfontolások is szükségessé válhatnak. Mindezekre tekintettel a biztonsági adatlap
készítője, il etve az adatlapot kiállító cég semmilyen közvetlen vagy közvetett felelősséget vagy garanciát
nem vállal a termék minőségéért és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a biztonsági adatlapban
foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és
helytállónak bizonyul. A biztonsági adatlap készítője, il etve az adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre
az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, il etve ezekhez hasonló vagy ezekhez
kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk
felhasználásával. A biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának eldöntése, valamint a
termék felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A veszélyes összetevőkre vonatkozó R mondatok:
R 12
A Biztonsági Adatlap I. variáció 2005. 07. 21-én kiál ított D0003611 (Document Code) azonosítási számú Hurra Alf – Woolite Tap Moq Product Safety Data Sheet alapján készült. I. variáció készítési ideje: 2007. 01. 16. Budapest, 2007. 01. 16. Reckitt Benckiser Kft. 1036 Budapest, Lajos utca 48-66 Tel.: 1-2508399 Fax: 1-25083982 8/9. oldal

Source: http://www.galatea.hu/adatlapok/Benckiser/REACH/Vanish_Carpet_szonyegtiszt_hab.pdf

Untitled

Management of Oral Complications from Radiation and Chemotherapy The oral examination reveals: very dry, erythematous oral mucosal tissues with areas of erosion extending through the epitheial layers. Especially affected is the tongue, which is also fissured and atrophic with loss olf papillae covered with a thin white coating. The gingivae and periodontium are quite healthy except for

insulin-pumpers.org.uk

Melissa P Ford looks at obesity in relation to diabetes The current opinion in medicine is that diet is definitely not entirely about willpower. It's controlled mostlyby the brain, which gets signals and sends signals to other organs and systems implicated in metabolism. We came to think of dieting as a matter of willpower because for the past 500 years or so of Westernmedicine we didn't know ju

Copyright ©2010-2018 Medical Science