09_oldal.qxd (page 1)

2 0 0 5 . N O V E M B E R 1 1 – 1 7 . • I I . É V F O L Y A M , 4 5 . S Z Á M • S Z É K E L Y F Ö L D Ö N M E G J E L E N Õ P O L G Á R I H E T I L A P • P O L G Á R I É L E T / / Felemelõ a példátlan összefogás
Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi szervezetének és a Székelyudvarhelyért Alapítvány beszámolója az árvízsegélyekrõl A Polgári Élet a Székelyudvarhely Polgármesteri Hi- nyok közvetítõi kiket támogattak a példátlan jótékony- iszter és Vasile Blaga belügyminiszter közbenjárásá- vonzatáról idõben fogjuk tájékoztatni olvasóinkat.
vatala, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet, a sági gyûjtésbõl. A legfrissebb adományok, vagy a még val folyosított 9,3 milliárdos kormánysegélyt. A Sport- Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala közlése Romániai Máltai Segélyszolgálat székelyudvarhelyi nem befejezett építkezések, vagy csak a jövõben kivi- csarnokra fordított támogatásokról való elszámolást szerint, a következõkben felsorolt adományok kiegé- szervezetének és a Székelyudvarhelyért Alapítvány telezhetõ tervek adományairól az elkövetkezõ lapszá- az ott folyó építkezéseket követõen az Alapítvány la- szültek az árvíz utáni napok gyorssegélyeivel (kenyér, felkérésére beszámolót közöl az augusztusi, mainkban számolunk be. A Székelyudvarhelyért Ala- punk hasábjain megjelenteti. Budapest–Kõbánya Ön- ásványvíz, meleg ételek, erõgépek felajánlása, szívat- udvarhelyszéki árvíz károsultjainak megsegítésére pítvány szerkesztõségünkkel közölte, hogy az alapít- kormányzati testülete 10 millió forintot adományo- tyúzás, fertõtlenítési munkálatok, nagytakarítások, érkezett adományokról, illetve azok rendeletetés sze- ványhoz beérkezett és még fel nem használt adomá- zott, szociális lakás építésére, ezt az összeget kiegé- stb.), ezeket pedig azonnali hatállyal a károsultak rû felhasználásáról. Az összeállítás az említett szerve- nyokból, az elkövetkezõ hetekben néhány falu szítve más forrásokból, négy szociális lakrész épül rendelkezésére és szolgálatába állított. zetek adatai alapján készült. Az elkövetkezõ három ol- árvízkárosult családjain kíván segíteni, illetve a Sport- majd Székelyudvahelyen, amelynek látványterveit Valamennyi adományozó és segítõ jóságát
dalon felsorolunk minden beérkezõ adományt, és nyíl- csarnok felújítását támogatja, mintegy kiegészítendõ már a következõ számainkban közölni fogjuk, késõbb akár nevük felsorolása nélkül ezúttal is kö-
ván azt is, hogy a fenti szervezetek mint az adomá- a Traian Bãsescu államelnök, Markó Béla állammin- az építkezés megvalósulásával, annak pontos költség- szönjük!
A Polgármesteri Hivatalhoz beérkezett adományok
MENNYISÉG
MENNYISÉG
ADOMÁNYOZÓ
MEGNEVEZÉS
db./ zsák/ karton
ADOMÁNYOZÓ
MEGNEVEZÉS
db./ zsák/ karton
S Z O L N O K É R T E G Y E S Ü L E T , S Z O L N O K
B. M. ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FÕIGAZGATÓSÁG, BUDAPEST
B . M . D . K . F . E G É Z S É G Ü G Y I M I N I S Z T É R I U M
Mentõautó
R O M Á N K O R M Á N Y
babfõzelék lecsókolbásszal, 400 g.
M E G Y E I T A N Á C S
Fertõtlenítõ
Gyógyszerek
Takarmány
M A G Y A R M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T , B U D A P E S T
Tisztitószer
Tisztítószer
Ruhanemû
Szerszám
Fertõtlenítõ
Háztartási gépek PANASONIC TV
Tisztítószer
Tisztitószer
M Á L T A I L O V A G R E N D , S Z E K S Z Á R D
Tisztitószer
M A G Y A R Ö K U M E N I K U S S E G E L Y S Z E R V E Z E T , B U D A P E S T
M Á L T A I S Z E R E T E T S Z O L G Á L A T , R O M Á N I A
V Ö R Ö S K E R E S Z T , H A R G I T A M E G Y E I K I R E N D E L T S É G
Tisztítószer
B O R S O D C H E M R T . , K A Z I N C B A R C I K A

Source: http://www.erdely.ma/download/documents/9old.pdf

nio.org

Proceedings of 12th ISMAS Symposium cum RSP-7 Workshop on Mass Spectrometry LC-MS/MS Studies on Identification and Characterization of Hydrolytic Products of Atorvastatin Ravi P. Shah, Vijay Kumar and Saranjit Singh * Department of Pharmaceutical Analysis National Institute of Pharmaceutical Education and Research (NIPER) Sector 67, S.A.S. Nagar 160062, Punjab

Amy's content directory

Prosolution Pills Review - The Things You Might Look Forward To This Prosolution Pills review will give you detailed information concerning an all natural nutritional supplement andan exercise program that can easily allow you to perform far better in the romance department. We long to relish sex and make sure our companions do as well. If you are feeling a little bit insufficientconcerning

Copyright ©2010-2018 Medical Science