Teks ucapan kppa - majlis perasmian kursus dpa bil. 1/2013

YBHG. TAN SRI MOHAMAD ZABIDI ZAINAL
KETUA PENGARAH PERKHIDMATAN AWAM
MALAYSIA
MAJLIS PERASMIAN KURSUS DIPLOMA
PENGURUSAN AWAM (DPA) BIL.1/2013 (SIRI 44)
4 JUN 2013 (SELASA), 2.30 PETANG
DEWAN SERBAGUNA, INTAN BUKIT KIARA
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera dan Salam “1Malaysia: Rakyat
Didahulukan, Pencapaian Diutamakan”.
Saudari pengacara majlis,
YBhg. Dato' Dr. Sharifah Zarah Syed Ahmad
Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
(Pembangunan)
YBhg. Dato' Dr. Ismail Alias
Timbalan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam
(Operasi)
YBhg. Dato’ Dr. Halim Man
Pengarah INTAN
Pengarah-pengarah dan pegawai-pegawai kanan
JPA dan INTAN
Tuan-Tuan dan Puan-Puan peserta Kursus Diploma
Pengurusan Awam (DPA) Bil. 1/2013 (Siri 44).
Alhamdulillah segala puji dan syukur dipanjatkan
ke hadrat Allah S.W.T. kerana dengan limpah
kurnia dan inayah-Nya jua maka dapat kita
bersama-sama pada petang ini di dalam Majlis
Perasmian Kursus Diploma Pengurusan Awam
(DPA) Bil. 1/2013 (Siri 44).
2. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk
merakamkan ucapan tahniah kepada Jabatan
Perkhidmatan Awam, INTAN dan peserta Kursus
DPA yang menjayakan majlis ini dengan kerjasama
yang tinggi, semangat berpasukan dan komitmen
padu yang diberikan oleh semua pihak yang
terlibat.
3. Pertemuan
merupakan
kesempatan untuk saya menyampaikan amanat
kepada anda semua, peserta-peserta Kursus DPA
meneruskan
kecekapan
penyampaian perkhidmatan awam, baik pada masa
kini mahupun juga pada masa hadapan.
Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya kasihi
sekalian,
4. Seperti semua sedia maklum, Kursus DPA ini
bertujuan untuk membangunkan pemimpin sektor
awam pada masa hadapan. Selaras dengan
aspirasi "building tomorrow's leaders, today",
kursus ini dilengkapi dengan pelbagai modul di
dalam dan luar kampus bertujuan untuk melahirkan
pegawai Perkhidmatan Tadbir dan Diplomatik
(PTD) yang berwibawa dan mampu menjana
prestasi dan produktiviti yang tinggi melalui
amalan budaya kerja cemerlang.
5. Kursus
bermatlamat
membentuk pegawai PTD yang sentiasa peka
kepada kehendak stakeholders dan pelanggan. Di
samping itu, seorang PTD yang unggul seharusnya
memiliki kukuh nilai-nilai kemanusiaan, berhemah
berbudaya
berdisiplin
mengamalkan
kerjasama
berpasukan
berkesan.
6. Tanggal 26 Mei 2013 yang lalu, telah terlakar
dalam sejarah perkhidmatan awam khususnya
PTD, apabila Kursus Kadet PTD Tahun 2013 telah
diwujudkan kembali setelah hampir 21 tahun tidak
dilaksanakan. Anda semualah, tidak mengira sama
ada peserta DPA atau Kadet PTD, yang akan
mempastikan agar perkhidmatan PTD terus kekal
relevan dalam menerajui agenda transformasi
7. Dalam masa enam bulan yang akan datang ini
kekuatan fizikal, minda dan emosi Saudara dan
Saudari akan teruji. Seorang PTD perlu mempunyai
keazaman yang teguh, semangat yang kental,
sentiasa positif, mampu mendepani segala
perubahan, berfikiran kreatif dan inovatif serta
berintegriti dan beretika. Justeru, Kursus DPA ini
merupakan medan kepada anda semua untuk
mengasah bakat dan meningkatkan kompetensi
sebagai seorang pegawai PTD yang hebat dan
berkebolehan tinggi.
8. Nasihat saya ialah anda semua perlu
menumpukan sepenuh perhatian dan komitmen
semasa mengikuti Kursus DPA ini. Saya berharap
sasaran Saudara dan Saudari bukanlah hanya
sekadar untuk lulus Kursus DPA ini tetapi berjaya
dengan mencapai tahap kecemerlangan.
Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya kasihi
sekalian,
9. Arus globalisasi pada masa kini semakin
mencabar sehingga kita tidak dapat meramal
dengan tepat apa yang akan berlaku di masa
hadapan. Bagi mendepani cabaran tersebut,
penjawat awam perlu melengkapkan diri dengan
pelbagai disiplin ilmu pengetahuan dan kemahiran
yang relevan merangkumi kedua-dua korpus ilmu
iaitu explicit dan tacit. Explicit knowledge adalah
pengetahuan yang boleh dipelajari secara formal
manakala tacit knowledge diperolehi melalui
pengalaman dan kemahiran. Penguasaan kedua-
dua jurus ilmu berkenaan akan dapat membantu
meningkatkan kecekapan dan keberkesanan
pelaksanaan kerja.
10. Merujuk kepada ucapan Yang Amat Berhormat
Perdana Menteri semalam, perkhidmatan awam
kini sedang berdepan dengan ‘war of perception’.
Kita sebagai penjawat awam perlu bersama-sama
menangani persepsi-persepsi negatif terhadap
perkhidmatan awam. Peningkatan penggunaan
media sosial seperti Facebook, Instagram dan
Twitter dalam menyampaikan khidmat nasihat dan
urus tadbir akan membantu meningkatkan imej
perkhidmatan awam sekaligus mengembalikan
keyakinan rakyat terhadap kita. Kita harus
berhenti dari menggunakan cara, kaedah dan
budaya yang sudah lapuk (obsolete) dalam
menjalankan tanggungjawab kita.
11. Dalam agenda kita untuk mentransformasikan
Kerajaan dan ekonomi negara melalui GTP dan
ETP, membudayakan transformasi sikap, pemikiran
dan pendekatan haruslah bermula terlebih dahulu
dalam perkhidmatan awam. PTD perlu memahami
dan menjiwai peranan sebagai penjawat awam.
Anda semua seharusnya memperkukuhkan diri
menjadi penjawat awam yang mendokong aspirasi
government of the day. Apabila jati diri kukuh dan
mantap, kita tidak akan memburukkan dasar
kerajaan dan menyebarkan cerita yang tidak benar
melalui media sosial.
12. Malah, jika kita tidak dapat menyokong dasar
government of the day, then we should leave the
government. PTD terutamanya diseru untuk tidak
menjadi gunting dalam lipatan, api dalam sekam.
Saya mahukan perkhidmatan awam yang sedia
berubah secara inovatif dan kreatif, serta
menyelesaikan masalah atau isu rakyat secara
pemikiran di luar kotak.
13. Dalam melaksanakan agenda transformasi
negara, penjawat awam berperanan sebagai
change agent atau pemacu perubahan. Dalam
konteks merakyatkan perkhidmatan awam, kita
diminta supaya menjadi thinkers, planners dan
implementers
menjayakan
perkhidmatan awam dan bersedia memberikan
yang terbaik bagi memenuhi eskpetasi rakyat yang
kian meningkat.
Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya kasihi
sekalian,
14. Seorang penyair Arab iaitu al-Syarif al-
Murtadha pernah berkata; “Kita mengagumi setiap
hari yang berlalu, sedang hari yang berlalu itu
sebenarnya makin menyusutkan umur kita”.
Sementara itu, Thomas Jefferson, Presiden
Amerika Syarikat yang ketiga (1801-1809) pernah
berkata; "Never put off till tomorrow what you can
do today".
15. Ungkapan-ungkapan kata bestari tersebut
sebenarnya menggambarkan betapa pentingnya
memanfaatkan masa dan mengamalkan budaya
sense of urgency dalam setiap urusan. Kita tidak
mahu pelanggan tertunggu-tunggu jawapan kepada
permohonan mereka. Kita tidak mahu sesuatu
program atau projek yang bakal memberi manfaat
kepada rakyat lewat disiapkan.
16. Semenjak
diamanahkan
Pengarah perkhidmatan Awam Malaysia, saya
komited untuk menerapkan budaya kesegeraan
atau sense of urgency dalam perkhidmatan awam
di semua peringkat. Ketangkasan bertindak dan
kecepatan
keputusan
merupakan
penentu kelangsungan kecemerlangan di mana
“time is of the essence”. Persekitaran global dan
tempatan yang dinamik pada masa kini menuntut
penjawat awam untuk membuat keputusan dan
tindakan dengan pantas, mengamalkan budaya
ketepatan atau precision culture dan menjadikan
integriti sebagai prinsip yang menunjangi sistem
penyampaian.
17. Apabila budaya kesegeraan ini diamalkan,
penjawat awam dapat mengambil tindakan dengan
kadar segera ke atas sesuatu isu dan bukan
mengikut masa sendiri. Begitu juga apabila
membuat keputusan, ia perlu dibuat dengan segera
tanpa mengorbankan kualiti. Kecemerlangan
perkhidmatan
hendaklah
berpaksikan
budaya kesegeraan bagi memastikan Malaysia
terus berdaya saing dan kekal relevan di persada
18. Saya yakin, dengan berpaksikan konsep
Strategi Lautan Biru atau National Blue Ocean
Strategy (NBOS), seluruh perkhidmatan awam akan
bertindak secara seamless dan bergerak sebagai
satu pasukan. Menerusi pelaksanaan UTC (Pusat
Transformasi Bandar) dan RTC (Pusat Transformasi
menghimpunkan
perkhidmatan Kerajaan secara sehenti, bermakna
sudah tidak ada lagi tembok pemisahan antara
agensi dalam memberi perkhidmatan kepada
rakyat. Pelaksanaan 1MOCC (1Malaysia One Call
Centre) bagi memudahkan hubungan rakyat
dengan agensi Kerajaan tanpa mengira jabatan
mahupun kawasan, menunjukkan bahawa era di
mana agensi atau jabatan bekerja secara
bersendirian atau "silo" sudah berlalu. Prinsip
memberi perkhidmatan berasaskan perkongsian
dan kerjasama perlu dipegang kuat oleh setiap
penjawat awam.
19. Pemikiran “All for one, and one for all” ataupun
seperti pepatah Melayu yang mengatakan “Bulat
air kerana pembentung, bulat manusia kerana
muafakat” akan memupuk persefahaman yang utuh
serta kerjasama yang teguh dalam melaksanakan
transformasi
perkhidmatan
keseluruhan.
Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya kasihi
sekalian,
20. Wawasan 2020 semakin menghampiri. Sebagai
komponen yang menjadi teras kepada pencapaian
agenda utama negara, perkhidmatan awam perlu
diperkukuh dan dimantapkan secara berterusan
supaya berupaya memandu jentera pentadbiran
negara dengan pantas bagi merealisasikan hasrat
keramat wawasan tersebut.
21. Justeru, bagi merealisasikan agenda besar
negara, setiap tindakan yang kita lakukan perlu
didasari dengan pendekatan yang selari dengan
trend dan keperluan semasa. Memetik kata-kata
William McNabb, Pengerusi dan CEO Kumpulan
Vanguard; “A focus on customer experience and an
outside-in perspective are the cornerstone of
business success”. Sehubungan itu, konsep
Outside-In ini merupakan pendekatan penting yang
mampu melonjakkan prestasi organisasi dan
perkhidmatan
memenuhi
ekspektasi
pelanggannya.
22. Konsep Outside-In bermaksud perkhidmatan
yang disampaikan perlu dibina atas keperluan dan
tuntutan
pelanggan
menggunakan perkhidmatan tersebut. Dengan itu,
pendekatan One Size Fits All tidak lagi relevan
memandangkan tuntutan dan keperluan adalah
berbeza antara kelompok pelanggan. Cabaran yang
dihadapi oleh PTD pada masa ini amat getir dan
hanya dapat ditangani dengan mempelbagaikan
kemahiran dan memperbanyakkan pengetahuan
serta melaksanakan tugas dengan cekap, pantas
dan dinamik.
23. Penjawat awam adalah pelaksana kepada
dasar-dasar
keputusan
kerajaan.
merupakan pelaksana yang akan menunaikan
segala janji Kerajaan kepada rakyat dengan
memberikan perkhidmatan yang cepat, tepat dan
berkesan. Maka menjadi tanggungjawab kita untuk
memberikan perkhidmatan yang terbaik demi
kebajikan serta kesejahteraan rakyat.
24. Sesungguhnya kecemerlangan penjawat awam
diukur bukan sahaja menerusi kecanggihan sistem
dan peralatan digunakan, bahkan merangkumi
menyampaikan tugas, selaras dengan gagasan
"1Malaysia: Rakyat Didahulukan, Pencapaian
Diutamakan". Ini merupakan antara tanggungjawab
yang perlu kita pikul dan laksanakan dengan penuh
memastikan
perkhidmatan PTD kekal relevan sebagai skim
perkhidmatan awam yang premier di negara ini.
25. Sebagai perkhidmatan premier, PTD perlu
menjadi pencetus transformasi (transformation
catalyst) dalam perkhidmatan awam. Transformasi
perlu dilakukan di mana-mana sahaja kita berada,
bukan sahaja di tempat kerja. Perubahan yang
positif dan menguntungkan rakyat seharusnya
disokong oleh semua pihak agar matlamat
tercapai.
seharusnya
perubahan dan bukannya menjadi ‘pak turut’.
26. Penjawat awam juga diseru untuk membudaya
merakyatkan
perkhidmatan
Merakyatkan perkhidmatan awam merupakan
agenda besar untuk direalisasikan oleh warga
penjawat awam. Kita seharusnya sedar bahawa
pada masa kini, “business is no longer as usual”,
iaitu tuntutan terhadap penyampaian perkhidmatan
awam semakin meningkat dan pelbagai. Rakyat
pada masa sekarang sudah pandai menilai dan
mereka mengharapkan penjawat awam untuk
menyelami dan memahami masalah mereka.
27. Sebagai meneruskan momentum transformasi
dan dalam usaha memperkasakan komitmen
perkhidmatan
menyampaikan
perkhidmatan yang terbaik, YAB Perdana Menteri
telah memperkenalkan enam (6) prinsip utama
yang perlu dihayati dan dibudayakan oleh penjawat
awam iaitu: CTI - merujuk kepada Cepat, Tepat dan
Integriti; serta PCI - merujuk kepada Productivity,
Creativity dan Innovation. Prinsip-prinsip ini
penting untuk dijadikan sebagai panduan dan
pegangan kepada kita semua. Selaku bakal
pemimpin muda, saudara dan saudari perlu
bersedia dari sekarang dan menerapkan ciri-ciri ini
sepanjang mengikuti modul-modul dalam Kursus
Tuan-tuan dan Puan-puan yang saya kasihi
sekalian,
28. Sesungguhnya saya berharap agar latihan dan
proses pembelajaran sepanjang mengikuti Kursus
DPA selama enam bulan ini diharungi dengan
jayanya. Mengambil kesempatan pada petang yang
bersejarah ini, saya ingin mengucapkan tahniah
kepada INTAN dan pegawai-pegawainya yang
berdedikasi, telah dan akan terus melatih,
mendidik dan membentuk pegawai muda PTD
melalui Kursus DPA.
29. Tidak lupa juga, ucapan terima kasih ini
dirakamkan kepada agensi-agensi awam yang
menjadi rakan strategik INTAN di mana mereka
akan terlibat dalam memberikan latihan dan tunjuk
ajar kepada para peserta Kursus DPA pada kali ini
melalui modul-modul yang telah dibangunkan.
30. Harapan serta pesanan saya buat Saudara dan
Saudari bakal pemimpin muda sekalian ialah
teruskan kesinambungan usaha pemantapan
Perkhidmatan Awam kerana anda semua adalah
penyambung sebuah warisan perkhidmatan yang
gemilang.
Bismillahirrahmanirrahim,
merasmikan Kursus Diploma Pengurusan Awam
Bil. 1/2013 (Siri 44).
Sekian. Wabillahitaufik walhidayah wasalam
mualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih.

Source: http://docs.jpa.gov.my/docs/pelbagai/Artikel/Teks_Ucapan_KPPA_DPA012013.pdf

ov.ufrj.br

123. Age and mass of solar twins constrained by lithium abundance do Nascimento, J. D., Jr, Castro, M., Melendez, J., Bazot, M., Theado, S., Porto de Mello, G. F., de Medeiros, J. R. 2009, Astronomy & Astrophysics, 501, 687-694 124. Atmospheric effects on extensive air showers observed with the surface detector of the de Mello Neto, J. R. T., Auger, C. P. 2009, Astroparticle Physics, 32, 89

Speech

AUTHORING SENTENCES AMERICAN SPEECHSOUNDS FOR HEALTHCARE PROFESSIONALS Please review this content for accuracy before Authoring. Information was found on reliable Internet sources. Is she on 10 or 20 mg. of Paxil for depression? (line 3-phonetics) PAEK suhl screen 2 (line 1) Lexapro, an antidepressant, is a tablet or oral solution. (line 3-phonetics) LEHK suh pro screen 3 (

Copyright ©2010-2018 Medical Science