Animals.jgora.pl

Zatrucia zwierz t domowych - Zatrucia lekami innymi substratami i po tym po czeniu nie jestju on niebezpieczny i jest usuwany z organizmu. Koty tego nie potrafi , wi c kr w ich organizmach lek niszczy powoli krwinki czerwone, a dok adniej hemoglobin , któraprzenosi tlen. Zwierz ta zaczynaj by niedotlenione i w takiej sytuacji jest ju pó nona pomoc.
Pojawia si duszno , sinica b on luzowych, Przychodzi w ciciel ze swoim psem/kotem do przy pieszona akcja serca, czasami wymioty. Bez przychodni. Pytanie lekarza w trakcie badania bardzo szybkiej interwencji lekarskiej zwierze klinicznego – czy podawali Pa stwo jakie leki? I ma ma e szanse na prze ycie- wszystko zale y mniejsze dzieci i szpikujemy je tym, co sekrety wi ksz dawk , aby ujawni y si u nich takie mocne objawy jak u kotów. U obu gatunków zazwyczaj w ciciele zamiast pomóc- mocno przy mniejszej dawce rozwija si niewydolno IBUPROFEN ( leki zawieraj ce ten lek to
min: Ibalgin, Ibufen, Ibumax, Ibuprom, Nurofen, PARACETAMOL ( leki zawieraj ce ten
lek to min: Apap, Codipar, Coldrex, Efferalgan,Febrisan, Fervex, Gripex, Panadol, Paracetamol).
Kolejny lek z ludzkiej apteki. Podobnie jakparacetamol dzia a przeciwgor czkowo, Jest to lek niesterydowy przeciwzapalny. U ludzi stosowany g ównie w przezi bieniach i stanachbólowych, bo dzia a przeciwgor czkowo,przeciwzapalnie i przeciwbólowo.
Zatruciu ulegaj zarówno psy jak i koty, jednaku kotów zatrucia znacznie cz ciej ko czy si Lek ten jest przeznaczony tylko dla ludzi.
NIE WOLNO GO STOSOWA U ZWIERZ T
Przyczyna zatru jest w ciwie jedna: brakwiedzy w cicieli i próba pomaganiazwierz tom na „w asn r NIE WOLNO GO STOSOWA U ZWIERZ T
Koty nie potrafi „pozby ” si tego leku zorganizmu, tak jak robi to ludzie. U nas lek ten Najcz stsze zdanie w cicieli przychodz cych Przychodnia Weterynaryjna „ANIMALS” ul. Noskowskiego 9 , 58-506 Jelenia Góra, tel. 691317999 Zatrucia zwierz t domowych - Zatrucia lekami …podali my taki s abiutki lek w syropie dladzieci”.
Je li lek jest podany w takiej postaci to dzia aszybciej i mocniej, i pomoc musi by udzielonaw krótszym okresie po podaniu.
Najcz ciej zatrucie notowane jest u psów rasyowczarek niemiecki.
Lek ten jest toksyczny zarówno dla psów jak ikotów.
Ibuprofen powoduje martwice cz ci nerkiprowadz c do jej niewydolno ci. Nie ma adnego lekarskiego wskazania do stosowania Jak we wcze niejszym przypadku powodemzatrucia jest ch pomocy zwierz ciu przez Reasumuj c – nasi czworono ni przyjaciele tonie ma e dzieci i nie wolno im podawa lekówprzeznaczonych dla ludzi.
Przytocz cytat z ka dej reklamy telewizyjnej czyradiowej „ Zanim zastosujesz lek skonsultuj si zlekarzem (wet), bo ka dy lek niew ciwiestosowany zagra a yciu lub zdrowiu (tymrazem twojego zwierzaka) ”.

Source: http://www.animals.jgora.pl/pliki/zatrucia%20lekami.pdf

Microsoft word - lmx4 eloquest msds 2012.docx

Material Safety Data Sheet – L.M.X.4® This Material Safety Data sheet is not intended for consumers and does not address consumer use of the product. For information regarding consumer applications of this product, refer to the product labeling. PRODUCT & COMPANY IDENTIFICATION Product Name: Marketed by: Manufactured by: Ferndale Laboratories, Inc. Emergency Telepho

brerc.eclipse.co.uk

A cer campestre Campan trachelium Dipsacu pilosus G alanth nivalis Hyperic pulchrum Galeop tetrahit aquifolium ptarmica Aspleniu adiantum - nig E leocha palustris odoratum Impatien glandulifer * dissectum foetidissim Carex acutiformis saxatile tripolium Elytrigia atherica Isolepis setacea disticha Ge

Copyright ©2010-2018 Medical Science