ΚΡΟΜΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

PATIENT HISTORY
THIS INFORMATION IS STRICTLY CONFIDENTIAL AND IS REQUIRED TO ENSURE YOUR SAFE AND EFFECTIVE TREATMENT. PLEASE RESPOND FULLY TO ALL QUESTIONS.
THANK YOU
MEDICAL HISTORY
FULL NAME .
HOME ADDRESS . TEL.
WORK ADDRESS. TEL.
DATE OF BIRTH . Ε-MAIL.
MARRIED () SINGLE () PROFESSION .
OVERALL HEALTH STATE: EXCELLENT (), GOOD () POOR ().
NAME AND PHONE NUMBER OF GP.
ARE YOU TAKING ANY MEDICATION REGULARLY? YES () NO ().
PLEASE SPECIFY .
ARE YOU TAKING ANY OF THE FOLLOWING MEDICINES?ANTICOAGULANTS () ASPIRIN () SALOSPIR ().
ARE YOU TAKING ANY MEDICATION FOR OSTEOPOROSIS?.
DO YOU HAVE ANY MAJOR HEALTH PROBLEMS? YES () NO ().
PLEASE DESCRIBE.
HAVE YOU EVER BEEN TREATED FOR
() HEART PROBLEMS
() ANAEMIA
() STROKE
() RHEUMATIC FEVER
() DEPRESSION
() SINUSITIS
() HIGH/LOW PRESSURE
() CHRONIC COUGH
() PEPTIC ULCER
() THYROID PROBLEMS
() ARTHRITIS
() IMMUNE SYSTEM PROBLEMS
() TUBERCULOSIS
() GLAUCOMA
() LUNG DISEASES
() JAUNDICE
() DIABETES
() RENAL DISEASES
() HEPATITIS
() EPILEPSY
() VENEREAL DISEASES
() OSTEOPOROSIS
() ASTHMA
HAVE YOU EVER UNDERGONE RADIATION THERAPY OR CHEMOTHERAPY FOR CANCER? YES () NO ().
ARE YOU ALLERGIC TO LOCAL ANAESTHETICS? YES () NO () ARE YOU ALLERGIC TO PENICILLIN (), CODEINE (), ASPIRIN ()? ARE YOU ALLERGIC TO ANYTHING ELSE?.
HAVE YOU EVER HAD SERIOUS PROBLEMS WITH HEAVY BLEEDING AFTER A TOOTH EXTRACTION? YES () NO () HAVE YOU EVER HAD A SERIOUS ACCIDENT IN YOUR HEAD OR NECK? YES () NO () HAVE YOU EVER CONSULTED OR HAVE YOU BEEN TREATED BY A PSYCHIATRIST OR PSYCHOLOGIST? YES (FOR WOMEN ONLY) ARE YOU PREGNANT? YES () NO (). IN WHICH MONTH? .
DO YOU SMOKE? YES ( ), NO ( ), HEAVILY ( ), SOCIALLY ( ) DENTAL HISTORY
WOULD YOU LIKE TO ADD ANYTHING ELSE REGARDING YOUR HEALTH?.
WHAT IS THE MAIN PROBLEM FOR WHICH YOU HAVE VISITED US? WHEN WAS THE LAST TIME YOU WENT TO A DENTIST? .
.WHY? .
HAVE YOU EVER HAD PROBLEMS OR COMPLICATIONS DURING OR FOLLOWING DENTAL TREATMENT? YES () NO ()IF YES, PLEASE DESCRIBE .
DO YOUR GUMS BLEED WHEN BRUSHING? YES () NO ()HOW OFTEN DO YOU BRUSH YOUR TEETH?.
HAVE YOU BEEN SHOWN HOW TO BRUSH YOUR TEETH AND FLOSS? YES ( ), NO ( )WHO RECOMMENDED OUR CLINIC? .
ARE YOU EXPERIENCING OR HAVE YOU
EXPERIENCED IN THE PAST? MARK (ν) IF YES

() A CLICKING SOUND WHEN OPENING OR CLOSING YOUR JAW() DO YOU CLENCH OR GRIND YOUR TEETH DURING THE DAY OR NIGHT() PAIN, IN OR AROUND THE EAR AND CHEEKS() SPLINTS FOR THE TREATMENT OF TEMPOROMANDIBULAR JOINT DYSFUNCTION () WOUNDS OR PAINFUL AREAS IN YOUR MOUTH() BAD MOUTH ODOUR OR DYSGEUSIA () DO FOOD PARTICLES GET WEDGED BETWEEN YOUR TEETH () ORTHODONTIC TREATMENT WOULD YOU BE INTERESTED IN THE COSMETIC RESTORATION AND WHITENING OF YOUR
TEETH?
YES ( ), NO ( )
SIGNATURE

Source: http://www.dentalplace.gr/upload/pdf/patient_history.pdf

Cv1312

Tore Eliasson Curriculum vitae !!! Examen, legitimation, specialistkompetens b. Läkarlegitimation 1986-11-28 c. Specialistkompetens i al män internmedicin 1991-06-03 d. Specialistkompetens i hjärtsjukdomar/kardiologi 1995-03-17 e. Specialistkompetens i smärtlindring (pain medicine) 1997-10-30 !!! Medicine doktorsexamen !Med dr, Hjärt-lunginstitutionen, Göteborgs universitet, 1994

Microsoft word - rtva def al·leg.doc

RTVA,S.A. Liquidació pressupostària i comptes anuals Informació objecte d’examen La liquidació de comptes de RTVA, S.A., corresponent a l’exercici 2003 objecte d’aquesta fiscalització va ser lliurada al Tribunal de Comptes en data 31 de març de 2004, i consta entre altres de la documentació següent: liquidació del pressupost, balanç, compte del resultat economicopa

Copyright ©2010-2018 Medical Science