Artech.se

Nr 4: 2000-08-29
Aktuell information till SDF
inom västgötaidrotten
Hej Förbundsledare!
Här kommer aktuell information till Dig som förbundsledare inom västgötaidrotten. Förmedla gärna informationen vidare till Din SDF-styrelse och berörda ledare. Detta cirkulär inklusive bilagor utskickas på officiell SDF-adress, samt enbart cirkuläret för kännedom till SDF-ordförande. Cirkuläret finns även att läsa på vår hemsida www.westgotasport.se Ledaren…

Rätt till medlemskap och uteslutning av medlem
Många frågor ställs om rätten att få bli medlem i en förening respektive om vad som
gäller vid uteslutning av medlem ur en förening. Ofta är medlemsfrågor, särskilt ute-
slutningar, svåra och komplicerade. De ställer dessutom höga krav på kunnande hos
de styrelser som har att hantera dessa. Mycket kortfattat redogörs nedan för de hu-
vudprinciper som gäller för dessa frågor inom idrotten.
Kan medlemskap i en idrottsförening nekas?
Idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet (RF) (via ett eller flera
förbund) skall i princip vara öppna för alla. Det innebär att en person inte kan nekas
medlemskap, om det inte kan visas att personen ifråga kommer att motarbeta före-
ningens ändamål eller intressen. Undantag härifrån kan dock förekomma. T ex gäller
för vissa korpklubbar, som då endast får vara anslutna till Korpen, att de kan neka
medlemskap för de personer som inte tillhör den ”korporation” det är fråga om. En
korpklubb på en arbetsplats kan neka medlemskap för de som inte har anknytning till
arbetsplatsen. En vanlig golfklubb kan däremot inte neka någon medlemskap, men
den kan p g a utrymmesskäl neka eventuellt nya medlemmar möjligheten att få rätt att
spela på klubbens bana. I dagligt tal sägs att man står i kö för medlemskap när det i
egentlig mening köas för att få spelrätt.

SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Uteslutning av medlem?
Som sagt ovan gäller normalt att idrottsföreningar skall vara öppna och i princip
tillåta envar fysisk person som så önskar att bli medlem. Härav följer också att det,
bortsett från de s k avgiftsfallen, krävs ett handlande från medlemmens sida som är av
mycket allvarlig natur för att denne skall kunna uteslutas ur föreningen. Samtidigt
ligger det i sakens natur att en styrelse och andra föreningsorgan får acceptera kritik
från medlemmarna. Denna kritikrätt utgör en del av de demokratiska principerna på
vilka föreningsverksamheten inom idrottsrörelsen bygger. För att uteslutningsbeslut
skall vara giltigt krävs dels en i formellt avseende korrekt handläggning, dels en
saklig grund. Uteslutningsbeslutet kan härvidlag vila på en i stadgarna intagen ob-
jektiv eller subjektiv uteslutningsgrund.
Som en objektiv uteslutningsgrund räknas bl a medlems underlåtenhet att betala
medlemsavgift (de s k avgiftsfallen).
De subjektiva uteslutningsgrunderna förutsätter värdeprövningar i det enskilda fal-
let, t ex huruvida medlemmen kan anses ha motarbetat föreningens intressen. De stäl-
ler höga krav på föreningsstyrelsens omdöme vid beslutsfattandet. Riktpunkten bör
vara ”hellre fria än fälla”. Prövningen får inte påverkas av generella bedömningar,
och det räcker inte med att vederbörande anses vara besvärlig eller att han uttalat sig
förklenande om styrelsen eller andra funktionärer eller är allmänt kritisk mot styrel-
sens sätt att sköta sina angelägenheter.
Vidare får medlen inte uteslutas därför att han, med utnyttjande av sin stadgeenliga
rätt, fört talan mot styrelsebeslut eller därför att han är känd för att hålla på att gäl-
lande regler skall följas till punkt och pricka.
Skäl till uteslutning kan föreligga t ex om medlem mot bättre vetande eller uppenbart
sanningslöst sprider ut att styrelsen eller namngivna ledamöter berett sig otillbörliga
förmåner eller annars använt föreningens tillgångar på ett förkastligt sätt eller grovt
åsidosatt sina plikter mot föreningen och dess medlemmar.
Christer Pallin
Chefsjurist Riksidrottsförbundet
[email protected]
Idrottsledare ofredade 14-årig flicka…

I sommar har i lokalpressen kunnat läsas om att en idrottsledare inom västgöta-
idrotten åtalats för sexuellt ofredande.

Nedanstående stod att läsa i lokaltidningen (saxat ur SLA);
” Mannen har vid flertalet tillfällen sexuellt berört en 14-årig flicka som tränat i
klubben. I polisförhör erkänner mannen, som uteslutits ur föreningen.
Under knappt tio år har ledaren varit verksam i den aktuella idrottsföreningen och
haft viktiga positioner i verksamheten.
- Det här är en tragedi för alla parter, både för flickan och för föreningen. Jag
uppfattade honom som en bra kille, men när jag fick reda på det här blev jag chock-
ad, säger föreningens ordförande.
Händelserna har inträffat dels i en av föreningens lokaler och dels i mannens hem.
Dessutom har han vid ett tillfälle, när han skjutsat flickan, stannat bilen och gjort
liknande närmanden.
I mars polisanmäldes de inträffade och då fick även klubben vetskap.

SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
- Vi tog upp det på vårt styrelsemöte och beslutade att omedelbart utesluta honom
ur föreningen, berättar klubbens ordförande.
Klubben menar att mannen missbrukat sin ställning som vuxen och som ledare och
därför utesluts han omedelbart. ”

Viktigt att ledare skärper uppmärksamheten…
Vi har inom västgötaidrotten har ingen speciell beredskap för att förhindra att barn
och ungdomar utnyttjas som i fallet med den åtalade idrottsledaren. Det är ju ute i den
lokala ”levande” idrottsverksamheten som kontakten mellan ledare, barn, ungdomar
och vuxna sker. Precis som det sker överallt i samhället där barn och ungdomar leds
av vuxna.
Föräldrar skall kunna känna en trygghet när man har sina barn verksamma inom idrot-
ten. Det är också viktigt att även alla negativa frågor/händelser tas upp och diskuteras
och att vi ställer oss frågan vad som kan göras.

Från Idrottsförbundets sida vill vi påtala vikten av vårt gemensamma ansvar så att
uppmärksamheten skärps bland alla ledare och föräldrar som är verksamma inom
västgötaidrotten.

Distriktsidrottsforum den 14 okt…

Härmed inbjudes till
Distriktsidrottsforum lördagen den 14
oktober kl 09.00 – 16.00 på Vara
folkhögskola – se bilaga!
I en tid
av ständig förändring, inte minst
inom idrotten, finns det alla anledning att
samla västgötaidrotten till en dag om
framtiden, samverkansmöjligheter och
utveckling.
Vid årsmötet lämnades en första information om att den traditionella SDF-
konferensen skulle få en annan uppläggning. Mer utrymme skulle ges för ett aktivt
deltagande, kunskapsinhämtning och stimulans.
Av inbjudan framgår innehållet i Distriktsidrottsforum 2000. Som vi ser det, ett bra
program som kan tillfredställa ledare med olika funktioner. Forumet bygger på en
bred representation även från Din idrott. Vi ser gärna såväl äldre som yngre, tjejer och
killar. Ledare med erfarenheter från såväl förbundsarbete som föreningsarbete är väl-
komna. Detta är viktigt då dagen bygger på en mångfald av erfarenheter och synpunk-
ter.
Välkommen med anmälan senast måndagen den 2 oktober till SISU Västergötland,
Box 418, 541 28 SKÖVDE. Fax: 0500 – 44 77 85. E-post: [email protected]
SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Idrottsgemensam utbildning hösten
2000…

Bilagt finns program + inbjudningar + med anmälningsblankett, till höstens
idrottsgemensamma ledarkurser inom västgötaidrotten.
Kursinbjudningarna har utskickas direkt till samtliga föreningar inom västgötaidrot-
ten.

Folkhälsoåret 2001…


Hej!
Magnus Södervall heter jag och är sedan 1 augusti
anställd som projektledare på Västergötlands Id-
rottsförbund för att jobba med "Sätt Västra Göta-
land i rörelse 2001". Jag har nyligen flyttat "hem"
till Skara efter att ha jobbat som konsulent i sju år
på Stockholms Orienteringsförbund.


År 2001
är utsett att vara ett fysiskt aktivitetsår. Regeringen har gett Folkhälsoinstitu-
tet i uppdrag att genomföra detta under parollen "Sätt Sverige i rörelse 2001". Id-
rottsförbunden i Västra Götaland driver detta projekt tillsammans genom medel från
Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen. Vi hoppas med detta projekt
kunna nå ut till en bredare grupp än till de som redan i dag är aktiva med vårt budskap
om våra kost- och motionsvanor.
Bakgrunden till projektet är svenska folkets allt sämre kost- och motionsvanor vilket
har lett bland annat till att:
50 % av befolkningen är överviktiga i någon form… hjärt- och kärlsjukdomar infaller i allt tidigare år… förslitningsskadorna ökar… diabetes allt vanligare… sjuk- och hälsovårdens kostnader har ökat drastiskt…
Lokal samverkan i respektive kommun mellan folhälsosamordnare, kommunens
fritidsavdelning och de lokala idrottsföreningarna tror jag är nyckeln till framgång. På
det sättet hoppas vi nå allmänheten bättre än vi gör idag. Vi vill inte skapa nya aktivi-
teter utan lyfta fram de aktiviteter som redan finns och som oftast är mycket lämpade
för alla. Vi vill heller inte se detta som ett "kampanjår" utan att samarbetet fortsätter
även efter 2001.
Det måste också lyftas fram att det är vardagsmotionen som är viktig. Gå/cykla till
och från arbetet, trädgårdsarbete, trapporna i stället för hissen mm. I dagens samhälle
försöker vi bygga bort den naturliga rörelsen.

Genom information
ska vi lyfta fram fakta kring våra kost- och motionsvanor. Det
kommer bli i form av föreläsningar, kurser/studiecirklar och informationsmaterial
främst genom idrottens studieförbund SISU:s försorg.
SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
SDF och föreningar har här en mycket viktig roll. Ni har säkert aktiviteter som skulle
kunna vara tillgängliga för fler. Sök samarbete med kommunens folkhälsoplanerare
mm och diskutera vad ni kan göra i er kommun. Jag har hunnit besöka ett par kommu-
ner där vi redan har hittat olika samarbetsformer mellan föreningar och kommunen
där alla drar sitt strå till stacken. Jag vet att flera har problem med att få fram tillräck-
ligt med ledare men detta kan vara ett sätt att värva fler utövare till sin förening.
Har Er föreningen redan några bra aktiviteter eller någon bra idé som ni vill genom-
föra så finns det lite pengar att söka för detta ur Folksams Idrottsfond för folkhälsa
2001. Ansökan före 1 oktober – se bifogad folder!
Mer om detta plus en del annat finns på vår hemsida www.westgotasport.se.
Det finns dessutom fler projekt inom vår verksamhet som rör folkhälsoarbetet som
presenteras där.
Vill ni komma i kontakt med mig så finns jag på adress [email protected]
eller telefon 0500-44 77 61
Magnus Södervall
Projektledare
I bifogad folder ges en kortfattade presentation av
Folkhälsoarbetet inom västgötaidrotten!

Sätt Västra Götaland
i rörelse 2001
Skolans friluftsdagar försvinner….
Skolidrottsföreningar tappar mark i skolsystemet.
Skolorna klarar inte alla momenten i läroplanen, bland annat riskerar sim-
kunnigheten att komma i kläm.
Friluftsdagar försvinner sakta ur skolsystemet – främst i storstadsområdena.
Andelen idrottslärare i grundskolan har minskat sedan 1996.

Det är några av slutsatserna i Riksidrottsförbundets (RF) färska rapport kring idrotten i grundskolan vid millennieskiftet. Undersökningen bygger på svar från 251 skolor inom alla årskurser, representerade samtliga län. Efter skolreformer och läroplansförändringar i början av 1990-talet genomförde RF en omfattande utvärdering av olika delar av skolidrotten i grund- och gymnasieskolan. Studien, som visade påtagliga negativa effekter av skolreformerna, bidrog sannolikt till att delar av skolsystemet (grundskolan) fick en av riksdagen beslutad mindre ök-ning av idrottsämnet inför läsåret 1998/99. Den nu gjorda studien, som är en uppfölj-ning av ovan nämnda, visar med önskvärd tydlighet utfallet av denna ”förstärkning” av idrottsämnet. Studien har genomförts av docent Sten Eriksson vid Göteborgs universitet. SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Idrottens antidopingarbete…

Ny reviderad dopinglista
RF:s dopingkommission har antagit IOK:s nya dopinglista
att gälla inom svensk idrott fr o m 1 maj. Därefter har IOK
gjort några förtydliganden i denna dopinglista.
Inom svensk idrott gäller dessa nya ändringar från och med 1
juli. Dopinglistan i sin helhet finns på RF:s hemsida:
www.svenskidrott.se/rf/doping/
Förtydliganden gäller Salmeterol och Salbutamol
Ny "röd lista" över dopingklassade läkemedel
Nya listan över i Sverige godkända läkemedel som faller under dopingreglerna är klar.
Listan är aktuell per 1/7 2000. Läkemedel som godkänts därefter, eller som avregistre-
rats före den 1/1 i år finns ej med på listan och kan vara dopingmedel. Den nya listan
finns på RF:s hemsida och att hämta på närmaste Apotek.
Nya dispensregler
Från och med 1 september gäller nya dispensregler vad gäller användande av doping-
klassade läkemedel.
Varje SF ska till RF ange vad som är högre respektive lägre tävlingsnivå. På lägre
tävlingsnivå kommer man att erhålla generell dispens för alla enligt RF:s dopingregler
förbjudna läkemedel utom de som tillhör kategori B.
Kategori B omfattar dels läkemedel innehållande amfetamin, anabola steroider, EPO,
kokain, probenecid och testosteron, dels hCG, LH, hGF och IGF1 samt alla frisättan-
de faktorer och deras analoger för dessa substanser.
Övriga förbjudna läkemedel tillhör kategori A, där man alltså kan erhålla generell
dispens om man tävlar på lägre nivå. Förutsatt att mediciniska skäl föreligger och att
detta vid anmodan kan styrkas.
För idrottande på högre tävlingsnivå finns inga generella dispenser. De måste vid
behov söka individuell dispens på samma sätt som tidigare.
De SF som ej har anslutit sig till de nya dispensreglerna före den 1/9 kommer att
hamna utanför systemet. Inga dispenser kommer alls beviljas för idrottare i SF som ej
anslutit sig till de nya reglerna. Som övergångsregel gäller att alla redan beviljade
individuella dispenser gäller angiven tid.
Bidrag till föreningsägda anläggningar…

Riksidrottsförbundet har fördelat
anläggningsbidraget för ansökningar
som inkommit under år 1999. Sex
miljoner kronor fanns att fördela.
Antalet ansökningar ökade med näs-
tan 75 % vilket innebar att alla före-
ningar ej kunnat ges möjlighet att
erhålla bidrag.

Efter genomgång av beviljade bidrag har
vi med lätt bestörtning konstaterat att västgötaidrottens föreningarna drabbats hårt. Av
16 sökande föreningar har endast 3 västgötaföreningar beviljats bidrag. Investerings-
kostnaderna uppgår till 29.954.000 kr och bidrag har beviljats med 250.000 kr.
SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Detta förhållande anser vi från västgötaidrotten helt oacceptabelt och har därför till-
ställt Riksidrottsförbundet en skrivelse i frågan. Vi anser det angeläget att bidragsra-
men utökas så att fler föreningar med egna anläggningar får del av bidraget i fram-
över.
Förteckning över beviljat bidrag för ansökningar inkomna under år 1999;
Förening Kommun

Objekt
Investerings-
Beviljat
kostnad
bidrag
29.954.000 kr
250.000 kr
Idrottspolitiska program i varje kommun?
Riksidrottsförbundet och Svenska Kommunförbundet inbjuder till ett seminarie
om Idrottspolitik
i Göteborg den 27 oktober.
Syftet med seminarierna är att diskutera behovet av idrottspolitiska program i varje
västgötakommun. Missa inte möjligheten att påverka idrottens roll i samhället.
Se bifogad inbjudan!

Rekrytering av
100 ungdomsambassadörer…
Under våren presenterade statsrådet Ulrica Messing tio initiativ mot rasism,
främlingsfientlighet och diskriminering. Initiativen ska ses som ett första steg till
en handlingsplan för att långsiktigt motverka och förebygga rasism och diskri-
minering.

Ett av initiativen är att rekrytera och utbilda 100 ungdomsambassadörer i åldern 15-
25 år. Gruppen kommer under de närmaste två åren att erbjudas utbildningar och and-
ra aktiviteter. Utbildningen börjar med en kurs MOD-pedagogik i Mariefred 9-13
oktober. Ambassadörerna får inte betalt men kommer att erbjudas mer utbildning, stöd
och hjälp med att initiera och driva egna projekt i föreningar och skolan.
Kulturdepartementet ber om hjälp med rekrytering av ungdomar och har i dagslä-
get väldigt få från idrotten. Namnförslag lämnas till: Tommi Teljosuo, Kulturdepar-
tementet, 103 33 STOCKHOLM. Tel. 08 – 405 30 57. E-post:
[email protected]
SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Årets Stjärnskott – TV4 Skaraborg…

TV 4 Skaraborg och Västergötlands Idrottsförbund
utlyser härmed, för andra året i rad, en tittarom-
röstning för att utse ”Årets Stjärnskott” - TV4 Ska-
raborg.


Åldrar:
Avser talangfulla idrottsungdomar i åldern 15 – 19 år(födda 1981-85) tillhörande idrottsförening inom Skaraborgs f. d. län.
TV-sändning:

Bland föreslagna ”talanger” uttages åtta ungdomar - 4 tjejer och 4 killar - vilka presenteras i TV4 Skaraborgs sändningar. Första programmet med uttagna kan-didater planeras att sändas fredagen den 20 oktober.
Omröstning:

TV4 Skaraborgs tittare utgör jury. Efter omröstning bland tittarna utses en tjej och en kille som ’”Årets stjärnskott” vilka presenteras i direktsändning fredagen den 15 december.
Årets Stjärnskott
:

”Årets stjärnskott” tilldelas ett idrottsstipendium och diplom.
Förslagsställare:

Förslag på kandidater till ”Årets Stjärnskott” kan lämnas till Västergötlands Idrotts-
förbund, Box 418, 541 28 SKÖVDE eller per e-post:
[email protected] , före den 15 september 2000.

Fem västgötar till OS…
Fem västgötar är uttagna till OS i Sydney, Australien, den 15 september – 1 oktober. Dessa fyra är: Hett tips på lägerplats - Lingåsen…
Här ett tips om västgötagymnastikens kurs- och
lägergård Lingåsen
som ligger vid Sämsjön i Vegby
1,5 mil söder Ulricehamn.

Lingåsen är en plats för både läger och möten och det
finns naturligtvis möjligheter runt om i trakten för and-
ra aktiviteter än de som Lingåsen kan rymma.
SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Västergötlands Gymnastikförbund erbjuder förbund och föreningar möjlighet att ut-
nyttja anläggningen.

Se vidare bilagt prospekt från Västergötlands Gymnastikförbund!


Cykelmuseum Tånga Hed, Vårgårda….

”Dessa fantastiska Fåglums”
Muséet visar den framgångsrika idrottskarriär som
Fåglumbröderna Gösta Pettersson samt Sture, Erik
och Thomas Fåglum gjorde under 1960- och 70-talet
på landsvägscykel. Tre VM-guld i lagtempo och en
massa individuella triumfer. Gösta var den främste
med Giro d´Italia-segern 1971 som krönte karriären.
Tre OS med lika många medaljer finns redovisade.
Gösta och Sture har ställt sina samlingar till förfo-
gande.
Wårgårda Idrottshistoriska Sällskap har med ideellt arbete och sponsorers hjälp
byggt upp en utställning på 175 kvm i olika temarum: a) Hur startade det i Fåglums
CK och Vårgårda CK. b) Amatörtiden och landslaget. c) VM och OS. d) Proffstiden
med Giro d´Italia. e) Pokaler, utrustning, tidningsklipp och video.
På en vägg finns alla Vårgårdas SM-vinnare genom tiderna, i olika sporter, porträtte-
rade på ”Mästarväggen”.
För information, bokningar , guidade visningar, kontakta Tånga Hed reception. Tel:
0322 – 62 43 11. Fax: 0322 – 62 42 11. E-post: [email protected]
Hemsida: www.tangahed.com

Med idrottshälsningar
VÄSTERGÖTLANDS IDROTTSFÖRBUND


Rolf Gabrielsson
Kanslichef


Bilagor:


1. Program till vårens idrottsgemensamma ledarkurser….
2. Inbjudan
”Distriktsidrottsforum 2000”… "En kortfattad presentation av FOLKHÄLSOARBETET inom västgötaid- 4. Utlysning stipendier ur ”Karl Frithiofsons Stiftelse år 2000”… 5. Inbjudan till seminarieserien ”Idrottspolitiskt program i varje kommun”… 6. Prospekt ”Välkommen till Lingåsen”… SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29
Håll Dig välinformerad!!!
Besök västgötaidrottens
”nya” hemsida
SDF-INFORMATION NR 4: 2000-08-29

Source: http://www.artech.se/~vglsport/idrotter/pdf_filer/sdfinfo4_00.pdf

Allen_triptans for migraine2 _2_

TRIPTANS FOR MIGRAINE The triptans are very effective for the treatment of an acute migraine attack even if taken several hours after the onset of the pain. This feature makes them quite useful for you when you awaken with a fully developed migraine. However, they are most effective if taken at the onset of the headache when the pain is mild. In studies comparing the triptans to placebo, t

Microsoft word - misoprostol _cytotec_ for cervical ripening procedure 2-1

PROCEDURE: MISOPROSTOL (CYTOTEC) FOR CERVICAL RIPENING PURPOSE: For ripening an unfavorable cervix in patients for whom there is a medical or obstetrical indication for the induction of labor. CONTRAINDICATIONS: Misoprostol (Cytotec) is contraindicated for vaginal use in: 1. Patients with known hypersensitivity to prostaglandins. 2. Patients with clinical suspicion or definite evidence o

Copyright ©2010-2018 Medical Science