Microsoft word - nwsbrf14dec06.doc

Aanleveren data vanuit Aposys
Van InterActie naar IADB.nl
We zijn al geruime tijd bezig in overleg met Dit is de laatste uitgave van de InterActie Microbais, maar begin 2007 lijkt het er dan ook Nieuwsbrief in de huidige opzet. We hebben een echt van te komen: in Aposys automatisch nieuwe naam: iadb.nl, een nieuw logo (zie bestanden aanmaken en aanleveren aan IADB.nl. bijgaande map), en we gaan werken aan een Hoe het er precies uit gaat zien weten we op moment van schrijven nog niet, maar globaal zal Bij de oprichting van de databank is gekozen voor de naam InterActie als symbool voor voor Er komt een nieuw scherm waarin u eenmalig in moet voeren hoe vaak er bestanden aangemaakt onderzoek en dagelijkse apotheek-praktijk. Dat gaan worden (bijvoorbeeld iedere 3 maanden) en geldt nog steeds. De naam InterActie DataBank waar ze naar toegestuurd moeten worden. Zodra gaf echter aanleiding tot misverstanden; in het dat gebeurd is wordt automatisch ieder kwartaal farmacie-wereldje denkt men al gauw aan drug- de relevante periode gedumpt naar bestanden en drug interacties, terwijl een database van worden ze op een computer van ons neergezet. Dit gebeurt via het Ezorg netwerk, waar wij sinds In onze computersystemen hadden we de naam Dit heeft een aantal voordelen: ten eerste hoeft u InterActie DataBank al lang afgekort tot IADB, en net als bij het aanleveren aan SFK niet zelf er aan deze naam wil en we nu ook naar de buitenwereld te denken en ten tweede komen de gegevens op gaan gebruiken. Om de naam wereldwijd uniek te een veilige manier bij ons binnen: al es gaat over maken en om te laten zien dat we ook op internet de beschermde lijnen van Ezorg. Op dit moment aanwezig zijn, hebben we er iadb.nl van gemaakt. ontvangen wij het grootste gedeelte van de data Voor een internationaal publiek wordt dan ook via het publieke internet (email/upload), dus direkt duidelijk dat wij, en onze data, afkomstig vanuit het oogpunt van privacy is ook dit een zijn uit Nederland. Om duidelijk te maken waar we ons mee bezig houden hebben een korte slogan Wij hebben aan Microbais een lijst met de aan In het vervolg is het: IADB.nl Drug Use Research. Microbais zal Aposys aanpassen zodat u toegang krijgt tot het nieuwe scherm. De exacte details hoort u spoedig van ons. Als al es volgens plan loopt kun u er in januari gebruik van maken.
Colofon: IADB.nl is een samenwerkingsverband van de basiseenheid Sociale Farmacie, Farmacoepidemiologie en
Farmacotherapie (SFF) van de RU Groningen met een aantal apotheken in Noord en Oost Nederland. De apotheken leveren hun aflevergegevens geanonimiseerd aan SFF ten behoeve van onderzoek en onderwijs op de vakgebieden sociale farmacie, farmaco-epidemiologie en farmacoeconomie. Apothekers uit de deelnemende apotheken zijn actief betrokken bij dat onderzoek en onderwijs. De databank bevat momenteel gegevens van 53 apotheken (totale populatie ca. 500.000 mensen) over de jaren 1994 t/m 2005, in totaal ca. 50 miljoen receptregels. Eindredactie van deze nieuwsbrief: Paul van den Berg, Contact tel: 050 363 3331 / 363 7576, fax: 050 363 2772, email: [email protected], web: www.iadb.nl Recente promoties bij Sociale Farmacie, Farmacoepidemiologie en Farmacotherapie
De afgelopen drie maanden zijn er bij onze Daarnaast heeft ze met gegevens van de IADB.nl het gebruik van Ritalin in relatie tot andere Jarir Atthobari op 15 september, Adrianne Faber psychotrope medicatie in kaart gebracht. volgde op 2 oktober en 8 december was het de Adrianne concludeert in haar proefschrift dat het beurt aan Wil emijn Meijer. De gegevens uit de gebruik van Ritalin altijd wordt gestart door een IADB.nl hebben bij al e drie deze proefschriften kinderpsychiater of kinderarts, maar ze kan op antwoord geven op de vraag of er een over- of Jarir Atthobari ’s proefschrift getiteld “Drug use in ondergebruik van stimulantia onder kinderen is. population screening, pharmacoepidemiological Op het terrein psychotrope medicatie bij kinderen and pharmacoeconomic aspects” is deel van de PREVEND studie waarbij onze afdeling betrokken Baltimore (USA), Corinne de Vries uit Engeland (London) en Katrin Jannson uit Duitsland medicatiegegevens van al e deelnemers in kaart (Bremen). We zijn daardoor in staat het gebruik hebben gebracht. Jarir heeft in zijn proefschrift o.a. van psychotrope medicatie onder kinderen in de beschreven dat het effect van statines op de verschil ende landen met elkaar te vergelijken. langere termijn niet resulteert een een verbeterde Adrianne heeft een positie bij de SIR gekregen in verslechtering van de nierfunctie maar wel vond praktijkonderzoek in apotheken. Het onderwerp Jarir dat statines een verhoging geven van de kinderen en geneesmiddelengebruik blijft de urine-albumine excretie. Dit bleek met name het aandacht houden van onze afdeling. Tjal ing de geval bij hogere doseringen en bij langdurig Vries, kinderarts te Leeuwarden werkt met gegevens van de IADB.nl aan zijn proefschift dat apothekers zijn we in staat de medicatiehistorie gaat over het verbeteren van astma-medicatie bij van de PREVEND deelnemers te koppelen aan kinderen. En sinds kort is Josta de Jong, medische gegevens waardoor we een goed beeld apotheker te Hardegarijp, ook gestart met krijgen van de effecten van geneesmiddelen in de onderzoek naar het gebruik van antibiotica bij praktijk van al e dag. Het proefschrift van Jarir is hier een mooi voorbeeld van. Cornelis Boersma gaat verder met dit onderzoek waarbij het accent op economische aspecten ligt. Jarir heeft na 4 onderwerp Zwangerschap en geneesmiddelen. jaar onze afdeling en Nederland weer verlaten. Hij Wil emijn starte 4 jaar geleden met de Foliumzuur heeft nu een positie als wetenschappelijk interventie (Activer) in apotheken. Deze medewerker aan de medische faculteit van de interventie is samen met Denhard de Smit Universiteit Gadjah Mada in Yogyakarta in ontwikkeld in 4 apotheken in Twente. Nadat het Indonesie. Hij gaat daar met zijn col ega’s de succesvol was gebleken in deze pilot is het verder uitgerold in Nederland en momenteel wordt deze FPZ-interventie in meer dan 800 apotheken in Nederland uitgevoerd. De gegevens van de IADB- zwangerschap zijn door Wil emijn gebruikt om het getiteld:”Stimulants treatment in children, the gebruik van geneesmiddelen in de zwangerschap Dutch perspective” gaat over het gebruik van in kaart te brengen. Daarnaast heeft ze een Ritalin bij kinderen. De apothekers hebben op twee manieren een belangrijke bijdrage aan dit geschreven waar ze kijkt naar de relatie tussen proefschift geleverd. Door hulp van vele apothekers was Adrianne in staat om haar onderzoek onder ouders van kinderen die Ritalin EUROCAT maakt het mogelijk deze onderzoeken kregen en onder hun voorschrijvers uit te voeren. onderzoeksvoorstel dat bij het Top Instituut “birth defect case-controle syteem” in Noord Pharma is ingediend gehonoreerd gaan krijgen. Nederland kunnen opzetten. Wil emijn Meijer Daar zul en we in een volgende nieuwsbrief dan Wil emijn is nu als pharmacoepidemioloog aangesteld bij Pharmo. Zij blijft dus actief met zwangerschap heeft de vol e aandacht binnen
Kosten-minimalisatie berekeningen op basis van een klinische studie en gegevens uit de

dagelijkse praktijk
(beschreven in Simons et al) [2]. In dit op de essentiële hypertensie komen angiotensine-II Nederlandse situatie toegespitste model werden antagonisten pas dan in beeld als middelen als al e kosten en cardiovasculaire effecten van diuretica, -blokkers, calcium-antagonisten en olmesartan ten opzichte van losartan, valsartan en irbesartan geïncludeerd op basis van de dalende effect hebben ofwel niet getolereerd worden. Omtrent keuzes voor antihypertensive dosering in de dagelijkse praktijk (“Prescribed Daily Dose”; PDD) niet overeenkomstig de in de belangrijke rol. Vanuit dit oogpunt analyseerden klinische trial gehanteerde 1 DDD zou zijn, wij kosten en effectiviteitsgegevens van vier analyseerden wij tevens de PDD voor al e angiotensine-II antagonisten (olmesartan, losartan, Angiotensine-II antagonisten op basis van valsartan en irbesartan) op basis van een bestaande klinische trial (Oparil et al )[1] en Resultaten tonen dat met het middel waarmee de apotheek aflevergegevens uit de dagelijkse grootste bloeddrukverlaging na 8 weken werd Op basis van de genoemde klinische studie werd cardiovasculaire complicaties konden worden voorkomen, olmesartan, eveneens netto de verschil ende angiotensine-II antagonisten – goedkoopste behandeling blijkt te zijn. De kosteneffectiviteit in netto kosten per voorkomen gerandomiseerd toegewezen waren –, met complicatie van de angiotensine-II antagonisten doseringen overeenkomstig één “Defined Daily versus geen bloeddrukverlagende behandeling Dose” (DDD) voor olmesartan, losartan, valsartan en irbesartan (respectievelijk, 20 mg, 50 mg, 80 Uit de IADB.nl gegevens blijkt dat de gemiddelde mg, 150 mg). Na 8 weken werd een voor al e vier PDD vanaf het eerste recept voor olmesartan in angiotensine-II antagonisten een aanzienlijke de tijd constant lager dan 1 DDD blijft, waar de daling in de diastolische bloeddruk gevonden, echter voor olmesartan bleek de bloeddruk angiotensine-II antagonisten hoger is dan 1 DDD significant meer te verlagen dan de andere drie en in de tijd zelfs blijkt toe te nemen. Op basis van angiotensine-II antagonisten (11,5 mmHg versus de PDD gegevens zouden de kosten per patiënt per jaar op olmesartan, losartan, valsartan en respectievelijk losartan, valsartan en irbesartan; irbesartan – conform de dosering van het laatst afgeleverde recept binnen een half jaar na het Voor de economische analyse werd uitgegaan eerste angiotensine-II recept – respectievelijk, van een hypothetische patiëntenpopulatie van 100 000 personen, waarbij de bloeddrukdaling na Concluderend kunnen we stel en dat wij met twee methoden – één op basis de kosten van een DDD internationaal simulatiemodel werd genomen en één op basis van aan PDD gerelateerde kosten – een suggestie vinden dat olmesartan in de behandeling van ongecompliceerde essentiële hypertensie gunstig afsteekt ten opzichte van de 1. Oparil S, Wil iams D, Chrysant SG, et al. andere drie angiotensine-II antagonisten. Echter Comparative efficacy of olmesartan, losartan, verder onderzoek naar de effectiviteit van de valsartan, and irbesartan in the control of doseringen in de dagelijkse praktijk en verdere essential hypertension. Journal Clin Hypertens vergelijking van actuele patiëntenpopulaties op de vier onderzochte angiotensine-II antagonisten – 2. Simons WR. Comparative cost effectiveness of op diverse relevante karakteristieken en angiotensin II receptor blockers in a US managed vergelijkbare uitgangssituaties – in de care setting. Olmesartan medoxomil compared behandeling van ongecompliceerd essentiële with losartan, valsartan and irbesartan. hypertensie is nodig alvorens definitieve
Recente publicaties

Faber A, de Jong-van den Berg LTW. Boven 50 jaar niet doorgaan met orale anticonceptiva. Interventie per brief sorteert effect. Pharmaceutisch Weekblad 2006;41:1295. de Jong-van den Berg LTW, Bakker M, de Wal e HEK, van den Berg PB. Duidelijk verhoogd risico op congenitale afwijkingen door het gebruik van angiotensineconverterend-enzym (ACE)-remmers in de zwangerschap. Ned Tijdschr Geneesk 2006;150(42):2344-correctie. Atthobari J, Brantsma A, Gansevoort RT, Visser S, Asselbergs F, van Gilst W, de Jong PE, de Jong-van den Berg LTW. The effect of statins on urinary albumin excretion and glomerular filtration rate: results from both randomized clinical trial and an observational cohort study. Nephrology Dialiysis Transplantation Bakker M, Jentink J, Vroom F, van den Berg PB, de Wal e HEK, de Jong-van den Berg LTW. Drug prescription patterns before, during and after pregnancy for chronic, occasional and pregnancy-related drugs in the Netherlands. BJOG An International Journal of Obstetrics and Gynaecology 2006;113:559-68. de Jong-van den Berg LTW, Faber A, van den Berg PB. HRT use in 2001 and 2004 in the Netherlands - A world of difference. Maturitas 2006;54:193-7. Klok RM, Boersma C, Oosterhuis I, Visser S, de Jong-van den Berg LTW. Switch patterns before and after patent expiry of omeprazole: a case study in the Netherlands. Alimentary Pharmacology & Therapeutics Naunton M, Duyvendak M, Peterson GM, Brouwers JRBJ. Practice patterns in osteoporosis prevention in patients on glucocorticoids. Osteoporos Int 2006;17(letter):634-5. Schirm E, de Vries T, Tobi H, van den Berg PB, de Jong-van den Berg LTW. Prescribed doses of inhaled steroids in Dutch children: too little or too much, for too short a time. British Journal of Clinical de Vries T, Tobi H, Schirm E, van den Berg PB, Duiverman E, de Jong-van den Berg LTW. The gap between evidence-based medicine and daily practice in the management of paediatric asthma. A pharmacy-based population study from the Netherlands. Eur J Clin Pharmacol 2006;62:51-5. Vroom F, de Wal e HEK, van de Laar MAFJ, Brouwers JRBJ, de Jong-van den Berg LTW. Disease- modifying antirheumatic drugs in pregnancy. Drug Safety 2006;29(10):845-63.

Source: http://www.iadb.nl/news/2006/06dec.pdf

Diagnostik-info helicobacter pylori_b.pdf

Geschäftsbereich Laborverbund Laborarztpraxis im Medizinischen Pavillon Leiter: Dr. rer. nat. R. Lange Dr. med. L. Briedigkeit Dr. med. M. Seewald Ladeburger Str. 17, 16321 Bernau Facharzt für Laboratoriumsmedizin Fachärztin für Mikrobiologie u. Tel. 03338/69-4265 Bluttransfusionswesen Infektionsepidemiologie/Umweltmedizin Fax: 03338/69-4843

Microsoft word - wilsonmodjadidi,letter op.doc2.doc

David R. Simonsen, Jr., Esquire 8003 Franklin Farms Drive Suite 131 Richmond, Virginia 23229-5107 Carl W. Isbrandtsen, P.C. 589 Yopps Cove Road White Stone, Virginia 22578 Robin K. Wilson v. Osama S. Modjadidi, D.D.S. CL06-4670 This case comes before the Court on Defendant's Demurrer to Counts I and II of Plaintiff's First Amended Complaint. I have reviewed the pleadings and the memoran

Copyright ©2010-2018 Medical Science