Microsoft word - finale rat and mouse wax blocks.doc

FINALE®
RAT AND MOUSE WAX BLOCKS / ROT EN MUIS WASBLOKKE
Namibian Reg. No. N-AR 0424 Namibiese Reg. Nr. N-AR 0424
Botswana Reg. No. W130374 of Act. No. 18 of 1999 Botswana Reg. Nr. W130374 Wet Nr. 18 van 1999


AN ACTIVE RODENTICIDE 'N AKTIEWE KNAAGDIERDODENDE
ANTICOAGULANT BAIT IN BLOCK FORM

ACTIVE INGREDIENT / AKTIEWE BESTANDDEEL:

*Difethialone (anticoagulant)

Contains a bitter ingredient. / Bevat 'n bitter bestanddeel.
NET CONTENTS: / NETTO INHOUD: 500 g, 10 kg
REGISTRATION HOLDER / REGISTRASIEHOUER:

Bayer (Pty.) Ltd. / (Edms.) Bpk.
Reg. No. / Nr. 1968/011192/07
P.O. Box / Posbus 143
ISANDO 1600
SOUTH AFRICA / SUID-AFRIKA
TEL: (011) 921 5911
Batch no: / Lotnommer:
Date of manufacture: / Datum vervaardig:
FINALE® is a registered trademark of Bayer / is ‘n geregistreerde handelsmerk van Bayer.
* A Lipha Product.
WARNINGS:
Handle with care.

Keep out of reach of children, uninformed persons and animals.
Store bait in its pack away from food and feedstuffs.
Poisonous if swallowed and upon prolonged contact with the skin.
Toxic to fish and wildlife.
Do not place the bait at random in treated area but use exclusively as given under directions for use.
In case of poisoning call a physician and show him/her this label.
PRECAUTIONS:

Avoid contamination of any edible commodity, food utensils and drinking water.
Set bait where it will be inaccessible to children and domestic animals.
Avoid contact with skin. Wear rubber gloves and wash hands after handling.
Do not eat, drink or smoke whilst handling the bait.
Destroy empty container and do not use for any other purpose.
Bury or burn dead rodents and any bait not consumed at end of treatment.
SYMPTOMS OF POISONING

Bleeding from the gums and nose, bleeding under the skin, pallor, haemorrhage into and around elbow and
knee joints. Blood in urine and faeces.
FIRST AID TREATMENT

Remove patient from source of poisoning and keep him quiet and reassured. Take patient IMMEDIATELY
to the nearest physician. Never give anything by mouth to an unconscious person.
NOTE TO PHYSICIAN

Administer 5 mg/kg Vit. K1 intravenously on the first day, followed by another administration of the same
dose if the Quick time does not normalise a few hours after the first injection. Follow up with 5 mg/kg/day
orally on the second and following days. The duration of the treatment is generally between 10 and 15
days.
In severe cases give small transfusions of fresh blood.
DIRECTIONS FOR USE: USE ONLY AS DIRECTED.
Finale® Rat and Wax Blocks can kill rats and mice after a single feed.
Death of rodents will occur in 4 - 12 days.
Effective against warfarin resistant rats and mice.
For use on the farm and industrial premises (outside buildings, warehouses and stores).
Before laying bait inspect infested area thoroughly to determine rat or mouse entry, nesting and feeding
sites and water sources.
Norway- and Roof Rats
Place Finale® Rat and Wax Blocks in a covered bait station to prevent access to children and domestic
animals.
1.
Place 3 - 4 Finale® Rat and Wax Blocks per bait station every 5 - 10 m (or 50 m2) along walls or
ratruns, in rat burrows and in sheltered areas where rats are known to live or feed.
Bait points should be inspected and replenished every 7 days until feeding ceases. Place 1 block per bait station every 5 - 10 m (or 50 m2) to maintain control.
Mice
Place 1 Finale® Rat and Wax Block per bait station every 2 - 4 m (or 10 m2) along walls or runways, in
nests and in sheltered areas where mice are known to live or feed.
The single feeding action of Finale® Rat and Wax Blocks is particularly effective against mice with their
small appetites and sporadic feeding behaviour. If necessary, replenish every 7 - 14 days until feeding
ceases. To prevent re-infestation, maintain a few permanent baiting points.
S.A. Poison Centre: (021) 931 6129 / 0800 333 444.
FINALE® is a registered trademark of Bayer (Pty) Ltd
Bayer (Pty) Ltd. All unauthorized reproduction of this label is forbidden.
www.bayeres.co.za
WAARSKUWINGS:
Hanteer versigtig.

Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
Bewaar lokaas in verpakking weg van voedsel en voer.
Giftig indien ingesluk of tydens langdurige velkontak.
Giftig vir visse en natuurlewe.
Moenie lokaas oral uitplaas nie, gebruik slegs soos aangedui.
In die geval van vergiftiging ontbied ‘n geneesheer en toon hierdie etiket aan hom/haar.
VOORSORGMAATREËLS:
Vermy besoedeling van enige voedsel, voer, eetgerei en drinkwater.
Plaas lokaas buite bereik van kinders en troeteldiere.
Voorkom aanraking met vel. Dra rubberhandskoene en was na hantering.
Moet nie eet, drink of rook terwyl lokaas hanteer word nie.
Vernietig leë houer en moet vir geen ander doel gebruik nie.
Begrawe of verbrand alle dooie knaagdiere en lokaas wat oorgebly het na beëindiging van die
behandeling.
SIMPTOME VAN VERGIFTIGING

Bloeding van die tandvleis en neus, onderhuidse bloeding, bleekheid, bloeding in en rondom die knie- en
elmbooggewrigte. Bloed in urine en ontlasting.
EERSTEHULP BEHANDELING

Verwyder pasiënt van die bron van vergiftiging en hou hom kalm en gerusgestel. Neem pasiënt
ONMIDDELLIK na die naaste geneesheer. Moet nooit enigiets per mond aan 'n bewustelose persoon gee
nie.
NOTA AAN GENEESHEER

Dien 5 mg/kg Vit. K1 intraveneus toe op die eerste dag, gevolg deur 'n addisionele toediening van dieselfde
dosis indien die protrombiene tyd nie normaliseer binne 'n paar uur na die eerste inspuiting nie. Volg op
met 5 mg/kg/dag mondelings op die tweede en daaropvolgende dae. Die duur van die behandeling is
gewoonlik tussen 10 en 15 dae.
In ernstige gevalle klein oortappings vars bloed.
GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI.
Finale® Rot en Muis Wasblokke kan rotte en muise na 'n enkelvoeding dood. Knaagdiere sal binne 4 - 12
dae vrek.
Doeltreffend teen warfarinbestande rotte en muise.
Vir gebruik op plase en industriële persele (buitegeboue, opbergingspersele en store).
Voor lokaas uitgeplaas word, inspekteer besmette area deeglik en bepaal rot- en muisingange, neste en
voedingsgebiede asook waterbronne.
Noorweegse- en Dakrotte
Plaas Finale® Rot en Muis Wasblokke in 'n bedekte lokaashouer ten einde toegang vir kinders en
troeteldiere onmoontlik te maak.
1.
Plaas 3 - 4 Finale® Rot en Muis Wasblokke per aashouer elke 5 - 10 m (of 50 m2) al langs mure
of rotpaadjies, in rotgate en beskutte areas waar dit bekend is dat rotte bly of eet.
Aashouers moet elke 7 dae ondersoek en aas aangevul word totdat dit nie meer geëet word nie. Plaas 1 blok per aashouer elke 5 - 10 m (of 50 m2) vir onderhouding van beheer.
Muise
Plaas 1 Finale® Rot en Muis Wasblok per aashouer elke 2 - 4 m (of 10 m2) al langs mure of muispaadjies,
in neste en beskutte areas waar dit bekend is dat muise bly of eet.
Die enkelvoedingsinname van Finale® Rot en Muis Wasblokke is veral effektief teen muise met hulle klein
eetlus en sporadiese voedingsgewoontes.
Indien nodig, plaas nog lokaas elke 7 - 14 dae uit totdat voeding ophou. Om herinfestasie te voorkom kan
'n paar permanente lokaaspunte in stand gehou word.
S.A. Gifsentrum: (021) 931 6129 / 0800 333 444.
FINALE® is’n geregistreerde handelsmerk van Bayer (Pty) Ltd
Bayer (Edms.) Bpk. Alle ongemagtigde kopiëring van die etiket is verbode.
www.bayeres.co.za

Source: http://www.ficam.co.za/docs/Finale%20Rat%20and%20Mouse%20Wax%20Blocks.pdf

81 matn.qxp

N E W P R O D U C T S L.A. bans plastic bags Los Angeles became the largest city in thenation to approve a ban on plastic bags atsupermarkets. On Wednesday, the Los Angeles CityCouncil voted 13-1 to phase out single-useplastic bags over the next 12 months at anestimated 7,500 stores, according toreports. After a year, retailers can charge 10cents for paper bags. The city's programwou

2009-10-14 rhb roll-out allegra english

Press Release Chur/Altenrhein, 14/10/2009 "ALLEGRA": The first new RhB multiple unit train rolls out of the factory – A huge leap forwards for RhB customers October 14 2009 will go down as a milestone date in the history of Rhätische Bahn (RhB), as this was the day when the first of 15 new "ALLEGRA" series dual-voltage multiple unit trains left the Stadl

Copyright ©2010-2018 Medical Science